Nyhetsbrev mai 2017

 

Gjør kloke valg-kampanjen (Choosing Wisely)

Legeforeningen kjører for tiden en pilot av den internasjonale kampanjen Choosing Wisely (Gjør kloke valg-kampanjen). I kampanjen utfordres de fagmedisinske foreningene til å identifisere 5 tester, prosedyrer eller behandlinger innen sitt fagfelt som ofte er brukt, men som kan påføre pasienten belastning eller potensiell skade. I april var flere foreninger samlet til workshop om kampanjen. Les mer om Choosing Wisely her.
 

Læringsmål for spesialistutdanningens del 1

Helsedirektoratet har vedtatt læringsmål for del 1 av spesialistutdanningen. Etter høring har direktoratet foretatt en betydelig omredigering, omformulering og nedskalering av læringsmålene. Les mer om læringsmålene her.
 

Vil du engasjere deg i EPJ-arbeidet?

E-helse er et område med stor aktivitet som får store konsekvenser for legers arbeidssituasjon. Norsk forening for allmennmedisin etablerte en referansegruppe for disse temaene høsten 2010.
Siden da har stadig flere leger meldt seg inn i referansegruppen, som også er åpen for sykehusleger og andre IKT-eksperter. Hvis du ønsker å engasjere deg i dette arbeidet, kan du lese mer her.
 

Legeforeningens arbeid med EPJ-løftet

Prosjektet "EPJ-løftet" ble etablert for å sørge for kvalitetsheving av fastlegers og privatpraktiserende spesialisters EPJ-systemer ved å utvikle systemene slik legene selv ønsker. Tett involvering av leger i kravspesifisering og utvikling gir resultater og flere nyheter er på vei. Les mer om hvordan du kan bli med i prosjektet.
 

Kvalitet i reseptformidleren (e-resept)

En analyse gjort av Direktoratet for e-helse viser at det ligger et stort antall aktive e-resepter tilgjengelig for samme legemiddel. Dette fører til forvirring på apotek og for pasient, og potensielt kan pasienter få mangedoblet dosen som var forskrevet. Tidligere e-resepter stoppes ikke automatisk, men forskriver må kalle dem tilbake manuelt.
Alle leger bør kalle tilbake e-resepter på legemidler som ikke lenger skal brukes.
Her kan du lese mer om e-resepts tekniske begrensninger og hvordan du tar høyde for disse, (ekstern lenke.)
 

Norsk forening for allmennmedisin har laget film for å promotere fastlegeordningen

Norsk forening for allmennmedisin har laget en film for å promotere faget og fastlegeordningen.
Se filmen på YouTube.
 

Legeforeningen har oppnevnt sakkyndig komité til kompetanseområde i smertemedisin

Smertemedisin er et fagfelt som omfatter forståelse, diagnostikk og behandling av akutt og kronisk smerte på tvers av tradisjonelle fagdisiplinære skillelinjer, og kan bygges på alle godkjente medisinske spesialiteter. Den 18. januar vedtok sentralstyret å etablere et kompetanseområde i smertemedisin, med tilhørende regelverk og etableringsregler.
I sentralstyrets møte 6. april ble det oppnevnt en sakkyndig komité, med Unni Kirste som leder. Komiteen vil møtes innen kort tid for å starte arbeidet med obligatoriske kurs og utforming av søknadsskjema, mv. Det er allerede mulig å sette seg inn i regler for godkjent kompetanseområde i smertemedisin, samt etableringsreglene på Legeforeningens nettsider.
 

Nettkurs årsrapport 2016

Legeforeningens årsrapport for nettkurs er nå publisert og tilgjengelig her. (pdf)
 

Arrangementer

 

Konferanse om pasientsikkerhet og forbedringsarbeid 14.-15. november på Gardermoen - hold av dagene!

Legeforeningen arrangerer for tredje gang konferanse for leger med interesse for forbedringsarbeid, pasientsikkerhet og ledelse. I år vil konferansen særlig fokusere på læring av uheldige hendelser. Det kommer innledere fra inn- og utland. Legeforeningen arbeider for at konferanse, reise og opphold skal være kostnadsfri for deltakerne. Utlysning med program vil bli sendt ut i slutten av juni.
 

Høringer

 
Legeforeningen har i presidentperioden 2015-2017 hatt "Styrket medisinskfaglig ledelse i primærhelsetjenesten" som ett av sine satsingsområder. To rapporter er nå sendt på høring til alle organisasjonsledd i Legeforeningen med frist 5. juni. Begge rapportene finnes på nettsiden under "høringer" når man er pålogget som medlem.
 
Har Legeforeningen rett kontaktinformasjon til ditt styre?
Alle endringer i styrets sammensetning må meldes til tillitsvalgt@legeforeningen.no.
 

Med vennlig hilsen
Medisinsk fagavdeling, Den norske legeforening

Bjarne Riis Strøm
fagdirektør

Nyhetsbrevet sendes til styremedlemmer i fagmedisinske foreninger, medlemmer i spesialitetskomiteer, FaMe og Legeforeningens sentralstyre.

Mer om emnene