MainTeaser

Vitne- og sakkyndigrollen

Legers kunnskap og kompetanse er etterspurt i flere sammenhenger. Som hovedregel gjelder taushetsplikten i alle tilfeller. Her finner du en beskrivelse av krav som stilles til leger i vitne- og sakkyndigrollen.

Leger brukes ofte som vitner, sakkyndige vitner eller rettsoppnevnte sakkyndige i saker for domstolene. I disse rollene støter legene blant annet på krav om møteplikt, vitneplikt, forholdet til taushetsplikt og regler for honorering.

En attest/erklæring fra helsepersonell skal dokumentere en helsetilstand, og det skal være faglig dekning for innholdet. Innholdet kan få stor betydning i så vel private som offentlige rettsforhold, og innebære store økonomiske konsekvenser. Det stilles derfor høye krav til faglighet og etterprøvbarhet.


Innspill fra arbeidsgruppe nedsatt av styret i Norsk psykiatrisk forening med støtte fra Den norske legeforening. Rapporten kan leses her.