Nasjonalt hørselsregistrer 2019

Nasjonalt hørselsregistrer 2019

 

 

Tidlig diagnostikk og optimal habilitering av barn med hørselstap er viktig for at barna skal utvikle seg på linje med sine jevnaldrende i kommunikasjon, kognitiv funksjon, lese- og skrive ferdigheter, og sosioemosjonell utvikling.  Vi mangler nasjonale kvalitetsindikatorer over nyfødtscreening, utredning og habilitering av barn med hørselstap, og der er geografiske forskjeller i tilbudet ved de ulike ØNH avdelingene. Barneaudiologi er et område med betydelig potensiale for forbedring, hvor enkle tiltak og opprettelse av et nasjonalt kvalitetsregister vil gi et mer enhetlig og bedret tilbud, med store konsekvenser for enkeltindivid og samfunnsøkonomi.

ØNH fagmiljøet står bak utarbeidelsen av et nasjonalt kvalitetsregister for hørselstap hos barn. Initiativet er forankret i ØNH foreningen, Barnelegeforeningen, Audiografforbundet, Norsk Teknisk Audiologisk Forening, Norsk Audiopedagogisk forening og pasientforeningene HLF og Norges Døveforbund. Prosjektgruppen har startet arbeidet, og håper å søke om nasjonal status innen sommeren 2019

Med vennleg helsing

Tone Stokkereit Mattsson

Overlege ønh-sykd.

Ønh Ålesund

Klinikk for Kirurgi

Helse Møre og Romsdal HF