Spesialisering i BUP

Her finner du den mest etterspurte informasjonen vedrørende spesialisering i BUP.

Alle spesialiteter vil fra 2019 gå inn i en ny modell.

Helse- og omsorgsdepartementet fastsatt "Spesialistforskriften" i 2016 som omfatter spesialistutdanning og spesialistgodkjenning av leger. Denne kan du lese her: regjeringen.no. Dette betyr i hovedsak at helseforetak og arbeidsgivere får større ansvar for både utdanningsforløpet og oppnåelse av læringsmål som spesialitetskomiteen i BUP har foreslått. Det er fortsatt en del infrastruktur som må på plass i helseforetakene. Bl.a. gjelder dette Regionale Utdanningssentere(RegUT) som skal erstatte koordinatorfunksjonen til Legeforeninen. Dette skal på plass før den nye utdanningsmodellen iverktsettes mars 2019. Det vil være en tre års overgangsordning for LIS som allerede er i spesialisering på dette tidspunktet.

Det er utarbeidet et onlineverktøy som allerede nå prøves ut på LIS1(tidl. turnusleger) som skal gjøre det lettere for at både lærlingsmål og godkjenning av tjenesten går smidig.

Ved oppstart i ny stilling skal LIS3 (LIS2 gjelder ikke for BUP) få en oversikt over tentativ rotasjonsplan for sengepost og poliklinikktjeneste i BUP og plan for pediatrisk- og voksenpsykiatrisk tjeneste.

Nåværende spesialiseringregler finner du i menyen til høyre. I all hovedsak er grunnpilarene med tjeneste og kurs og attestasjon det samme som tidligere.

Epost: nbupf@nbupf.legeforeningen.no
Twitter: - kommer snart @...

Se også de generelle bestemmelsene for spesialistutdanning av leger, som gjelder for alle spesialiteter. Her defineres generelle krav til spesialistutdanningen, herunder krav til tjeneste i godkjent utdanningsstilling ved godkjent utdanningsinstitusjon.  

De generelle bestemmelsene krever full deltagelse i avdelingens vaktplan. Tjenestegjør man ved en avdeling med vaktordning, må man gjennom hele utdanningen delta i denne for å få tjenesten godkjent som spesialistutdanning.