2 norske studier i Pediatrics

2012 begynner bra for med tanke på profilering av norsk pediatrisk forskning internasjonalt. I årets første nummer av Pediatrics er det to norske artikler, begge oppfølgingsstuder av premature.

Hege Clemm og medarbeidere fra Haukeland med "Aerobic Capacity and Exercise Performance in Young People Born Extremely Preterm" der forskerne har sett på aerob kapasitet hos 10-, og 17-åringer med fødselsvekt under 1000 gram/gestasjons alder under 28 uker. Treningskapasiteten til ekspremature av like god som hos kontrollgruppen.

Marianne Nordhov og medarbeidere fra Tromsø publiserer flere resultater fra intervensjonsstudien i "Early Intervention Improves Behavioral Outcomes for Preterm Infants: Randomized Controlled Trial".  Studien viser at foreldre til barn med fødselsvekt under 2000 gram som mottar et begrenset og tilpasset opplæringsprogram før og like etter utskrivning fra nyfødtavdelingen rapportere færre adferdsproblemer ved 5 års alder enn for kontrollgruppen.

Nils Thomas Songstad
Norsk Barnelegeforening