Tidlig intervensjon hos premature barn gir høyere IQ ved 3 og 5 år

Marianne Nordhov og medarbeidere ved Universitetet i Tromsø og UNN har vist at barn med fødselsvekt under 2000 g der foreldrene fikk opplæring og samspillsveildening av sykepleier før og etter utskrivelsen har høyere IQ enn der foreldrene har fått standard oppfølging.

Fra pressemedlingen:

"Forskning viser for tidlig fødte barn ofte har laver intelligens og flere atferdsproblemer sammenliknet med barn født til termin. Ulike tiltak for å forebygge dette har vært prøvd ut, men resultatene er ikke entydige. Fødsel før termin fører til mange bekymringer hos foreldre, og forskning har vist at mødre til for tidlig fødte barn er mer engstelige og har lavere selvtillit enn mødre til fullbårne barn. I tillegg er for tidlig fødte barn mer urolige og utilpass, og det kan være vanskelige å forstå f.eks. hvorfor de gråter. Kombinasjonen av engstelige foreldre og urolige barn kan føre til negativt samspill og uheldig utvikling for barnet på lang sikt.

Prosjektet startet i 1999 (for mer informasjon om prosjektet se: http://uit.no/prematur/5714 ) og er en utprøving av et tiltak som kalles ”Vermontmodellen”. Et utvalg foreldre med barn som veide mindre enn 2000 g ved fødsel fikk opplæring av en spesialtrenet sykepleier (1 time daglig) den siste uka før utskrivelse fra sykehuset. I opplæringen ble det lagt vekt på å forstå det for tidlig fødte barnets uttrykksformer, som feks gråt og ansiktsuttrykk. I tillegg fikk de en time til sorgbearbeiding. Etter utskrivelsen fikk familiene fire hjemmebesøk av den samme sykepleieren. Der fikk foreldrene veiledning som var tilpasset barnets lynne og væremåte. En viktig målsetting var å styrke foreldrenes selvfølelse og evne til å samhandle med barnet. Studien omfatter en tiltaksgruppe på 72 barn og en kontrollgruppe på 74 barn. Kontrollgruppen fikk avdelingens vanlige oppfølging. Barna ble undersøkt med ulike typer måleinstrumenter, i tillegg til at foreldrene svarte på spørreskjemaer regelmessig frem til 5 års alder. Ved 3 år hadde tiltaksgruppen 4,5 IQ poeng mer enn kontrollgruppen, og ved 5 år var forskjellen steget til 6.4 IQ poeng. Hvis forskjellen er større enn 5 IQ poeng har den en praktisk betydning for det enkelte barnet.

Ut fra det vi nå vet om effekten av dette tiltaket, føler vi en forpliktelse til å implementere det inn i den daglige driften ved nyfødt intensiv. Diskusjoner om hvordan dette kan gjøres pågår."

Pediatrics. 2010 Nov;126(5):e1088-94. Epub 2010 Oct 11

Media:

NRK 14.10.2010

TV2 24.11.2010

Nils Thomas Songstad
Norsk Barnelegeforening