Sean Wallace disputerte om "Relative blood flow measurements and monitoring during interventional paediatric cardiac catheterisation"

Sean Wallace

Disputas fant sted 30. juni 2016 på Rikshospitalet

Utklipp fra UiO sine nettsider:

Sean Wallace ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Transcranial Doppler; Relative blood flow measurements and monitoring during interventional paediatric cardiac catheterisation.

Prøveforelesning over oppgitt emne: Diagnosis and treatment of stroke in infants and children.

Disputas:
Tid og sted: 30. jun. 2016 13:00, Grønt auditorium (Bygg B1), Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20, Oslo

Sammendrag

I sin avhandling av “Transcranial Doppler; Relative blood flow measurements and monitoring during interventional paediatric cardiac catheterization” har Sean Wallace og medarbeidere sett på blodgjennomstrømningen til hjernen under hjertekateterisering og undersøkt om og når det eventuelt dannes gassbobler eller små blodpropper under disse prosedyrene.

Ved hjertekateterisering føres et tynt plastrør inn i de store blodårene og fram til hjertet, enten for å gjøre målinger og for å for å behandle strukturelle feil i hjertet.

Resultatene er beroligende og det ble påvist stabil blod sirkulasjon i hjernen og kun veldig få mikroscopiske gassbobler (embolier) som føres til hjernen under to forskjellige typer kateterbaserte prosedyrer hos barn. Det var ingen komplikasjoner under prosedyrene.

Den samme metoden ble brukt hos 16 nyfødte barn med en spesifikk form for alvorlig hjertefeil – TGA. Disse barn trenger et kateterbasert inngrep på den første levedøgn for å øke mengden av oksygenrikt blod som pumpes ut av hjertet til kroppen og hjernen.  Det er tidligere reist spørsmål om prosedyren kan føre til hjerneskade, med den Norske studien fant ingen bevis for dette, verken ved Doppler-ultralyd undersøkelse på den første levedøgn eller ved MRI bilder av hjernen noen dager senere.

Kateterbaserte prosedyrer brukers mer og mer, og har erstattet flere typer kirurgiske metoder: For eksempel, et hull i forkammersvegg av hjerte (ASD) kan lukkes ved kateter og pasienten kan reise hjem den neste dagen. Samtidig finnes det veldig få studier som har sett på blodtilførsel til hjernen under kateterbehandling eller nevrologisk utfall etter kateterbehandling.

Budskapet fra studien er at kateterbaserte proedyrene er trygge behandlingsalternativ til barn med diverse medfødte hjertefeil mtp blodtilførsel til hjernen.

I tillegg, har forskningsgruppen brukt trans-cranial Doppler i en in-vitro study for å utvikle en ny metode som kan brukes til å måle relative forandringer i blodgjennomstrømning i tillegg til forandringer i blodhastighet.