Asthma heterogeneity through childhood; beginnings and outcomes

Vegard Hovland disputerte om "Asthma heterogeneity through childhood; beginnings and outcomes" den 20 april 2015.
 

DOKTORAND:
GRAD: Philosophiae doctor
FAKULTET: Det medisinske fakultet
INSTITUTT: Institutt for klinisk medisin
FAGOMRÅDE: Pediatri
VEILEDERE: Karin C Lødrup Carlsen, Kai-Håkon Carlsen
DISPUTASDATO: 20. april 2015
AVHANDLINGENS TITTEL: Asthma heterogeneity through childhood; beginnings and outcomes

Lege og forsker Vegard Hovland og hans medarbeidere har studert forløpet av astma og andre allergiske sykdommer fra fødsel og til 16 år. Blant 16-åringene fant man at 13.7% hadde pågående astma, 25.6% høysnue, 13.6% atopisk eksem, mens hele 52.6% hadde positive allergitest. Hos barn med gjentatt astmatisk type pustebesvær innen to-års alder var kun omlag 1/3 fri for astma, -symptomer, -medisinbruk eller overømfintlige luftveier i tenårene, og de hadde vedvarende lavere lungefunksjon uavhengig av om de fortsatt hadde astma ved 16 år. Ungdommer med astma og samtidig både høysnue og eksem i tenårene, hadde markert redusert lungefunksjon allerede fra fødsel og senere. Hos denne gruppen var det en spesielt nær sammenheng med risikofaktorer fra de første to leveårene. Funnene tyder på at utvikling av astma kombinert med samtidig både høysnue og atopisk eksem kan ha sitt opphav allerede fra svangerskapet, muligens forårsaket av felles risikofaktorer. Funnene tilsier at mulige årsaker til allergiske sykdommer bør studeres allerede fra livets start, og åpner for at forebyggende tiltak kanskje bør starte allerede ved starten av livet.

Hovlands avhandling " Asthma heterogeneity through childhood- beginnings and outcomes" bygger på den norske Miljø og Barneastmastudien som startet i 1992 og som har fulgt opp barna fra de lå på barselavdelingen og til og med 16 års alder. Totalt 550 ungdommer ble undersøkt ved 16 år og av de hadde 329 lungefunksjonsundersøkelser også fra de første levedøgn, som er unikt i verdenssammenheng.

DOCTORAL CANDIDATE:
DEGREE: Philosophiae doctor
FACULTY: Faculty of Medicine
DEPARTMENT: Institute of clinical medicine
AREA OF EXPERTICE: Pediatrics
SUPERVISORS: Karin C Lødrup Carlsen, Kai-Håkon Carlsen
DATE OF DISPUTATION: 20th April 2015

DISSERTATION TITLE: Asthma heterogeneity through childhood;
beginnings and outcomes

Using data from the Norwegian birth cohort the Environment and Childhood Asthma study, Vegard Hovland and co-workers have assessed the course of asthma and allergic diseases from birth and until 16 years of age in 550 children, among whom 329 had measured lung function at birth. The main aims of the thesis were to assess the prognosis of recurrent asthma-like breathing difficulty in early life and the possible value of classifying adolescent asthma based on coexisting allergic rhinitis and atopic dermatitis.

Among the 16 year olds 13.7% had current asthma, 25.6% allergic rhinitis, 13.6% atopic dermatitis, and 52.6% a positive allergy test. Only about 1/3 of the children with recurrent asthma-like breathing difficulty within the first two years of life were without asthma, airway hyper-responsiveness or reported asthma –symptoms or-medication use, and they had impaired lung function irrespective of having asthma in adolescence or not. The adolescents with asthma and both allergic rhinitis and atopic dermatitis had significantly reduced lung function from birth and through 16 years of age, and there was a very close association with risk factors defined within the first two years of life. These results indicate that the development of asthma combined with both allergic rhinitis and atopic dermatitis might have its origin already in pregnancy, possibly caused by joint risk factors. The findings point to the need for investigating possible causes of allergic diseases already from conception, as well as suggesting the need to start preventive measures at the start of life.