Rolf Lindemann 1942-2012

En nestor innen pediatri og neonatologi er gått bort.

Rolf Lindemann var en av våre fremste perinatalere

Overlege dr.med. Rolf Lindemann døde brått den 27. Juni i år. Han har hatt en lang og spesielt aktiv karriere innen nyfødtmedisinen i Norge. På vegne av Norsk Perinatalmedisinsk Forening og meg selv vil vi gjerne ære ham og omtale hans brede og omfattende innsats både for klinikk, forskning og fagpolitikk.

Han fylte 70 år denne våren og hadde sin siste arbeidsdag på Nyfødtavdelingen på Ullevål, Oslo Universitetssykehus, noen få uker før han døde. Han var fortsatt brennende interessert i nyfødtmedisin og mange som kjente ham vil påstå at nyfødtavdelingen var hans andre hjem. Der var han støtt og stadig. Som tidligere lege på nyfødtavdelingen ”hos Rolf” merket både jeg og andre hans utstrakte sosiale tilnærming til sine medarbeidere ved at han satte avdelingsbetjenter like høyt som overlege kollegaer, nye assistentleger, syke- og barnepleiere. Han var den første som ønsket nyansatte velkommen, uansett rang, og gjorde hva han kunne for å inkorporere dem som en del av teamet på intensivavdelingen. Han kom gjerne tidlig om morgenen, ved 06-tiden, for å ha kontakt med de av nyfødtsykepleierne som kun går nattevakter, og for å gi dem ros eller undervisning om de aktuelle pasientene. Han trakk assistentlegene inn i forskningsprosjekter og var aktiv med veiledning og stimulering, noe som førte til vitenskapelige publikasjoner og profilering av avdelingen i inn- og utland.

Han hadde en unik evne til å møte foreldre til syke og premature barn, og vise dem omsorg og varme i en svært sårbar periode. Slik har han vært en eksemplarisk rollemodell for yngre leger under utdanning inkludert undertegnede.

Bare 2 uker før hans død ble det arrangert et flott faglig seminar til ære for ham. Gode venner i inn- og utland var invitert for å ære ham. Dette ble arrangert av hans nære venner og kollegaer på nyfødtavdelingen, Ullevål sykehus, i første rekke professor Drude Fugelseth. Dette var store dager for ham og det er flott at han fikk med seg denne flotte markeringen av hans lange liv innen nyfødtmedisin.

Mot slutten av sin karriere ble Rolf Lindemann beæret som ridder av 1. klasse av St. Olavs orden og han ble utpekt til æresmedlem i Norsk Barnelegeforening under de siste Barnelegedager i Lillehammer. Han tok medisinsk embetseksamen ved Universität Heidelberg allerede i 1967 og han var raskt i gang med sin medisinske doktorgrad ved Universitetet i Oslo og disputerte fra  Pediatrisk forskningsinstitutt i 1977 over temaet «Erythropoiesis Inhibiting Factor (EIF). Studies of the urinary EIF» med en annen nestor innen pediatri som veileder, professor Sverre Halvorsen. Allerede i 1976 startet han sin karriere som neonatolog, først ved Barneklinikken på Rikshospitalet og fra 1979 ved Barneavdelingen, Ullevål sykehus, hvor han fra 1982 var seksjonsoverlege. Rolf jobbet for de mest utsatte nyfødte hele sitt liv.

Rolf Lindemann ble vurdert dosentkompetent i 1982 (Universitetet i Trondheim) og professor-kompetent ved Universitetet i Oslo i 1991, 2001 og 2006. Fra januar 2001 var han konstituert som professor II ved Fakultetsdivisjonen, Ullevål universitetssykehus, Universitetet i Oslo. Han har en bred og omfattende vitenskapelig produksjon og har veiledet fram til doktorgrader og vært engasjert i mange hoved-/prosjektoppgaver for sykepleiere.

Gjennom hele sin karriere har Rolf Lindemann klart å kombinere en høy standard av klinisk og forskningsmessig faglighet med en genuin interesse for og ivaretaking av noen av de aller svakeste i samfunnet. Gjennom offentlige verv har han kjempet gjennom viktige fagpolitiske rettigheter. Han har vært toneangivende gjennom sitt sosiale og medisinske engasjement innen behandling og omsorg svært sårbare grupper av  barn. Han var populær som  foredragsholder og lærer, både innen ulike fagkretser og organisasjoner og formidlet også disse viktige områdene til allmennheten gjennom media og i så vel i norsk NRK, dansk , sveitisk og brasiliansk TV når det gjaldt fokus på nyfødtomsorgen og omsorg for de svakeste barna.

Rolf Lindemann var i 1989 ansatt i Helsedirektoratet og var sentral i arbeidet med diverse informasjonsmateriell og en rekke utredninger og veiledere utgitt av Helsedirektoratet. Han forfattet blant annet «Nyfødtomsorgen i Norge», «Veileder for helsestasjonsvirksomheten, barn 0-7 år» og «Informasjon til foreldre som har født for tidlig».

Rolf Lindemann engasjerte seg i områder av stor medisinsk og samfunnsmessig viktighet. På disse feltene har han i stor grad bidratt til en balansert formidling til allmennheten av kompliserte spørsmål, og han har selv deltatt i samfunnsdebatten på en åpen og uredd måte. Det gjelder først og fremst områder som etiske holdninger ved behandling av ekstremt for tidlig fødte barn og oppfølging av for tidlig fødte barn. Dette kom særlig frem ved deltakelse og foredrag i Nasjonal konferanse om de etiske aspektene ved behandling av for tidlig fødte barn i 1998. Hans synspunkter kom også frem i en artikkel i Tidsskrift for Den Norske Lægeforening: ”Når døden er bedre enn livet” 2002;122:2087. I de seneste årene har han også vært aktiv i kliniske etikk komitéer, blant annet  medlem av Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK), Sør-Øst-Norge.

Videre hadde han spesiell fokus på diagnostikk, omsorg og behandling av barn født av HIV positive mødre, som han var hovedansvarlig for i Norge fra slutten av 1980-tallet og flere år framover. Dessuten omsorg for og oppfølging av gravide rusmisbrukere og deres barn. Han har også gjort seg bemerket når det gjelder lungeutvikling og ventilasjon av for tidlig fødte barn, bl.a. i samarbeid med Drude Fugelseth og sine gode venner gjennom de siste 20 år Thomas Shaffer og Marla Wolfson fra Temple University i Philadelphia. Det gjaldt spesielt forskning og eksperimenter på såkalt væskeventilering med perfluorokarboner. De siste fem år var han involvert i ernæringsprosjektet for premature barn, PreNu, et nettverksprosjekt mellom universitetssykehusene i Akershus og Oslo, og avdeling for ernæringsvitenskap ved universitetet i Oslo.

 

Rolf Lindemann med stetoskopet rundt halsen - som alltid!

Svangerskapsomsorg og mødrenes helse i svangerskapet har opptatt Rolf Lindemann mye. Svangerskapspermisjonen var opprinnelig ment å skulle fordeles mellom noe tid før fødselen og resten i barselperioden. De fleste mødrene tok ut alt i etterkant for å få lengre barselpermisjon. Rolf Lindemann var derfor svært opptatt av at de gravide skulle få tid til å forberede selve fødselen. Et av prosjektarbeidene han deltok i for Helsedirektoratet: Nyfødtomsorgen i Norge – Helsedirektoratets utredningsserier 2-90 førte til lovbestemt svangerskapspermisjon tre  uker før termin, som ikke skulle kunne flyttes, slik at den gravide skulle kunne roe ned og forberede seg til fødselen.

Rolf Lindemanns utrettelige arbeid for den nyfødte og dets omsorgspersoner vil også i framtiden bety mye for  perinatalomsorgen i Norge!

Med hilsen

Britt Nakstad

Leder av Norsk Perinatalmedisinsk Forening                                                                        

Og tidligere kollega