Slår alarm om at kvalitetskravene i fødselsomsorgen ikke blir fulgt

Flere av landets sykehus har bevisst valgt å trosse sentrale kvalitetskrav i fødselsomsorgen. Legeforeningen og Norsk gynekologisk forening slår alarm.

Viktige anbefalinger i den nasjonale veilederen Et trygt fødetilbud blir ikke fulgt ved flere av landets fødeinstitusjoner. Anbefalingene er vedtatt av myndighetene, og er sterkt forankret i fagmiljøene og i brukerorganisasjonene. Likevel rapporteres det om en sviktende vilje hos de regionale helseforetakene. Helsetilsynet har bekreftet at veilederen er gjeldende, og at fødeinstitusjoner vurderes i henhold til denne i tilsynssaker.

Legeforeningen og Norsk gynekologisk forening har sendt bekymringsmelding til Helse- og omsorgsdepartementet. - At man trosser krav som vil heve kvaliteten på tilbudet til fødende kvinner skaper uforutsigbarhet, og hindrer utviklingen av en mer robust fødselsomsorg. En slik praksis er urovekkende og uakseptabel, sier leder i Norsk gynekologisk forening Knut Hordnes.

Spesielt kan dette gå ut over risikofødende. Man har krav på å føde ved en kvinneklinikk, eventuelt ved en fødeavdeling som har nyfødtavdeling. For at kravet skal innfris må noen fødeavdelinger oppgraderes til kvinneklinikker, og noen mindre fødeavdelinger og fødestuer må omgjøres til et lavere nivå, eventuelt nedlegges. - Likevel har Helse Nord vedtatt at alle fødeinstitusjoner skal bestå uforandret mot alle faglige råd. Det viser at de ikke tar kvalitetskravene på alvor, påpeker Hordnes.

I praksis betyr dette at risikofødende ender opp med svært lang reisevei. I Bodø henvises risikofødende til Tromsø, ved Sykehuset Innlandet til OUS, i Haugesund til Bergen og i Stavanger og Ålesund til Trondheim. - Dette er verken tilfredsstillende for kvinnene, fagmiljøene eller for myndighetene, som har satt kvalitetskravene, slår Hordnes fast.

Av 81 døde eller sterkt skadede barn under fødsel, kunne halvparten vært unngått eller skadeomfanget vært redusert. Det viser en studie av tilsynssaker meldt til Helsetilsynet i perioden 2006-08 publisert i Tidsskrift for den norske Legeforening (nr. 24 - 13. desember 2011). Studien konkluderer med at kvalitetsfremmende tiltak innen fødselsomsorgen er nødvendig.

Last ned brevet som er sendt Helse- og omsorgsdepartementet (PDF)

Hentet fra hjemmeside til Norsk gynekologisk forening