Vedtekter NBNF

Vedtekter vedtatt på årsmøtet i NBNF på Kongsvold 2011

Vedtekter

Norsk Barnenevrologisk Forening (NBNF)

 

§ 1. Navn

Foreningens navn er Norsk Barnenevrologisk Forening (NBNF), engelsk Norwegian Society for Child Neurology (NSCN). Foreningen ble startet 30.3.2008 som en direkte fortsettelse av Barnenevrologisk Interessegruppe (BIG) , startet 1981 som subgruppe i Norsk Pediatrisk Selskap.

Foreningen skal være registrert i foretaksregisteret.

Leders adresse er foreningens adresse

 

§ 2. Forhold til Norsk Barnelegeforening.

Foreningen er en interesseforening innenfor Norsk Barnelegeforening. Foreningens vedtekter gjelder i tillegg til NBFs vedtekter og Dnlfs lover.

Organisasjonssaker, fagpolitiske spørsmål og eventuelle faglige spørsmål som har generell barnemedisinsk interesse skal fremmes gjennom NBF. Foreningen kan fungere som høringsinnstans for NBF.

 

§ 3. Formål og oppgaver.

Foreningen skal fremme organisering, faglig utvikling, utdanning og forskning innenfor fagområdet barnenevrologi og habilitering.

Foreningen skal holde kontakt med relevante internasjonale fagmiljø.

Formålsbestemmelsene i Dnlfs lover, § 1-2 og § 3-6-3 gjelder også for NBNF

 

§ 4. Medlemskap

Foreningen er åpen for alle leger som er interessert i foreningens formål og oppgaver.

Foreningen kan etter søknad oppta som assosiert medlem enhver som har tilhørighet til foreningens fagområde. Assosierte medlemmer som ikke er leger, har ikke stemmerett og kan ikke sitte i styret.

Årsmøtet fastsetter medlemskontingent.

Medlemmer som ikke har betalt kontingent for de siste 2 år, blir utmeldt av foreningen. Ved utmelding skal medlemmet orienteres.

 

§ 5. Æresmedlemmer

Forslag til æresmedlemmer fremmes til styret. Styret utnevner æresmedlemmer. Utnevnelsen legges frem til orientering i det påfølgende årsmøte. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent.

 

§ 6. Foreningens organer

Foreningens organer er:

 • Årsmøte
 • Styre
 • Valgkomité
 • Eventuelle andre komiteer/utvalg opprettet av årsmøtet

 

§ 7. Årsmøte

Årsmøtet er foreningens høyeste organ og er åpent for alle medlemmer,

Årsmøtet avholdes hvert år i forbindelse med fagmøte..

Alle medlemmer av NBNF har møte-, tale- og forslagsrett. Bare leger har stemmerett.

Innkalling til årsmøtet skal være medlemmene i hende minst 4 uker før møtet. Saksliste for årsmøtet, med evt. forslag til vedtak skal foreligge sammen med innkallingen. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være meldt til styret senest 8 uker før møtet.

 

Årsmøtet skal:

 1. Velge møteleder og referenter
 2. Godkjenne innkalling og saksliste
 3. Behandle styrets årsberetning
 4. Behandle og godkjenne revidert regnskap
 5. Behandle styrets forslag til budsjett
 6. Vedta kontingent
 7. Foreta valg av styre, revisor og valgkomité
 8. Behandle øvrig saksliste

 

Vedtak i årsmøtet fattes med simpelt flertall blant de fremmøtte stemmeberettigede medlemmer. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.

 

Det utarbeides protokoll for årsmøtet. Protokollen oversendes NBF

 

§ 8. Ekstraordinært årsmøte.

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret med minst 14 dagers frist. Slikt møte skal også avholdes hvis 1/5 av medlemmene krever det. Saker som skal behandles skal fremgå av innkallingen.

 

§ 9. Styre

Styret i NBNF består av 5 medlemmer (leder, sekretær, kasserer og 2 styremedlemmer). Det bør tilstrebes geografisk spredning.

Styret velges på årsmøtet for en periode på 2 år. Medlemmer kan gjenvelges for nye perioder. For å sikre kontinuitet, bør ikke mer enn 3 medlemmer skiftes ut samtidig. Styret fordeler selv de enkelte styreverv.

 

Styremøter innkalles etter beslutning av leder, eller når minst 2 styremedlemmer krever det. Vedtak fattes med simpelt flertall. Leders stemme er avgjørende ved stemmelikhet.

 

Det skrives protokoll for styremøtene.

 

Styret ivaretar NBNFs interesser og leder virksomheten i henhold til formålsparagrafen.

 

Styret skal arrangere

· minst 1 større faglig medlemsmøte årlig.

· subgruppemøter knyttet til NBFs møter

· oppfordre til at det blir barnenevrologiske emner ved NBFs møter.

 

Styret skal utarbeide årsmelding om foreningens virksomhet, samt revidert regnskap.

 

§ 10. Valgkomité

Valgkomiteen velges av årsmøtet for 1år om gangen. Valgkomiteen skal bestå av 2 medlemmer. Valgkomiteens innstilling legges ved innkallingen til årsmøtet.

 

Valgkomiteen foreslår kandidater til styret, og revisor.

 

§ 11. Vedtektsendringer

Vedtektsendringer vedtas på ordinært årsmøte. Endringsforslag må være innsendt til styret senest 8 uker før årsmøtet, og forslagene må være medlemmene i hende senest 4 uker før møtet.

 

Til vedtektsendringer kreves 2/3 flertall blant de stemmeberettigede medlemmer som er til stede.

 

§ 12. Oppløsning

Oppløsning av NBNF krever 2/3 flertall på ordinært årsmøte. Forslag til oppløsning må settes fram på foregående årsmøte. Hvis NBNF oppløses skal eiendeler og midler tilfalle Norsk barnelegeforening.

 

§ 13 Ikrafttreden

Vedtektene erstatter Barnenevrologisk interessegruppe sine statutter fra 18.4.1991

 

Vedtektene vedtatt på årsmøtet Kongsvold 20.3.2011

Brønnøysundreg. Org. nr. 997 248 457