Vedtekter for Norsk barnelegeforening

 Endringer vedtatt på Årsmøte i NBF 3. juni 2010. Godkjent av sentralstyret i Dnlf 31.1.11.

 

Vedtekter for norsk Barnelegeforening

Foreningen er av sentralstyret i Dnlf den 01.01.07 godkjent som fagmedisinsk forening for spesialiteten pediatri. Vedtektene er fastsatt av generalforsamlingen 1. juni 2007.

§ 1. Navn

Foreningens navn er Norsk Barnelegeforening (NBF). Det engelske navnet er Norwegian Pediatric Association.

§2. Forhold til Den norske lægeforening

Foreningen er som fagmedisinsk forening en avdeling i Den norske lægeforening og omfattet av foreningens lover. Vedtektene gjelder i tillegg til Dnlfs lover.

§ 3. Formål og oppgaver

I tillegg til formålsbestemmelsene i Dnlfs lover, §1-2 og § 3-6-3, er foreningens formål å arbeide for å fremme forebyggende og kurativt helsearbeid for barn og ungdom.

NBF skal støtte forskning og være et vitenskapelig forum for norsk barne- og ungdomsmedisin.

NBF skal ivareta norske barnelegers interesser i faglige og økonomiske spørsmål.

§ 4. Medlemskap

Foreningens medlemmer er medlemmer av Dnlf som blir tilmeldt foreningen eller som velger denne som fagmedisinsk forening.

Foreningen kan etter søknad oppta som assosierte medlemmer enhver som har tilhørighet til foreningens fagområde. Alle ordinære medlemmer i NBF og assosierte medlemmer som er lege, har møte-, tale- forslags- og stemmerett. Leger som søker assosiert medlemskap må være medlem i Dnlf. Assosierte medlemmer som ikke er leger, har ikke stemmerett og kan ikke sitte i styret.

Årsmøtet fastsetter kontingent for assosierte medlemmer (tilleggskontingent legges til den ordinære kontingenten). Assosierte medlemmer som etter varsel ikke har betalt kontingent, blir utmeldt av foreningen . 

§ 5. Æresmedlemmer

Forslag til æresmedlemskap fremmes til styret. Styret utnevner æresmedlemmer. Utnevnelsen legges fram til orientering i det påfølgende årsmøte.

§ 6. Foreningens organer

Foreningens organer er:
Årsmøtet
Styret
Valgkomité
Eventuelt andre faste komiteer / utvalg opprettet av årsmøtet

§ 7. Årsmøtet

Årsmøtet er foreningens høyeste organ og er åpent for alle medlemmer. Media har adgang unntatt ved særskilte saker som årsmøtet måtte bestemme.

Årsmøtet avholdes hvert år i forbindelse med vårmøtet. Alle ordinære medlemmer av NBF har møte-, tale-, forslags- og stemmerett. Andre kan i særskilte tilfeller gis tale- og forslagsrett hvis årsmøtet godkjenner dette.

Innkalling til årsmøtet skal være medlemmene i hende minst 4 uker før årsmøtet. Saksliste for årsmøtet med eventuelle forslag til vedtak skal foreligge sammen med innkallingen. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være meldt til styret senest 8 uker før møtet.

Årsmøtet skal :

a, Velge møteleder, referenter og protokollunderskrivere.

b, Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden.

c, Behandle styrets årsberetning.

d, Behandle og godkjenne revidert regnskap. e, Behandle styrets forslag til budsjett.

f, Behandle kontingent for assosierte medlemmer.

g, Behandle den øvrige saksliste.

h, Foreta valg av leder og styre, revisor og valgkomité.

Årsmøtet fastsetter ev. honorarer, møtegodtgjørelse og kompensasjon for tapt inntekt og andre saker som på forhånd blir tatt opp av styret og/ eller medlemmene.

Vedtak i årsmøtet fattes med simpelt flertall blant de fremmøtte stemmeberettigede medlemmer. Ved stemmelikhet har foreningens leder dobbeltstemme.

Valg skal skje i henhold til Dnlfs lover §3-3-3.

Bestemmelsene i forretningsorden for Dnlfs landsstyremøter gis anvendelse så langt den/ de passer.

Det utarbeides protokoll fra årsmøtet.

§8 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret med minst 14 dagers frist. Slikt møte skal også avholdes dersom 1/5 av medlemmene krever dette . Bestemmelsene i §7 gjelder så langt de passer. Saker som skal behandles skal fremgå av innkallingen.

§9. Styret

Styret i NBF består av leder, nestleder, sekretær, økonomiansvarlig og fire styremedlemmer. Det skal i tillegg velges 2 varamedlemmer (1. og 2.varamedlem). Minst to styremedlemmer skal være i pediatrisk utdannelsesstilling. Minst ett styremedlem bør ha arbeidsplass utenfor barneavdelingene. Nettredaktør og Paidosredaktør skal være medlem av styret.

Styret velges på årsmøtet for en periode på 2 år. Ved særskilt avstemning velges nestleder som etter en periode på 2 år overtar som leder. Samlet tid som leder og nestleder er 4 år og kan ikke forlenges. For å sikre kontinuitet bør ikke mer enn fem styremedlemmer skiftes ut samtidig. Styret fordeler selv de enkelte styreverv. Varamedlemmene møter i styret ved vakanser. De holdes oppdatert om styrets arbeid gjennom sakslister og møtereferater. Hvis noen av styrets regulære medlemmer må fratre styret varig, rykker 1. og deretter 2.varamedlem inn fram til neste årsmøte.

Styremøter innkalles etter beslutning av leder, eller når minst to styremedlemmer krever det. Styret kan fatte vedtak når minst 4 styremedlemmer er tilstede. Vedtak fattes med simpelt flertall. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende.

Det utarbeides protokoll fra styremøtene.

Styret ivaretar NBFs interesser og leder virksomheten i henhold til formålsparagrafen. Viktige saker og prinsippspørsmål skal legges fram for medlemmene på årsmøtet eller ordinært medlemsmøte.

Styret skal arrangere minst 2 medlemsmøter årlig: pediaterdagene (høstmøte) og vårmøtet med årsmøte. Vårmøtene skal alternere mellom alle barneavdelinger unntatt universitetsavdelingene. Pediaterdagene (høstmøte) alternerer mellom universitetsavdelingene.

Styret skal utarbeide årsmelding om foreningens virksomhet. I denne skal inkluderes beretninger fra interessegruppene og de oppnevnte utvalg, samt revidert regnskap.

§ 10. Valgkomiteen

Valgkomité velges av årsmøtet med simpelt flertall for 2 år ad gangen. Valgkomiteen skal bestå av 3 medlemmer hvorav en må være i pediatrisk utdannelsesstilling. Valgkomiteens innstilling skal sendes ut til medlemmene sammen med innkalling til årsmøtet.

Valgkomiteen forbereder valg av styre m/ varamedlemmer, kurskomité og eventuelt andre utvalg/ komiteer som er lovfestet eller opprettet av årsmøtet.

§11. Interessegrupper

Årsmøtet kan vedta å opprette interessegrupper innen visse fagfelt. Interessegruppene representerer spisskompetansen innenfor disse fagfelt. De skal stimulere til forskning og videreutvikling av fagfeltet, og være høringsinstans for styret i saker som faller innenfor fagfeltet. Interessegruppene skal videre ha et spesielt ansvar for oppdatering og revisjon av relevante kapitler i NBF sine veiledere. Interessegruppene kan ikke opptre utad i fagpolitiske spørsmål uten i samarbeid med styret eller gjennom styret.

Interessegruppen skal ledes av en arbeidsgruppe med en leder og minst to medlemmer. Disse velges på et interessegruppemøte for to år ad gangen med mulighet for gjenvalg. Valget skal annonseres i møteinnkalling minst 4 uker før møtet avholdes. Møteinnkallelse skal sendes alle medlemmer av NBF, og er åpent for alle medlemmer av NBF. Et av medlemmene i arbeidsgruppen er ansvarlig for å formidle informasjon om interessegruppens aktivitet og fagfelt til Nbf´s medlemmer via trykte publikasjoner eller gruppens nettsider.

Interessegruppene bør avholde minimum ett møte per år, og skal årlig avlevere kortfattet årsrapport om sin virksomhet til styret i NBF. Denne rapporten legges ved styrets årsberetning.

§ 12. Vedtektsendringer

Lovendringer kan bare vedtas på ordinært årsmøte. Lovendringsforslag må være innsendt til styret senest 8 uker før årsmøtet, og forslagene må være medlemmene i hende senest 4 uker før årsmøtet.

Til lovendring kreves 2/3 flertall blant de medlemmer som er tilstede og som avgir stemme.

§ 13. OPPLØSNING

Oppløsning av NBF krever 2/3 flertall på ordinært årsmøte. Forslag om oppløsning må settes fram på foregående årsmøte. Hvis NBF oppløses skal eiendeler og midler tilfalle Den norske lægeforening.

Nils Thomas Songstad
Norsk Barnelegeforening