Nasjonale retningslinjer og prosedyrer

Samling av retningslinjer og prosedyrer som ikke omfattes av veilderende eller er mer omfattende enn det som veilderne tillater.

search

Periode

  • År: Måned:

15 sider. Side 1 av 1

Rekkefølge:

Kunnskapsbasert retningslinje om epilepsi (oppdateres fortløpende)

Ny nasjonal retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av epilpsi hos voksne og barn som oppdateres fortløpende. Se nettsiden her

Vaksinasjonsveilederen (vaksinasjonsboka) (oppdateres løpende)

Veilederen er delt inn i to hoveddeler, en generell del om vaksinasjon og en del om de enkelte vaksinene. Tekstene er skrevet for helsepersonell. 

Veilederen finnes på folkehelseinstituttets sider her

Veileder for symptombehandling ved Nevronal Ceroid Lipofuscinose (2016)

Barneavdeling for nevrofag, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet og Norsk Spielmeyer-Vogt Forening (NSVF) har i perioden 2013 – 2016 gjennomført et prosjekt der målet var å utarbeide en veileder for symptombehandling av NCL. 

Veilederen i PDF format finner du her

Cøliaki hos barn- veileder for diagnostikk og oppfølging 2016

Retningslinjer for resuscitering av nyfødte (2015)

Norsk resuscitasjonsråd har utarbeidet nye retningslinjer for resuscitering av nyfødte. Ta en titt på deres hjemmeside her.  

Anbefaling om vaksiner til pasienter med primær (medfødt) immunsvikt (juni 2016)

Ved vaksinasjon av personer med immunsvikt må det vurderes både om den immunsupprimerte personen har ekstra stort behov for den beskyttelsen en vaksine kan gi, om vaksinen kan skade personen og om vaksinen vil ha effekt hos den spesielle personen. Folkehelseinstituttet har utarbeidet en anbefaling om vaksinasjon og bruk av immunglobuliner til pasienter med immunsvikt. Se anbefalingen her

Skandinaviske retningslinjer for hodeskader hos barn (2016)

Scandinavian Neurotrauma Committee har nylig publisert retningslinjer for minimale, lette eller moderate hodeskader hos barn. For første gang i Skandinavia foreligger kunnskaps- og konsensusbaserte kriterier for håndtering av barn med slike skader. Artikkel i Tidsskriftet presenterer en kortversjon av retningslinjene og det norske flytskjemaet som finnes her

Nasjonal faglig retningslinje for spedbarnsernæring (okt 2016)

Retningslinjen gir råd om kosthold for spedbarn fram til ett-års alder. Målgruppen er personer som jobber på helsestasjoner, fastleger og alle andre som veileder om kosthold for spedbarn. Retningslinjen er utviklet i samarbeid med en ekstern arbeidsgruppe og den erstatter Anbefalinger for spedbarnsernæring fra 2001.

Link til retningslinjene finner du her. 

Norsk veileder for behandling av gulsott hos nyfødte (april 2016)

Interessegruppen i Nyfødtmedisin har oppdatert retningslinjene for behandling av gulsott hos nyfødte versjon 2016. 

Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen – Nytt liv og trygg barseltid for familien (april 2014)

Helsedirektoratet anbefaler i denne nye veilederen at tilbudet til spebarn og nye foreldre bør styrkes i de første fjorten dagene etter fødselen. 
Målgruppen for retningslinjen er alle som har ansvar for å organisere og tilby helsehjelp til familier som har fått barn.

Her finner du veilederen. 

Retningslinjer for avviksmeldinger ved dødsfall eller alvorlig skade hos nyfødte (oppdatert jan 2016)

Interessegruppen for Nyfødtmedisin, NBF, har utarbeidet en nasjonal prosedyre vedrørende meldeplikt ved dødsfall eller betydelig skade hos nyfødte.

Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft hos barn (sep 2015)

Nasjonalt handlingsprogram for kreft hos barn inneholder faglige retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft hos barn. Nasjonale handlingsprogrammer for kreftbehandling skal bidra til at det offentlige tilbudet i kreftomsorgen blir av god kvalitet og likeverdig over hele landet.
Finnes på helsedirektoratets sider her.   

Håndbok for helsepersonell ved mistanke om fysisk barnemishandling- oppdatert des 2015

Håndboka skal først og fremst være et redskap for fagpersoner i den somatiske helsetjenesten og retter seg spesielt mot de som arbeider innen spesialisthelsetjenesten med mottak/utredning, diagnostikk og oppfølging av barn som kan ha vært utsatt for mishandling

Praktisk veiledning og pasientinformasjon ved anti-TNF-behandling ved IBD

Pasientbrosjyre anti-TNF, praktisk bruk av Remicade og vaksinasjon ved IBD.

Handlingsprogram for thalassemi og sigdcelleanemi

Her finner du handlingsprogram for sigdcelleanemi og handlingsprogram for thalassemi med kontrollskjema og transfusjonstabell. Revidert 2012.

15 sider. Side 1 av 1