Barnehelseprisen 2013 til Magne Raundalen

Magne Raundalen vant Barnehelseprisen 2013 for sin store og langvarige innsats for nasjonal og internasjonal barnehelse. Prisen ble utdelt av Norsk Barnelegeforening i samarbeid med Barneombudet på Vårmøtet 2014 i Ålesund.

Magne Raundalen ble født i 1941 og har gjennom et langt arbeidsliv, og fortsatt som pensjonist, vært en sentral talsperson for barns behov og rettigheter.

Magne Raundalen underviste i barnepsykologi ved Universitetet i Oslo i årene 1969-1975 og ved Universitetet i Bergen i 1976-1990. I 1980-82 utviklet han et nasjonalt program for bedre omsorg for familier med barn med kreft. Han har i to 6-års perioder vært president i UNICEF-komiteen i Norge og har i regi av UNICEF, sammen med psykolog Atle Dyregrov, opprettet kontor for psykososial støtte for traumatiserte barn i flere krigsherjete land i verden. Siden midten av 1990-årene har han vært aktivt involvert i mange nasjonale programmer for traumebehandling etter krigsopplevelser blant flyktninger, både i Norge og de andre nordiske landene. I den sammenheng har han sammen med kolleger skrevet bøker og manualer for barn og familier.

 Fra 1990 og frem til nå har han vært knyttet til Senter for krisepsykologi i Bergen. Fra 2002 har han hatt en ledende posisjon i et 6-årig program for å bedre tilbudet til barn som lever i voldelige hjemmemiljøer. Av Kongen ble han utnevnt til å lede en ekspertgruppe (Raundalen-utvalget), som fikk i oppgave å utarbeide en nasjonal plan for å bedre beskyttelsen av barns utvikling. Rapporten Bedre beskyttelse av barns utvikling, NOU5-2012, ble overlevert til regjeringen i februar 2012 og er et særdeles omfattende og viktig dokument, ikke minst som premiss for mye av barnevernets, og dermed også barnelegens og barneombudet, arbeide.

 Raundalen har gitt viktige vitenskapelige bidrag innenfor barnepsykologi både nasjonalt og internasjonalt. Han har i alle disse årene vært en viktig og tydelig offentlig stemme for barns behov. Han har skrevet mer enn 20 bøker om barnepsykologi for kolleger, foreldre, barn og beslutningstakere. I tillegg har han skrevet et utall aviskronikker og debattinnlegg, og stadig deltatt i den offentlige debatten gjennom andre kanaler.

 For sitt utrettelige arbeid for barns beste både nasjonalt og internasjonalt ble han utnevnt til kommandør av St. Olavs orden i 2000.

 Magne Raundalen har fått flere nominasjoner fra våre medlemmer for sin viktige og langvarige innsats for nasjonal og internasjonal barnehelse. Han er en særdeles verdig mottager av Barnehelseprisen 2013, som er den fjerde i rekken.

Som et symbol på utmerkelsen ble Magen Raundalen overrukket et grafisk blad av den islandske grafikeren Bjørg Thorhallsdottir:

“The treasure of to day” og et diplom.

Mer om emnene