Supraventrikulær takykardi


Diagnose
Symptomene varierer med alder, hjertefrekvens, varighet og underliggende hjertesykdom. Nyfødte og spebarn kan få kardiovaskulært kollaps ved rask arytmi, forøvrig er hjertesviktsymptomer eller mer uspesifikt økt trettbarhet vanlig. Synkope forekommer.
SVT kan være vanskelig å skille fra ST og av og til ventrikkeltakykardi (VT). SVT er en arytmi med utgangspunkt i atriene med frekvens høyere enn øvre normalgrense for alder (f.eks. > 200 hos nyfødte og spebarn og > 110 hos en tiåring i hvile).
Noen kriterier for differensialdiagnose:

  1. ST utelukket.
  2. Smale QRS-komplekser.
  3. P-takk kan være definerbar eller ikke, ev. abnormal.
  4. Ved frekvens > 220 er det lite sannsynlig med ST.
  5. Som oftest regelmessig (uten den naturlige sinusknutevariasjon, f.eks. ved aktivitet, men av og til variabel blokkering).

SVT kan være «reentry-takykardier» (WPW, nodal, atrieflutter, atrieflimmer, ca. 90 %) eller unormal automati (ca. 10 %). Behandlingen kan være avhengig av typen og EKG-dokumentasjon er derfor viktig. F.eks. hjelper ikke AV-blokkering el. elektrokonvertering ved automati.

Akuttbehandling
NB! Ved enhver medikamentell anfallsbehandling av arytmi må man være beredt til å takle akutte rytmeproblemer av andre typer. Dvs. defibrillator klargjort.

Behandlingsalgoritme:

Behandlingsalgoritme

Intermitterende anfallsbehandling
Ved langvarige (> 2-3 timer), sjeldne (5 episoder/år), godt tolererte SVT kan intermitterende per oral behandling med en dose medikament være aktuell.
Flekainid eller diltiazem/propranolol er aktuelle medikamenter. Medikamentene skal ha vært prøvd ut i sykehus før slik behandling institueres. For flekainid er dosen 3-4 mg/kg eller 100 mg/m2 (1,2).

Profylaktisk behandling:

Indikasjoner:

  1. Hjertesvikt.
  2. Arytmivarighet > 3 timer.
  3. > 3 episoder med varighet > 15 min i.l.a. 24 t eller 5 kortere episoder i.l.a. 24 t.

Profylaktisk behandling - klikk for større versjon


Copyright Norsk Barnelegeforening

For tilbakemelding vedr. dette dokumentet, klikk her.