ÅRSRAPPORT 2017

ÅRSRAPPORT FRA NCS ARBEIDSGRUPPE FOR HJERTESVIKT

 Årsrapport 2017 fra NCS arbeidsgruppe for hjertesvikt.

 

 1. Arbeidsgruppens sammensetning pr. 31.12.17.

 

Thomas von Lueder, Universitetssykehuset i Oslo, Ullevål (leder).

Kristina E. Larsby, Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø (nestleder).

Marit Aaronæs, Diakonhjemmet, Oslo (web-ansvarlig). 

Rune Mo, St. Olavs hospital, Universitetssykehuset i Trondheim (tidligere leder).

Per A. Sirnes, privat kardiologipraksis, Moss. 

Lars Gullestad, Universitetssykehuset i Oslo, Rikshospitalet.

Morten Grundtvig, St. Olavs hospital, Universitetssykehuset i Trondheim.

Torbjørn Omland, Akershus Universitetssykehus. 

Stein Ørn, Stavanger Universitetssykehus.

Gaute Vollan, Haukeland Universitetssykehus, Bergen.

Johnny Vegsundvåg, Ålesund Sjukehus.

Leif Erik Winge (repr. basalforskning).

 

Æresmedlemmer: Arne Westheim, Eivind S. P. Myhre

 

 1. Fordeling av oppgaver i gruppen. 

 

Se ovenfor og under punkt IV. I tillegg anmerkes at leder ivaretar sekretærfunksjonen. Nestleder har økonomiansvar frem til ny økonomiansvarlig konstitueres ved neste formelle møte i arbeidsgruppen, tentativt i forbindelse med NCS vårmøte i Oslo i juni 2018. 

 

 1. Antall møter  

 

Arbeidsgruppen har i 2017 hatt to møter i tilslutning til NCS sine vår- og høstmøter. Øvrig kommunikasjon er utført elektronisk.

 

 1. Aktivitet
  1. Arbeidsgruppen ved leder har deltatt i organisasjonskomitéen for NCS høstmøte 2017, med et selvfølgelig programansvar for sesjonen om hjertesvikt.
  2. Arbeidsgruppen har bidratt til programmet for hjertesviktsesjonen ved NCS vårmøte 2017 i Trondheim.
  3. Arbeidsgruppen er sterkt representert i styret for Norsk Hjertesviktregister (Grundtvig, Gullestad, Mo, Ørn). 
  4. Arbeidsgruppen har frem til årsmøtet 26.10.17 hatt én representant i styret for Norsk hjertesviktforum (Grundtvig).  Norsk Hjertesviktforum og Norsk Hjertesviktregister arrangerte et to-dagers nasjonalt seminar for leger og sykepleiere ved norske hjertesviktpoliklinikker i Trondheim 06.-07.11.17. Grundtvig ønsker å fratre fra Norsk Hjertesviktforum. Årsmøtet valgte ingen ny representant fra arbeidsgruppen. 

 

 1. Websidene for Arbeidsgruppen hjertesvikt er etablert som underfane i hjerte.no. Aktiviteten planlegges trappet opp i regi av styret og web-ansvarlig.

 

 1. Internasjonal kontakt. Arbeidsgruppen har som tidligere et tett og godt samarbeid med ESC Heart Failure Association. Mo deltok i HFA sitt møte med de nasjonale arbeidsgruppene ved ESC Heart Failure i Paris 28.04.17, og ny leder Von Lueder representerte arbeidsgruppen ved HFA Summit i Krakow 04.11.17.

 

 1. ESC Heart Failure Awareness day har også i 2017 vært markert i Norge. Flere av arbeidsgruppens medlemmer har vært lokale initativtakere. 

 

 1. Arbeidsgruppen arbeider med en norsk sammenfatting av europeiske og amerikanske retningslinjer for hjertesvikt fra 2016 og 2017. Sammen-fattingen vil bli presentert som en artikkel til Tidsskrift for den norske legeforening.

 

 1. Arbeidsgruppen har på initiativ fra Gullestad utarbeidet et forslag til et pakkeforløp for utredning av hjertesvikt. «Hjertesviktpakken» er nå formelt presentert for styret i NCS og ønskes tatt videre til helsepolitisk nivå.

 

 1. Økonomi

 

Arbeidsgruppen gir støtte til reise og opphold til gruppens møter for medlemmer uten annen finansiering.

Arbeidsgruppen vil fra årsmøtet 2017 honorere medlemsskap i ESC/HFA for gruppens leder og nestleder. 

Arbeidsgruppen kan gi reisestipend ved presentasjon av hjertesviktrelatert forskning (abstracts) ved kongresser. Forslag til kriterier er under utarbeidelse.

 

VI.           Hovedbudskap
 
Arbeidsgruppen for hjertesvikt er bredt sammensatt med god faglig og geografisk dekning. Arbeidsgruppen har hatt og har naturlige kontaktflater mot NCS, ESC/HFA, Norsk hjertesviktforum og Norsk hjertesviktregister. Særskilte fokus for videre arbeid er oppgradering av hjemmesiden, sluttføring av artikkel om hjertesvikt (se ovenfor), oppfølging av Hjertesviktpakken, norsk markering av Heart Failure Awareness Day 2018, samt bidrag til planleggingen av neste års vår- og høstmøter for NCS.  

 Årsrapport 2017 fra NCS arbeidsgruppe for hjertesvikt.

 

 1. Arbeidsgruppens sammensetning pr. 31.12.17.

 

Thomas von Lueder, Universitetssykehuset i Oslo, Ullevål (leder).

Kristina E. Larsby, Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø (nestleder).

Marit Aaronæs, Diakonhjemmet, Oslo (web-ansvarlig). 

Rune Mo, St. Olavs hospital, Universitetssykehuset i Trondheim (tidligere leder).

Per A. Sirnes, privat kardiologipraksis, Moss. 

Lars Gullestad, Universitetssykehuset i Oslo, Rikshospitalet.

Morten Grundtvig, St. Olavs hospital, Universitetssykehuset i Trondheim.

Torbjørn Omland, Akershus Universitetssykehus. 

Stein Ørn, Stavanger Universitetssykehus.

Gaute Vollan, Haukeland Universitetssykehus, Bergen.

Johnny Vegsundvåg, Ålesund Sjukehus.

Leif Erik Winge (repr. basalforskning).

 

Æresmedlemmer: Arne Westheim, Eivind S. P. Myhre

 

 1. Fordeling av oppgaver i gruppen. 

 

Se ovenfor og under punkt IV. I tillegg anmerkes at leder ivaretar sekretærfunksjonen. Nestleder har økonomiansvar frem til ny økonomiansvarlig konstitueres ved neste formelle møte i arbeidsgruppen, tentativt i forbindelse med NCS vårmøte i Oslo i juni 2018. 

 

 1. Antall møter  

 

Arbeidsgruppen har i 2017 hatt to møter i tilslutning til NCS sine vår- og høstmøter. Øvrig kommunikasjon er utført elektronisk.

 

 1. Aktivitet
  1. Arbeidsgruppen ved leder har deltatt i organisasjonskomitéen for NCS høstmøte 2017, med et selvfølgelig programansvar for sesjonen om hjertesvikt.
  2. Arbeidsgruppen har bidratt til programmet for hjertesviktsesjonen ved NCS vårmøte 2017 i Trondheim.
  3. Arbeidsgruppen er sterkt representert i styret for Norsk Hjertesviktregister (Grundtvig, Gullestad, Mo, Ørn). 
  4. Arbeidsgruppen har frem til årsmøtet 26.10.17 hatt én representant i styret for Norsk hjertesviktforum (Grundtvig).  Norsk Hjertesviktforum og Norsk Hjertesviktregister arrangerte et to-dagers nasjonalt seminar for leger og sykepleiere ved norske hjertesviktpoliklinikker i Trondheim 06.-07.11.17. Grundtvig ønsker å fratre fra Norsk Hjertesviktforum. Årsmøtet valgte ingen ny representant fra arbeidsgruppen. 

 

 1. Websidene for Arbeidsgruppen hjertesvikt er etablert som underfane i hjerte.no. Aktiviteten planlegges trappet opp i regi av styret og web-ansvarlig.

 

 1. Internasjonal kontakt. Arbeidsgruppen har som tidligere et tett og godt samarbeid med ESC Heart Failure Association. Mo deltok i HFA sitt møte med de nasjonale arbeidsgruppene ved ESC Heart Failure i Paris 28.04.17, og ny leder Von Lueder representerte arbeidsgruppen ved HFA Summit i Krakow 04.11.17.

 

 1. ESC Heart Failure Awareness day har også i 2017 vært markert i Norge. Flere av arbeidsgruppens medlemmer har vært lokale initativtakere. 

 

 1. Arbeidsgruppen arbeider med en norsk sammenfatting av europeiske og amerikanske retningslinjer for hjertesvikt fra 2016 og 2017. Sammen-fattingen vil bli presentert som en artikkel til Tidsskrift for den norske legeforening.

 

 1. Arbeidsgruppen har på initiativ fra Gullestad utarbeidet et forslag til et pakkeforløp for utredning av hjertesvikt. «Hjertesviktpakken» er nå formelt presentert for styret i NCS og ønskes tatt videre til helsepolitisk nivå.

 

 1. Økonomi

 

Arbeidsgruppen gir støtte til reise og opphold til gruppens møter for medlemmer uten annen finansiering.

Arbeidsgruppen vil fra årsmøtet 2017 honorere medlemsskap i ESC/HFA for gruppens leder og nestleder. 

Arbeidsgruppen kan gi reisestipend ved presentasjon av hjertesviktrelatert forskning (abstracts) ved kongresser. Forslag til kriterier er under utarbeidelse.

 
VI.           Hovedbudskap
 
Arbeidsgruppen for hjertesvikt er bredt sammensatt med god faglig og geografisk dekning. Arbeidsgruppen har hatt og har naturlige kontaktflater mot NCS, ESC/HFA, Norsk hjertesviktforum og Norsk hjertesviktregister. Særskilte fokus for videre arbeid er oppgradering av hjemmesiden, sluttføring av artikkel om hjertesvikt (se ovenfor), oppfølging av Hjertesviktpakken, norsk markering av Heart Failure Awareness Day 2018, samt bidrag til planleggingen av neste års vår- og høstmøter for NCS.  

 

Oslo (dato)

Thomas von Lueder

 

 

Last ned