Legeforeningen.no stenges et døgn Kl. 01.00 tirsdag 4. desember tas hele nettsiden ned, og blir stengt i opp mot et døgn. Dette skyldes flytting av løsningen til ny server.

Ramazzini nr 3

Tema denne gangen er unge arbeidstakere, da definert som de under 25 år. Denne gruppen har høyere risiko for både arbeidsulykker og flere typer arbeidsrelatert sykdom - årsakene kan være mange: manglende erfaring og utdanning og dårlig HMS-kunnskap. Problemstillingen belyses fra både Arbeidstilsynet sitt ståsted, STAMI og Bedriftslegen.

Ramazzini nr 2 - 2018, nå på nett (og kommer i postkassen i nærmeste fremtid)

Tema denne gangen er arbeidstid - da med spesielt fokus på arbeid utenom ordinær dagtid. Spesielt belyses brystkreftrisiko sett opp mot nattarbeid, ulykkesrisiko som følge av uheldig arbeidstidsordning, og Arbeidstilsynet sitt syn på konsekvenser av fleksibel og/eller utvidet arbeidstid.

En ekspertgruppe har vurdert om dagens bedriftshelsetjenesteordning fungerer etter hensikten, og legger i sin rapport frem mulige fremtidige modeller av bedriftshelsetjenesten. Rapporten vil bli publisert 25. mai på regjeringen.no.

 

Som oppfølging av dette holdes det et seminar tirsdag 5. juni

 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/seminar-om-bedriftshelsetjenesteordningen/id2600431/

 

Arbeidsmedisiner Jan Vilhelm Bakke og arbeidspsykolog Knut Inge Fostervold har skrevet en oversiktsartikkel om dette temaet. Artikkelene er nylig publisert i et temanummner i "Helserådet".

 

Ingen aktiviteter funnet

Disse sidene utarbeides i samarbeid med

Norsk arbeidsmedisinsk forening

Her ser du de mest besøkt sidene

Kurs-Koordinatorene lager sine rulleringsplaner for obilgatoriske kurs. Det har vært ønske om å ha mer info på disse rulleringsplanene for arbeidsmedisin. I samråd med spesialistkomiteen har arbeidsmedisin.no prøvd å holde sin egen rulleringsplan oppdatert.

Det har ikke vært mulig å få til en samkjøring med kurskoordinatorenes rulleringsplan (nå Langtidsplan for obligatoriske kurs) og vi vil heretter anbefale å bruke denne.  Den er også tilgjengelig fra kurskatalog-sidene.