Rapport fra Nordisk kongress i Tampere

23.08.2013  Petter Gjersvik

NORDISK FORENING MÅ FORNYE SEG

Kongressen i Tampere denne uken var vellykket, men lav deltakelse fra Norge, Sverige og Danmark viser med all tydelighet at Nordisk dermatologisk forening må fornye seg for å være levedyktig. Neste kongress blir i Trondheim i 2016.

Ideen om nordisk samhold og samarbeid er gammel og har i over 100 år hatt stor innflytelse i politikk, samfunnsliv og medisin. Men i våre dager tenker vi mer europeisk, internasjonalt eller globalt enn nordisk. Dette gjelder også hudleger.

Nordisk dermatologisk forening har i over 100 år arrangert kongresser med 3-4 års mellomrom, men oppslutningen har vært synkende, ledelsen lite synlig og den demokratiske kontrollen svak. På siste nordiske kongress i Tampere 18.-20. august var det store flertallet av deltakerne finner. Hudleger drar heller på kongresser i EADV og AAD eller på spesialkongresser, ser det ut til. Er den nordiske ideen sterk nok til å opprettholde Nordisk forening? Bør foreningen – og Nordisk kongress – legges ned?

Årsmøtet i NFDV i Oslo i april var delt i spørsmålet om å legge ned Nordisk kongress. Etter møtet i Tampere mener jeg at Nordisk forening og Nordisk kongress bør få en sjanse. Her er min begrunnelse:

 Ønsket om endringer er utbredt

I Tampere var det stor enighet om at foreningen må legge mer vekt på utdanning, klinisk praksis og helsepolitikk. Foreningen må bli mer synlig og aktiv mellom kongressene. Det må gjøres endringer i kongressens form og innhold for at den skal bli mer interessant for yngre dermatologer.

Vi trenger mer samarbeid – ikke mindre

Norsk dermatologi står vesentlig svakere enn hva dermatologi gjør i Danmark, Sverige og Finland. Norsk dermatologi trenger alle de internasjonale kontakter vi kan få, og kolleger i de andre nordiske landene er våre nærmeste samarbeidspartnere.

Ny ledelse med klar målsetning

Nordisk forening har til nå hatt liten kontakt med medlemmene, og samarbeidet med styrene i de nasjonale foreningene har vært begrenset. Mange styremedlemmer har vist liten interesse og har verken møtt eller bidratt.  I Tampere ble Gregor Jemec, dansk professor i Roskilde, valgt til ny president. Han har mye organisatorisk erfaring og en klar og realistisk målsetning for foreningen.  

Følgende tre oppgaver skal prioriteres de kommende tre år:

  • Organisere (minst) ett felles nordisk kurs som er godkjent i spesialistutdanningen i alle nordiske land
  • Forberede neste kongress i 2016
  • Styrke kontakten med styret i de nasjonale foreningene

Årsmøtet i NFDV i Oslo i april vedtok at Norge skal ta på seg neste kongress i 2016 dersom Nordisk kongress ble opprettholdt. Og slik ble det. I Tampere ble det bestemt at Nordisk kongress i 2016 skal holdes i Trondheim med Kristin Ryggen som leder og kongresspresident. 

Vi er glad for at Hudavdelingen på St. Olavs hospital har tatt på seg å være vertskap, og de skal få hjelp og støtte fra kolleger i hele landet. Det blir mange diskusjoner, mye arbeid og viktige beslutninger fremover. Ved å droppe årsmøtet det året, kan vi gjøre oppgaven mer overkommelig for oss. Nordisk kongress i Trondheim i 2016 blir uansett et løft for norsk dermatologi, men vil styrke faget.

Petter Gjersvik

Norsk representant i styret for Nordisk dermatologisk forening