Kapittel 13 - Strukturert opplæringsplan for nevrofysiologiteknikere/ingeniører

For en fullstendig oversikt over kapittelet trykk på "Innhold" øverst til venstre i menyen.

Ønsker du å laste ned hele kapittelet som pdf-fil klikker du på pdf ikonet i høyre kolonne.

 Sist revidert: 08.11.2017

Innledning

Klinisk nevrofysiologi er høyt spesialisert virksomhet. Det finnes foreløpig ingen offentlig utdannelse for nevrofysiologi-ingeniører i Norge. 

De som tilsettes ved en godkjent avdelingbør derfor gjennomføre et 2-årig strukturert opplæringsprogram i avdelingen. Opplæringen innebærer teoretisk undervisning og praktisk veiledning med apparatene i bruk på pasienter (Tabell). 

Anbefalingene nedenfor har tatt utgangspunkt i hvordan opplæringen har vært praktisert ved ulike KNF-avdelinger i Norge.

Gjennomføring

35 uker gjennomføres årlig som strukturert internundervisning for leger og nevrofysiologi-ingeniører. To timer per uke tilsvarer 140 timer per år. I tillegg forutsettes 28 kurstimer per år (interne + eksterne kurs).

Ansvarlig for utdannelsen er faglig ansvarlig overlege og avdelingsleder/ avdelingssykepleier ved den nevrofysiologiske avdelingen. 

Det bør utpekes en veileder.

Det blir foretatt regelmessige evalueringer av nevrofysiologi-ingeniørens utvikling og kompetanse i faget.

Godkjent opplæring vil bli dokumentert skriftlig, normalt etter 2 års arbeid i 100 % stilling vednevrofysiologisk avdeling. 

Plan for teoretisk undervisning for nevrofysiologi-ingeniører (antall timer)

 

Sum

Selvstudium (Litteraturstudier*)

Teoretisk

Praktisk veiledning

Nevroanatomi

20

10

10

 

Basal Nevrofysiologi

22

10

12

 

Nevrologi

30

10

20

 

Nevropediatri

10

5

5

 

Nevrokirurgi

10

5

5

 

Psykologi/Psykiatri

5

 

5

 

Farmakologi

8

4

4

 

EEG+24tEEG

90

10

30

50

Videometri

30

10

10

10

Nevrografi/EMG

80

10

20

50

Fremkalt respons

50

10

10

30

Elektroretinografi

36

10

6

20

Søvnutredning (PSG, MSLT)

40

10

10

20

Autonom dysfunksjon

40

10

10

20

Termotest

20

6

4

10

Magnetstimulering

4

 

4

 

Informasjonsteknologi

30

 

10

20

Elektronikk

20

 

10

10

Apparatlære

20

 

4

16

Elektroder

5

 

1

4

Totalt (timer)

570

120

190

260

Mal fra St.Olavs Hospital. *Se egen litteraturliste (ca 5 sider per time)

 

 Opplæringen kan deles inn i nivåer:

Nivå 1 Aspirant.

Alle nyansatte ved sykehuset må delta på obligatoriske kurs for å bli kjent med sykehuset, dets oppbygging og funksjoner. Aspiranten må lære seg sykehusets pasient-administrative system

 Den første tiden i avdelingen har aspiranten en veileder. I samarbeid lager de to en fremdriftsplan for opplæringstiden som følges opp med jevnlige evalueringer.  Aspiranten må også ta ansvar for egen læring.

 Den første uken gjennomgås følgende av veileder evt, annen erfaren ingeniør eller lege ved seksjonen:

 • gjennomgang av utstyr og rutiner ved EEG-undersøkelsen
 • 10-20 systemet
 • jording og referanse
 • hjernebølger, spenning, hva måles ved EEG
 • impedanse
 • hygiene

 Aspiranten utfører i starten oppmåling og plassering av elektrodepunkter på øvingsdukke.

Etter en periode med teoretisk og praktisk opplæring samt øving på dukke, kan aspiranten ha voksne, rolige og relativt friske pasienter til registrering med supervisjon av veileder eller annen erfaren ingeniør.

Etter hvert deltar aspiranten i økende grad i det praktiske arbeidet med EEG-registreringene ved avdelingen. Aspiranten skal alltid ha annen ingeniør lett tilgjengelig dersom det er behov for hjelp og veiledning.

Hvor mye supervisjon som trengs underveis, vurderes individuelt.  

 Sjekkliste for evaluering EEG:

Ferdighet

Behersker

EEG-påkobling:

 

Oppmåling og plassering av elektroder iht. 10-20 systemet

 

Kjenne punktenes navn

 

Sikre best mulig impedanse

 

Kunne oppdage løse elektroder, og rette på disse ved behov

 

Gjennomføre standard EEG på under en time

 

Kjøre EEG etter søvndeprivasjon

 

Påta seg vanlige utfordringer, som påkobling hos nyfødte, urolige barn og voksne

 

EEG på intensiv

 

Programvare:

 

Skrive inn pasienter i EEG-systemet

 

Starte og stoppe en undersøkelse

 

Styre kamera på en hensiktsmessig måte

 

Flikkerstimulering og hyperventilering

 

Skifte montasjer

 

Teoretisk del:

 

Indikasjoner for standard EEG og søvndeprivert EEG

 

Indikasjoner/kontraindikasjoner for aktivering

 

Artefakter: gjenkjenne og tiltak

 

Bakgrunnsaktivitet

 

Hyperventilasjonsrespons

 

Driving

 

Aktivering/testing ved komatøs pasient

 

Forandring av EEG ved døsighet og søvn

 

EEG endringer fra barn til voksen

 

Fokal og generalisert epileptiform aktivitet

 

Burst-suppression

 

Testing/prosedyrer under anfall

 

Beskrive pasientens mentale status

 

Enkel feilsøking ved tekniske feil

 

 

Nivå 2 Viderekommen.

Den viderekomne har et akseptabelt nivå på sin utøvelse, og kan bedømme de fleste situasjoner. En viderekommen nevrofysiologi-ingeniørskal kunne ta standard-EEG både av voksne og barn.  Hun/han må kunne ta EEG av urolige og sengeliggende pasienter. I denne perioden lærer ingeniørenogså å ta EEG av søvndepriverte pasienter.  Normale EEG kurver kan kjennes igjen og dermed kan man også skille ut unormale kurver.

Nevrofysiologi-ingeniørenpå dette nivået skal kunne ta hensyn til den enkelte pasients behov.  Han/hun må kunne informere pasienten om undersøkelsen og kunne roe ned engstelige pasienter.  Det er viktig å kommunisere godt med sine pasienter for å gi dem trygghet.  Når barn er til undersøkelse, er samspillet mellom ingeniørbarn og foreldre av stor betydning.

 Den viderekomne følger fortsatt med i avdelingens undervisningsprogram samtidig som den praktiske opplæringen fortsetter med ambulatorisk EEG, LTM (langtids EEG-monitorering), fremkalte responser, søvnundersøkelser og nevrografi.

 Sjekkliste for evaluering av LTM og ambulatorisk EEG: 

Ferdighet

Behersker

LTM:

 

Koble på LTM utstyret og beherske bruken av dette

 

Kjenne til vanlige tekniske feil og kunne rette opp disse

 

Kunne informere pasienten om LTM og hensikten med undersøkelsen

 

Kunne utføre testing av pasienter under anfall

 

Kunne styre kamera og innstillinger på dette underveis

 

Kjenne til prosedyrene ved LTM og ha lest igjennom disse

 

Kjenne indikasjonene for LTM

 

Ambulatorisk EEG:

 

Kjenne til prosedyre ved ambulatorisk EEG

 

Koble på utstyret samt starte og stoppe registreringen

 

Kunne informere pasienten om undersøkelsen og hensikten med denne

 

 

Den videre opplæringen kan deles inn i 3 moduler som kan tas i den rekkefølgen som er mest hensiktsmessig for avdelingen:

Modul 1a (Fremkalte responser):

Den viderekomne ingeniøren skal få teoretisk og praktisk opplæring i fremkalte responser. Ingeniøren må også kunne øke sin kompetanse innen feltet ved selvstudium.

Undersøkelsene utføres først på pasienter som kommer til avdelingen og etter hvert som kompetansen øker kan fremkalte responser også utføres på pasienter ved intensivavdelingen. Undersøkelsen gjøres i starten med supervisjon av erfaren ingeniør.

Hvor mye veiledning som trengs underveis, vurderes individuelt.

 Sjekkliste for evaluring av fremkalte responser:

Ferdighet

Behersker

Fremkalte responser:

 

VEP:

 

Kjenne programvaren, koble på og gjennomføre VEP

 

Kjenne til indikasjonene for å gjennomføre VEP

 

Teste visus

 

Kjenne til P100 og hvordan denne markeres

 

SEP:

 

Kjenne programvare , koble på og gjennomføre medianus, tibialis og ulnaris SEP

 

Kjenne til indikasjonene for å gjennomføre SEP

 

Kjenne til N9, N13 og N20 og hvordan disse markeres

 

Kjenne til feilkilder ved manglende svar ved SEP-undersøkelsen

 

BER:

 

Kjenne til programvare, koble på og gjennomføre BER

 

Kjenne til indikasjonene for å gjennomføre BER

 

Kjenne til de ulike bølgene (I,III og V) ved BER og hva de representerer

 

 

 Modul 1 b (Termotest):

Den viderekomne ingeniøren skal få teoretisk og praktisk opplæring i termotest-undersøkelsen. Ingeniøren må også kunne øke sin kompetanse innen feltet ved selvstudium.

Undersøkelsen gjøres i starten med supervisjon av erfaren ingeniør. Det er viktig at ingeniøren forstår at det er viktig med nøyaktig instruksjon slik at pasienten skjønner hva som skal markeres for. Hvor mye veiledning ingeniøren trenger underveis, vurderes individuelt.

 Sjekkliste for evaluering av termotest:

Ferdighet

Behersker

Termotest

 

Kjenne programvaren, kunne skru av og på samt kunne gjennomføre termotest

 

Instruksjon og forklaring til pasient før og under undersøkelsen

 

Kjenne til vanlige feilkilder ved undersøkelsen

 

Kjenne til indikasjonene for å gjennomføre termotest

 

Kjenne til hvordan kjølevæsken i apparatet fylles på

 

 

Modul 2 (søvnundersøkelser):

Den viderekomne ingeniør skal få teoretisk og praktisk opplæring i søvnundesøkelsene som utføres ved avdelingen. Ingeniøren må også kunne øke sin kompetanse ved selvstudium. Ingeniøren gjennomgår først den praktiske opplæringen i påmontering av søvnregistreringsutstyr og kjøring av søvnregistreringene med supervisjon av erfaren ingeniør. Etter hvert som kompetansen øker, vurderes individuelt når den viderekomne ingeniøren er klar for å gjøre registreringene mer selvstendig. Ingeniøren får etter hvert også opplæring i skåring av søvnregistreringer. Denne opplæringen gjøres av klinisk nevrofysiolog med søvnkompetanse.

 Sjekkliste for evaluering av søvnundersøkelser:

Ferdighet

Behersker

Søvnundersøkelser:

 

Kunne starte og stoppe aktigrafi-opptak

 

Kunne informere om bruken av søvndagbok

 

Sette på utstyret til PSG/MSLT og informere pasienter om undersøkelsen

 

Kjenne programvaren til søvnutstyret, kunne starte, stoppe og rette opp evt. feil

 

Kjenne til prosedyre ved MSLT og kunne gjennomføre denne

 

Kunne kjenne igjen de ulike søvnstadiene på EEG

 

Kjenne til de vanligste søvnsykdommer og hvilke sykdommer vi kan utrede ved PSG/MSLT

 

Søvnskåring

 

Kunne kriteriene for å skåre de ulike søvnstadier

 

Kunne kriteriene for skåring av beinbevegelser og PLM

 

Kunne kriteriene for skåring av respiratoriske parametre under søvn

 

 

Modul 3 (nevrografi):

Den viderekomne ingeniør skal få teoretisk og praktisk opplæring i nevrografi av klinisk nevrofysiolog. Ingeniøren må også kunne øke sin kompetanse ved selvstudium. Ingeniøren får i starten opplæring i undersøkelse av nervus medianus og nervus ulnaris på antatt lette pasienter (< 70 år) og undersøkelsen gjøres med tett supervisjon av klinisk nevrofysiolog. Etter hvert som kompetansen øker vurderes individuelt når den viderekomne ingeniøren er klar for å gjøre undersøkelsen mer selvstendig. Når ingeniøren har god kompetanse i undersøkelse av nervus medianus og nervus ulnaris kan det vurderes om ingeniøren også skal få opplæring i undersøkelse av de vanligste nervene i underekstremitetene evt. andre nerver i overekstremitetene. 

Sjekkliste for evaluering av nevrografi:

Ferdigheter

Behersker

Nevrografi – praktisk del

 

Kjenne programvare, kunne starte opp EMG-maskin og legge inn pas. data

 

Kunne utføre nevrografi av n. medianus og n. ulnaris

 

Kunne kjenne igjen artefakter og potensielle feil ved undersøkelsen

 

Kunne gjennomføre nevrografi av andre nerver

 

Nervus radialis

 

Nervus peroneus

 

Nervus tibialis

 

Nervus suralis

 

Nervus peroneus superficialis

 

Mediale plantarnerve

 

Teoretisk del

 

Gode kunnskaper om anatomi av n. medianus og n. ulnaris

 

Standardutredning ved CTS (carpal tunnel syndrom)

 

Gjenkjenne  funn ved ulike grader av CTS

 

Standardutredning av ulnarisentrapment

 

Gjenkjenne funn ved ulnarisentrapment og utføre inching

 

Kunnskap om anatomi av andre nerver

 

Standardutredning ved polynevropati

 

 

Nivå 3 Kompetent nevrofysiologitekniker.

På dette nivået har nevrofysiologiingeniøren jobbet i avdelingen i 2 år og skal kunne ta alle standard-undersøkelser.  I løpet av denne tiden har han/hun fått en del erfaring som gjør han/henne i stand til å analysere situasjonene bedre.  Med erfaring kommer også muligheten til å være mer fleksibel i de situasjoner som krever raskt fokusskifte.

 

Bruk av spesialisert utstyr

Apparaturen er komplisert og baserer seg i økende grad på data-utstyr. Undersøkelsen skal foretas på pasienter som ofte er kritisk syke, med varierende grad av samarbeidsevne. Det er også registreringer på intensiv avdeling og kuvøseavdeling. Registreringene foregår over tid (30 minutter til 2 timer) slik at det ofte er en svært krevende oppgave å få gode registreringer på kritisk syke pasienter.

 

Fagets utvikling

Nevrofysiologiingeniør er i de senere år tildelt en økende mengde oppgaver. Opprinnelig (inntil ca 1980) utførte nevrofysiologiingeniører ofte kun EEG. Senere har disse oppgavene tilkommet ved mange av landets nevrofysiologiske avdelinger:

 • Nevrografi
 • Fremkalt respons og elektroretinografi
 • Ambulatorisk EEG
 • Søvnpolygrafi MSLT og respiratorisk polygrafi
 • Langtidsmonitorering/EEG videometri
 • Kvantitative sensoriske tester (Termotest)
 • Autonome funksjonstudier
 • Intraoperativ monitorering
 • Kontinuerlig monitorering av kritisk syke (cEEG)

 

Nye administrative oppgaver og undervisning av andre er også tilkommet mange steder:

 • bruk av PAS og arbeid med ventelister og timebestilling
 • som veileder for sykepleiestudenter
 • som hjelpelærere for medisinske studenter
 • som veiledere for nevrofysiologiteknikere fra andre sykehus som hospiterer
 • som deltagere i forskningsvirksomhet og kvalitetsutviklingsprosjekter
 • deltagelse i arbeid med prosedyrer i KNF
 • deltagelse i arbeid med nasjonale metodebok i KNF i regi av Norsk Forening for Klinisk Nevrofysiologi
 • deltagelse i planlegging og arrangement av møter og kongresser
 • deltagelse i forbindelse med telemedisinske KNF-tolkninger

 

Selvstendig arbeid

Det må understrekes at nevrofysiologiingeniører  etter endt opplæring arbeider selvstendig med pasienten under registrering av EEG, fremkalt respons, nevrografi og søvnpolygrafi, i nært samarbeid med pasientansvarlig nevrofysiolog. Kvaliteten på de nevrofysiologiske undersøkelsene er avhengig av deres kunnskaper og dyktighet. Arbeidet inkluderer også samarbeid med pårørende fordi mange pasienter er barn. Nevrofysiologiingeniør bør rotere i arbeidssituasjonen slik at bred og fleksibel kompetanse opprettholdes i avdelingen.