Gjennomføring av søvnregistreringer

Registrering i søvnlaboratorium

Audiomonitorering

Ved kontinuerlig overvåkning bør det installeres en toveis høytafon mellom ­registreringsrommet og pasientens rom. I tillegg bør det brukes en sensitiv mikrofon som plasseres slik at den også kan fange opp lave lyder, og dette signalet bør lagres med opptaket. Lydregistrering fra pasienten er viktig fordi en da kan høre snorkelyder og andre lyder fra pasienten, og pasienten kan ta kontakt med teknikeren hvis ved­kommende har behov for dette.

Videomonitorering

Ved stasjonær polysomnografi er det verdifullt at pasienten også blir videomonitorert i løpet av registreringen. Dette oppnås lettest ved enveis video-overvåkning, slik at teknikeren kan se alt som foregår. Ved tolkning av polysomnografien kan opptaket brukes for å dokumentere pasientens kropps- og ekstremitetsbevegelser under søvnen, i forhold til eventuell snorking, apneer og oppvåkninger.

Videokamera med lydopptak bør monteres i registreringsrommet slik at en får full oversikt over pasienten i senga. Kameraet bør gi kvalitetsbilder ved svært lave lysmengder eller ved infrarødt lys når det vanlige romlyset er slått av.

Fjernkontroll av zoomlinse til kameraet anbefales, slik at teknikeren kan få tatt nærbilder av ting som skjer med pasienten. Ved registrering i laboratorium med overvåkning bør det være mulighet for kamerakontroll fra teknikerens arbeidsrom.

Digital video bør brukes. Polysomnografiopptak må synkroniseres med video opptak. Høy grad av synkronisering er spesielt viktig for parasomniutredning, og evnt. tidsforsinkelse mellom video og polysomnografiopptak må være kjent for den som tolker registreringene. 

Ambulatoriske registreringer

Disse undersøkelsesmetodene er hensiktsmessige fordi registreringen foregår i pasientens hjemmemiljø- og kan dermed spare ressurser for laboratoriet. Registrering og lagring av data er vanligvis pålitelig. Apparatene bør være konstruert slik at de tåler robust behandling og de bør være brukervennlige.

Ambulant polysomnografi gir som regel et godt resultat [8] selv om noen re-undersøkelser må påregnes når teknisk feil ikke kan rettes på stedet. Studier har vist at mange pasienter sover lenger og bedre hjemme [9].

Ambulant polysomnografi i hjemmet også gjøres natten før MSLT som så gjøres i søvnlaboratorium morgenen efter. OBS: da korrekt tolkning av MSLT forutsetter utelukkelse af nattlig søvndeprivasjon samt minimum 6 timers nattesøvn, er det viktig at pasienten ikke må stå for tidligt opp for å rekke MSLT-undersøkelsen. Dette kan medføre både risiko for falsk positiv MSLT pga iatrogen søvndeprivasjon, samt risiko for at MSLT-undersøkelsen må gjøres om pga for kort nattlig søvnlengde. Et ofte anvendt alternativ til hjemlig PSG før MSLT, er derfor utførelse av ambulant PSG på pasienthotell eller andet hotel i nærheten av søvnlaboratoiret hvor MSLT-undersøkelsen skal foregå, Der foreløpig mangel på studier av ambulant utført MSLT  [8].

Hovedindikasjonen for ambulant polysomnografi er søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser. Metoden er spesielt hensiktsmessig i de tilfeller der tilstanden varierer fra den ene natten til den andre og der hjemlige miljøfaktorer spiller en rolle for søvnsykdommen. Studier har vist at  apne/hypopne indeks (AHI) er sammenlignbar ved polysomnografi hjemme som i søvnlaboratorium [9]. Ved mistanke om ukomplisert søvnapne med høy pretest sannsynlighet for søvnapne, anbefales dog ambulant polygrafi istedet for fuld polysomnografi (se nedenfor). Ambulant polysomnografi er også brukt til utredning av periodiske beinbevegelser som årsak til dårlig søvnkvalitet [10, 11]. Det mangler studier som kritisk har vurdert bruken av ambulant polysomnografi for diagnostisering av andre søvnsykdommer enn søvnapnesyndrom og periodiske beinbevegelser [9].

Ambulatorisk registrering egner seg også til undersøkelse av våkenhet i for­bindelse med arbeid.

Ambulant registrering er ikke egnet for pasienter i svært dårlig almenntilstand og der det foreligger mental reduksjon. Den kan ikke anbefales hvis pasienten trenger medisinsk behandling i løpet av natten.

Ambulatoriske systemer kan også benyttes hos inneliggende pasienter. Generelt har de tekniske forskjellene mellom ambulatoriske og stasjonære PSG system stadig blitt mindre siden de ambulatoriske systemene blir mer og mer avanserte, og nå gir mulighet for både video og svært lange registreringer. Den prinsipielle forskjellen ligger nå mer på det personellmessige idet registrering i søvnlaboratorium med kompetent personale gir muligheten for feilretting av utstyr og intervensjon under registreringen, samt at ambulatoriske målinger gir mulighet for at pasienten kan undersøkes  i sitt kjente miljø.