Fysiske forhold ved avdelingen

Areal

I Avdelingen brukes følsomt elektromedisinsk utstyr som eventuelt kan påvirkes av elektriske spenninger og magnetfelt ellers i bygget. Undersøkelsesrommene må derfor skjermes elektrisk etter godtatte tekniske forskrifter. 

Kvaliteten på de fleste nevrofysiologiske undersøkelser forringes av støy fra omgivelsene. Avdelingen bør derfor helst plasseres i en endeseksjon i bygningen, og korridorer må ikke brukes til gjennomgang. Det bør dessuten ligge i nærheten av intensivavdelingen og kuvøseavdelingen, slik at utstyret får kortest mulig transportvei.

Undersøkelsesrommene må være minst 20 kvadratmeter slik at en pasient kan trilles inn i seng. Sengen må kunne snues i undersøkelsesrommet uten at det er nødvendig å flytte på utstyret. Det må være separate rom for taking av EEG, EMG og fremkalte responsundersøkelser. Dette er nødvendig for å få utnyttet utstyret til flest mulig undersøkelser. Det må dessuten være et spesielt forberedelsesrom utstyrt blant annet med hånddusjer, slik at pasientene får stelt seg etter undersøkelsen. Det bør også være eget rom for å sette på utstyr til ambulante EEG registreringer og polysomnografier.

Dersom det gjøres søvnundersøkelser i avdelingen bør dette utstyres spesielt i to tilliggende rom slik at pasienten som skal sove skilles fra hoveddelen av registreringsutstyret og teknikeren. Denne enheten bør på dagtid kunne brukes til undersøkelse av søvndepriverte pasienter og til vanlige EEG registreringer.

Legekontorene må plasseres i tilslutning til undersøkelsesrommene, slik at legene enkelt kan tilkalles til spesielle undersøkelser, assistere nevrofysiologiteknikere og ha tilsyn med pasientene om nødvendig.

Det må være ekstra rom til resepsjon og sekretær ved inngangen til avdelingen. Alle inngående telefoner må siles gjennom sekretæren slik at en unngår at nevrofysiologiteknikere stadig blir avbrutt i sitt arbeide for å besvare telefonene.

Det bør videre være separat kontor til ingeniør med tilstrekkelig plass til å utprøve og reparere utstyr. Dette kontoret bør plasseres i tilslutning til avdelingen slik at ingeniøren lett kan tilkalles når det blir problemer med utstyret, og dessuten for at han/hun lett skal kunne samarbeide med det andre personalet.

Den nevrofysiologi teknikeren som er tillagt administrative oppgaver bør ha eget kontor. Det bør være separate rom for personalet og lagerrom. Ved de fleste sykehus er det ikke lenger aktuelt med papirarkiv da undersøkelser arkiveres elektronisk. Totalt areal er avhengig av pasient volum og omfang av undersøkelsesprogrammet, og bør minst ha et areal på 500 til 1000 kvadratmeter.

Utstyr

Apparatene må tilfredsstille nasjonale sikkerhetskrav for elektromedisinsk utstyr (IEC 601-1). Avdelingssjef er ansvarlig for at utstyret blir holdt i teknisk forskriftsmessig stand. Teknisk ettersyn bør foretas årlig av kvalifisert medisinsk teknisk personale som kjenner apparatene.

En nevrofysiologisk avdeling vil som regel ha et kontinuerlig behov for vedlikehold og fornyelse av utstyr. Selv moderne og nytt utstyr må en regne med trenger kontinuerlig oppjusteringer og tilsyn. Det er derfor sterkt ønskelig at ­avdelingene har ansatt en ingeniør eller har dedikert personale ved sykehusets medisinsk tekniske avdeling, som også har kunnskaper i datateknikk, og som har det daglige ansvaret for utstyret. Maksimal levetid på apparatene er cirka 10 år, men en del apparater kan det bli nødvendig å skifte ut etter 5 år.

Det anbefales å ha separat utstyr for EMG og fremkalte responsundersøkelser. Det vil gjøre det enklere å velge det beste utstyret, og gi bedre utnyttelse av utstyr og personalet. Det bør føres en loggbok for service / feil på / reparasjon av utstyret.

Avdelingen bør ha sitt eget utstyrsbudsjett, slik at nyinvesteringer kan planlegges. Det blir stadig aktuelt å foreta nye undersøkelser som ikke tidligere er gjort i avdelingen, og da må det finnes økonomiske midler til innkjøp av nødvendig utstyr. 

 Fagbibliotek

Personalet bør ha tilgang til fagbibliotek med relevante tidskrifter innen spesialiteten. På Avdelingen må det være faglige lærebøker og praktiske atlas. Det bør også finnes kliniske oppslagsbøker i andre relevane spesialiteter som nevrologi og barnenevrologi.

Mange web-sider inneholder nyttig informasjon. Se www.nevrofysiologi.no for en oversikt.