Håndtering av pasienter

Henvisninger

Pasientene skal være henvist av lege. Henvisningsskrivet skal inneholde fullstendige pasientdata med navn, fødselsdato og adresse. Det skal inneholde fullstendig avsender, være datert og underskrevet av legen. Henvisningen skal videre inneholde alle relevante opplysninger med henblikk på en klar problemstilling.

Informasjon til pasienten

Når pasienten blir innkalt til undersøkelse bør de få opplyst:

- Hvor og når undersøkelsen skal foregå

- Hvilke forholdsregler som skal tas

- Formålet med undersøkelsen

- Hvordan undersøkelsen foregår i praksis

- Hvor lang tid det tar

Etter at undersøkelsen er foretatt bør det opplyses om hva tid svaret blir sendt til henvisende lege. Hvis det skal gis opplysninger om resultatet fra avdelingen skal dette gis av lege.

Undersøkelsessituasjonen

Tillit mellom pasienten og undersøkeren er viktig for å oppnå et kvalitetsmessig godt resultat. Undersøkelsen bør foregå i en støyfri, rolig og tillitvekkende atmosfære, hvor pasienten kan merke at all oppmerksomheten er rettet mot pasienten og undersøkelsen. I undersøkelsessituasjonen må all uvedkommende forstyrrelse unngås. Respekt for pasienten må komme til uttrykk i all kommuni­kasjon.

Ansvarsforhold og etiske regler

Avdelingssjefen har ansvaret for at det finnes utarbeidete, oppdaterte prosedyrer for undersøkelsene, og at undersøkelsen er adekvat i forhold til problemstillingen. Det skal ikke gjøres unødvendige undersøkelser.

Det skal være utarbeidet prosedyrer for hvordan en skal takle en medisinsk nødsituasjon. Hvis det skjer noe ekstraordinært med pasienten, skal dette dokumenteres og tilbakemeldes til henvisende lege. Dersom en pasient er i dårlig klinisk tilstand, skal ansvarlig lege på Avdelingen sørge for at pasienten får nødvendig medisinsk hjelp.

Klinisk undersøkelse og vurdering inngår som en del av mange nevrofysiologiske konsultasjoner. Legene ved avdelingen har vanligvis ikke totalansvar for klinisk oppfølging og behandling av pasientene.

Avdelingssjef og fagansvarlig overlege har ansvaret for at undersøkelsen blir utført i henhold til avdelingens oppsatte prosedyrer, og at undersøkelsen blir besvart og sendt tilbake til henvisende lege og til fastlegen.