Kompetansekrav til personalet

Leger

Overlege skal være spesialist i klinisk nevrofysiologi. De plikter å holde seg faglig oppdatert, og bør delta i minst to faglige kurs/konferanser i året i inn- og utland.

Den som skal tolke undersøkelsesresultatene skal være spesialist i klinisk nevrofysiologi eller være veiledet av en spesialist. Tolkning av EEG hos voksne kan også gjøres av andre leger som har spesiell godkjennelse for dette.

Nevrofysiologiteknikere

Nevrofysiologiteknikere bør ha en grunnutdanning som er relevant for nevrofysiologisk laboratoriearbeid. Dette omfatter kunnskaper om blant annet anatomi, fysiologi, sykdomslære, data og registreringsteknologi og medisinsk elektronikk. Det bør utarbeides formaliserte utdannings og kunnskapskrav for nevrofysiologiteknikere i Norge i form av formalisert utdanningstilbud innenfor det enkelte helseforetak eller innenfor offentlig godkjent høyskole.

En nevrofysiologitekniker (uansett tidligere utdanning) bør være praktisk supervisert i ca seks måneder før vedkommende foretar selvstendige undersøkelser og 2 års opplæring med supervisjon under arbeid er nødvendig for å beherske alle typer undersøkelser. Nevrofysiologiteknikere må holde seg faglig oppdatert og delta i internundervisning og få tilbud om kurs.

Ingeniør

Alle avdelinger bør ha ansatt ingeniør med relevant utdannelse til overvåking av avdelingens utstyr og tilpasning av programvare. Vedkommende må ha gode kunnskaper i data fordi det meste av utstyret etterhvert er / blir databasert. Dette arbeidet er så spesielt at det som alternativ må utføres av dedikert personale ved medinsk teknisk avdeling ved sykehuset.

Sekretær

Alle avdelinger bør ha ansatt sekretær som skal ta seg av innkomne telefoner, skriving og annet ekspedisjonsarbeide. Det er viktig at nevrofysiologiteknikere ikke forstyrres i sitt arbeid med pasientene.