Ledelse og administrasjon

Avdelingen ledes av en spesialist i klinisk nevrofysiologi som bør ha administrativt og økonomisk ansvar. Lederen bør rapportere til direktøren ved sykehuset, eller til klinikk-/senterdirektør hvis det er opprettet større blokkenheter i sykehuset.

Lederen har i samarbeid med avdelingsleder for nevrofysiologiteknikere og sykepleiere ansvaret for å ansette kvalifisert personale, har ansvaret for det faglige nivået og driften, og organiseringen av arbeidet. Lederen har ansvaret for at det utarbeides prosedyrer til bruk i avdelingen, og at det skjer en faglig oppdatering av prosedyrene.

Lederen bør delegere den daglige arbeidsorganiseringen der dette finnes naturlig. 

Lederen for avdelingen har ansvaret for organiseringen av arbeidet på avdelingen. Det er mest hensiktsmessig at arbeidet deles opp på arbeidsstasjoner, slik at personale kan bli fordelt på de ulike stasjonene. Dette vil også gi best oversikt over kapasiteten i avdelingen med henblikk på hvor mange undersøkelser som kan foretas, og det vil gi best utnyttelse av kapasiteten.

Det bør sørges for en rotasjonsordning slik at flere av nevrofysiologiteknikerne behersker de ulike undersøkelsene. Dermed vil en unngå sårbarhet ved vakanser i stillingene, og driften vil gli lettere. Hvordan rotasjonsordningen skal gjennomføres i praksis bør ordnes ved den enkelte avdeling.