Generelt om kvalitetsindikatorer

Vi har valgt å dele inn kvalitetsindikatorer i tre områder:

  1. Kompetanse, fagutvikling og forskning
  2. Ledelse og rutiner
  3. Lokaler og utstyr

Dette vil bidra til å synliggjøre om det er bestemte områder av virksomheten der kvaliteten er spesielt god eller der man bør arbeide for å heve kvaliteten.

Innholdsmessig har vi oppdatert etter gjeldende lovverk når det gjelder vurdering av henvisninger i hht. Pasientrettighetsloven og Prioriteringsveilederen i klinisk nevrofysiologi.

Det er endringer i vårt virke som følge av mer digitalisert hverdag. Dette gjelder bl.a. overgang fra papirarkiv til elektronisk journal og medfører at mulighet for tilgang til EPJ er vel så viktig som til papirarkiv i undersøkelsessituasjonen.

I forhold til mulighet for faglig oppdatering er det nå viktig at man har lett tilgang til elektroniske databaser og artikler.

Vi har også hatt et ønske om å integrere vitenskapelig aktivitet som en del av kvalitetsindikatorene i større grad enn tidligere. Vi har derfor lagt inn poeng for forskningsaktivitet og akademiske kvalifikasjoner.

Vi foreslår å vurdere avdelinger/seksjoner i klinisk nevrofysiologi med nedenfor beskrevne poengskala. Se kap 13.5 for nedlastbar tabell for egen utfylling.