Takster

Ønsker du å laste ned eller skrive ut denne informasjonen velger du "Last ned denne seksjonen" i høyre kolonne.

Laboratoriefag får refusjon via HELFO i det gamle LAB (tidligere RTV) systemet. KNF virksomhet skal ikke finansieres gjennom ISF (innsatsstyrt finansiering), men via HELFO (takst 702). I dette systemet tillates repetisjon av takster ved omfattende undersøkelser (særlig EMG og nevrografi). DRG (diagnoserelaterte grupper)-takst kan kun brukes dersom det er gjort en klinisk undersøkelse som er klart mer omfattende enn det som inngår i en naturlig KNF-undersøkelse. Takstene reguleres i følgende forskrift (sist endret 01.01.2017):

Forskrift om godtgjørelse for å yte poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetjenesten (poliklinikkforskriften)1

    Ref. Merkn.
702a Stasjonær polygrafisk langtidsregistrering og videometri 1 360 R4
702b Ambulatorisk polygrafisk søvnregistrering, ambulatorisk langtids-EEG med båndspiller 816 R5
702c Taking av standard EEG 109 R6
702d Tolking av standard EEG 82 R6
702e Taking og tyding av spesielt arbeids- eller tidkrevende EEG 299 R7
702f Nevrografi, elektromyografi, o.l. 192 R8
702g Fremkalte responser 114 R9

Merknad R4:
Omfatter undersøkelse av minst 8 fysiologiske parametre under søvn. Taksten omfatter også langtids stasjonær EEG-registrering med varighet over 4 timer og langtids EEG med synkronisert videoopptak (videometri).
Merknad R5:
Polygrafisk søvnregistrering må minst omfatte registrering og tolking av søvnstadier for at taksten skal kunne anvendes.
Merknad R6:
I tillegg til spesialister innen klinisk nevrofysiologi, kan også nevrologer med særlig godkjenning fra Den norske lægeforening benytte takstene 702c og 702d.
Merknad R7:
Takst 702e omfatter prematur, neonatal og perinatal registrering, samt langtidsreg. med varighet opptil 4 timer.
Merknad R8:
Takstnummer 702f omfatter spesial-EMG, senresponser, dekrementreaksjoner, nevrofysiologiske sensibilitetsundersøkelser, dynamometri o.l. Taksten multipliseres i forhold til hvor mange av de aktuelle undersøkelsene som utføres, i henhold til de utarbeidede retningslinjer: «Bruk av spesialisttakster i klinisk nevrofysiologi ved offentlig godkjente sykehuslaboratorier», Norsk forening for klinisk nevrofysiologi 1998.
Merknad R9:
Takst 702g omfatter SEP, VEP, AER, ERG og motorisk kortikal stimulering.

Det brukes også en egenandels-takst på polikliniske pasienter: 201b
Se egne retningslinjer: https://helsedirektoratet.no/finansieringsordninger/egenandeler-og-pasientbetaling-ved-poliklinisk-helsehjelp

Veiledning for bruk av taksten 702f2:
(Veiledningen er basert på Forskriftens merknad R8 (over), og spesifisert i henhold til konsensus og intern justis i KNF miljøet i Norge. Det eksisterer per i dag ingen offisielle føringer fra Helsedirektoratet).

 • Motorisk og sensorisk ENG inkl. F-respons på inntil 3 nerver pr. ekstremitet - 702f x1
 • Motorisk og sensorisk ENG inkl. F-respons på 4 eller flere nerver pr. ekstremitet – 702f x 2
 • Fraksjonert undersøkelse (inching) pr. nerve – 702f x 2
 • Bilateral facialisnevrografi – 702f x 2
 • Testing av autonome funksjon – 702f x 2 pr halvtime
 • Decrementundersøkelse pr. muskel – 702f x 2
 • Termotestundersøkelse pr. målested – 702f x 2
 • EMG kun visuell vurdering spontanaktivitet, interferens mv. på inntil 3 muskler pr ekstremitet - 702f x 1
 • EMG kun visuell vurdering på 4 eller flere muskler – 702f x 2
 • Kvantitativ EMG pr. muskel (vurdering av spontanaktivitet, analyse av 10-20 lagrede MUP’er, vurdering av rekrutteringsmønster og interferensmønster) – 702f x 1
 • SFEMG pr. muskel – 702f x 4
 • Ekstra/utvidede undersøkelser pr. halvtime – 702f x 2