EEG-tolkning og besvarelse

EEG-tolkning og besvarelse kan systematiseres i varierende grad. Det foreligger internasjonalt fundert programvare for systematisk besvarelse av EEG (SCORE), som tar sikte på å sikre en logisk oppbygning av EEG-besvarelsen, fra indikasjon og forutsetninger for registreringen, gjennom funn og beskrivelse av disse ved bruk av standardisert EEG-nomenklatur, til å ende i en klinisk relevant konklusjon. Også om man besvarer EEG’et uten bruk av en slik programvare, bør besvarelsen inneholde 3 deler; innledning, beskrivelse av EEG og konklusjon.

 

Innledning

Denne bør inneholde informasjon om type registrering, spesielle forhold ved registreringen og om pasientens tilstand ved registreringen. Det bør også fremgå om pasienter bruker medisiner som er av betydning enten for selve registreringen (som benzodiazepiner) eller for tolkningen av EEG i en klinisk sammenheng (som antiepileptika).

 

Beskrivelse av EEG

Beskriv både normale funn og unormal aktivitet. Det er oftest ikke nødvendig å beskrive alle normale rytmer i detalj, men dette avhenger av spørsmålstillingen i rekvisisjonen. Man bør i beskrivelsen forsøke å forholde seg til standardisert EEG-nomenklatur, spesielt der det foreligger nomenklatur tilpasset den kliniske situasjonen til pasienten.

Ved de fleste registreringer vil man starte med å beskrive bakgrunnsaktiviteten, tradisjonelt med hovedvekt på den posteriøredominerende bakgrunnsrytmen (alfarytmen) ved å angi dennes frekvens, amplitude, lokalisasjon og evt asymmetri. Dersom andre rytmer og komponenter er fremtredende i bakgrunnsaktiviteten skal disse også beskrives på samme måte. Etter dette beskrives unormale aktiviteter og rytmer. Det angis lokalisasjon og grad av utbredelse (fokal, regional, generalisert), rytmisitet, periodisitet og morfologi. Tilslutt beskrives funn i samband med aktiveringer; hyperventilering, intermitterende lysstimulering, søvn og annet.

Man må også rapportere om endringer i våkenhet, unormal veksling mellom søvnstadier og om det er sammenheng mellom grad av våkenhet og grad av unormal aktivitet 

Unormal hjerterytme (EKG) skal beskrives.

 

Konklusjon

Konklusjonen er EEG-tolkerens totalvurdering. Vurder om det er unormal aktivitet i kurven og graden av denne. Dersom EEG er tatt opp utenfor laboratoriet eller under spesielle omstendigheter, bør det gjengis.  Spørsmål i rekvisisjonen bør besvares.  Funn i EEG som gir sterke mistanker i retning av diagnose bør antydes, men sterke oppfatninger om diagnose bør unngås.