Kontinuerlig EEG-monitorering på intensivavdelinger (cEEG)

EEG brukes også til monitorering av kritisk syke nyfødte, eldre barn og voksne. Indikasjonen er først og fremst å avdekke epileptisk aktivitet, men monitoreringen kan også gi grunnlag for annen vurdering av cerebral funksjon, eksempelvis mtp prognose hos nyfødte.

Risikoen for å ha epileptisk anfallsaktivitet hos kritisk syke avhenger av den bakenforliggende sykdom. Felles for pasientgruppen er imidlertid at de kliniske symptomene på iktal epileptisk aktivitet kan være subtile. EEG-monitoreringen må derfor legges opp til at lengre registreringer kan gås gjennom på kort tid, og at lengre perioder også skal være tilgjengelig for sammenlikning. I tillegg er ofte både opptaksbetingelsene og tolkningsbetingelsene for slike EEG-monitoreringer begrenset sammenliknet med standard-EEG, noe som har resultert i tilpasninger både hva angår registreringen av EEG’et og fremvisning av de registrerte data. Ofte brukes her derfor mer begrensede montasjer, slik at både igangsetting av registreringer og feilsøking i allerede igangsatte registreringer kan gjøres av andre enn fullt utlærte nevrofysiologiteknikere. Et minimum av 8 elektroder vil fungere som en praktisk avveining med god gjennomførbarhet, og en sensitivitet som nærmer seg standard-oppsett med 19 – elektroder 

Videre benyttes mer komprimerte fremvisningsmodaliteter, der lengre perioder kan fremvises i et skjermbilde.  Amplitydeintegrert komprimert EEG (aEEG) eller komprimert frekvensanalyse (”compressed spectral array”; CSA) av enkelte av de registrerte kanaler muliggjør fremvisning av enten bare amplitydevariasjon, eller kombinert amplityde og frekvensvariasjon for f.eks. 4 timer i et skjermbilde, som igjen muliggjør deteksjon av både anfall og utvikling i cerebral aktivitet over et lengre tidsrom. Ved bruk av slike metoder er det viktig at man, spesielt i starten av registreringen, men også med jevne mellomrom under pågående registrering gjennomgår det bakenforliggende EEG, dels for å forklare mønsteret i aEEG-kurvene og CSA’et, og dels for å gjøre tilpasninger og endringer mtp. fremviste kanaler og frekvenser