Nevrofysiologisk oppfølging ved kontroll av epilepsipasienter

Oppfølging av pasienter med epilepsi kan deles i to grupper:

  • Oppfølging av pasienter hvor det forventes en utvikling. Dette er typisk tilfelle ved barns cerebrale modning, men også hos pasienter med progressive lidelser.
  • Oppfølging hvor det foreligger medisinske grunner, f eks ved kliniske endringer eller hvor man ønsker å monitorere endringer i samband med medikamentomlegginger.

Sammenhengen mellom EEG-forandringer og mengde anfall er ikke alltid god, og varierer også fra epilepsitype til epilepsitype. Oppfølging vil derfor variere fra pasient til pasient. I tillegg er det holdepunkter for at det hos noen pasientgrupper er en sammenheng mellom kognitiv fungering og mengde epileptisk aktivitet. Særlig hos barn vil oppfølging være viktig hvis kognitive forstyrrelser er en del av deres sykdomsbilde.