Rapportering

I svaret bør det stå hvilke nerver som er undersøkt og resultatene av dette. Svaret bør være så forståelig og kort som mulig. Det er unødvendig å sende en komplett beskrivelse med alle rådata til henvisende lege. Ofte blir dette oppfattet som overlesset journalfyll. I de aller fleste tilfeller er klinikeren kun interessert i konklusjonen. I enkelte tilfeller kan det tas med de viktigste nøkkeldata for å belyse funnet / manglende funn, eller andre forhold som er av betydning for diskusjonen eller presentasjonen. En grafisk framstilling av pasientens verdier mot normalgrensene kan eventuelt sendes til henvisende lege.

Ved utforming av besvarelsen bør en forsøke å gi et svar på den problemstillingen som er presentert i henvisningen, og eventuelt svare direkte på spørsmål. En bør skrive noe om hva resultatene betyr. Hvis det er mulig bør dette settes inn i sin kliniske sammenheng. 

Svaret sendes alltid til henvisende lege, og evnt. andre mottakere i henhold til sykehusets/laboratoriets retningslinjer.