Referanseverdier voksne

Det har lenge vært anbefalt at laboratorier opparbeider sine egen referanseverdier målt på friske personer, til tross for de metodologiske og statistiske utfordringene dette innebærer. De laboratoriene som ikke har hatt sine egne referanseverdier har gjerne brukt andres verdier, f. eks publisert i lærebøker, artikler, eller «gitt bort» av andre laboratorier. Da er det spesielt viktig å kontrollere at teknikken og utstyret er helt identiske med det som brukes ved referanselaboratoriet. I Norge bruker mange referanseverdiene som følger med Keypoint og som hovedsakelig er opparbeidet i Uppsala (ref, tabell 1 og 2). Disse referanseverdiene bør kun brukes dersom man bruker identisk teknikk, og stimulerings- og registreringselektroder bør plasseres slik det er angitt i Keypoint PowerPack. Kun deler av disse referanseverdiene er publisert.

Tabell 1. Falck et al. Computer Methods and Programs in Biomedicine 1991. Eksempler på referanseverdier fra Uppsala og Turku for 4 nerver.*

 

Uppsala

Turku

 Ledningshastighet (m/s)

Antall (n)

Gjennomsnitt

SD

Antall (n)

Gjennomsnitt

SD

Medianus motor dx/sin

190/172

57.5/57.9

3.6/3.6

66/67

58.5/58.5

3.8/4.3

Peroneus motor dx/sin

52/65

48.4/48.6

4.6/4.3

25/27

48.4/47.1

4.6/2.9

Radialis sensorisk antidromisk dx/sin

120/63

60.2/59.7

5.4/4.6

34/32

62.6/60.6

4.3/4.8

Suralis sensorisk antidormisk dx/sin

77/63

50.1/50.9

5.1/6.1

34/34

51.3/51.3

4.0/4.4

 

Ln av amplitude (mV motoriske nerve, uV sensoriske nerver Antall (n) Gjennomsnitt  SD Antall (n) Gjennomsnitt SD

Medianus motor dx/sin

190/172

2.20/2.20

0.31/0.30

66/67

1.78/1.91

0.46/0.43

Peroneus motor dx/sin

52/65

1.74/1.73

0.49/0.52

25/27

1.71/1.73

0.47/0.52

Radialis sensorisk antidromisk dx/sin

120/63

3.15/3.17

0.44/0.40

34/32

3.07/3.13

0.40/0.48

Suralis antidromisk dx/sin

77/63

2.84/2.76

0.73/0.64

34/34

2.78/2.75

0.64/0.61

 

 Distal latenstid (ms) Antall (n) Gjennomsnitt SD Antall (n) Gjennomsnitt SD

Medianus motor dx/sin

190/172

3.7/3.6

0.4/0.4

66/67

3.3/3.3

0.4/0.4

Peroneus motor dx/sin

52/65

4.5/4.5

0.7/0.7

25/27

3.8/4.3

0.7/0.7

*Faktorer som alder, høyde, kjønn og temperatur kan i varierende grad forklare variabiliteten for de forskjellige nervene. Det er tatt høyde for disse faktorene i Keypoint ved hjelp av multivariate regresjonsmodeller.

 

 

Tabell 2. Puksa et al. Clinical Neurophysiology 2003.  Normalverdier for F-bølger basert på 242 friske personer i alderen 14-94 år (Uppsala/Turku).*

F-bølge parameter

Nerve

Antall (n)

Minimum

Maksimum

Gjennomsnitt

SD

Korteste latens (ms)

Medianus

152

18.6

28.5

22.9

1.73

Ulnaris

196

19.4

28.9

23.7

1.95

Peroneus

120

33.3

57.4

44.5

4.14

Tibialis

125

35.4

61.4

45.9

4.40

Gjennomsnittlige latens (ms)

Medianus

152

19.9

30.2

23.9

1.74

Ulnaris

196

21.3

31.0

24.8

1.94

Peroneus

120

36.3

61.1

46.0

4.31

Tibialis

120

36.7

63.1

47.6

4.50

Dispersjon (ms)

Medianus

152

0.4

5,5

2.2

0.94

Ulnaris

196

0.7

5.1

2.3

0.81

Peroneus

120

0.0

11.3

3.3

1.79

Tibialis

125

1.0

8.0

3.5

1.18

Antall F-bølger (20 stim)

Medianus

152

3

20

14.7

4.18

Ulnaris

196

3

20

17.5

3.31

Peroneus

120

0

20

10.1

5.07

Tibialis

125

4

20

18.4

2.89

*Merk at i denne studien ble 1,4 ms i overekstremitetene og 3 ms i underekstremitetene ansett som en signifikant sideforskjell i latens for F-bølgene. Høyde er en faktor som forklarer mye av variabiliteten i latensen til F-bølgene (38-57%), mens alder forklarer 9-31% av variabiliteten. Det er tatt høyde for disse faktorene i Keypoint ved hjelp av multivariate regresjonsmodeller.

I 2016 nedsatte the Association of Neuromuscular & Electrodiagnostic Medicine (AANEM) en gruppe, the Normative Data Task Force (NDTF), til å etablere et sett med evidens-baserte kriterier og vurdere den eksisterende publiserte litteraturen om referanseverdier for nevrografi av de 11 vanligste motoriske (n. medianus, n. ulnaris, n. tibialis, n. peroneus) og sensoriske nervene (n. radialis, n. medianus, n. ulnaris, n. cutaneus antebrachii mediale, n. cutaneus antebrachii laterale, n. suralis, n. peroneus superficialis). Gruppen bestemte at følgende kriterier måtte oppfylles for at en studie skulle kunne anses til å være av høy nok kvalitet (Dillingham et al. 2016):

  1. Studier publisert etter 1990, skrevet eller oversatt til engelsk.
  2. Størrelseskrav: Over 100 friske referansepersoner per nerve.
  3. Inklusjons- og eksklusjonskriterier må være adekvate og gjenspeile en reell «normal» gruppe asymptomatiske persone
  4. Tekniske forhold: obligatorisk bruk av digitalt utstyr, dokumentert kontroll av temperaturen, spesifisert teknikk med nøyaktig elektrodeplassering og avstand mellom stimulaterings- og registreringselektroder, spesifiserte filter- og skjerminnstillinger.
  5. Alder: Bred fordeling av aldre over 18 år i referansegruppen, inkludert eldre personer.
  6. Statistiske metoder: Alder må være tatt hensyn til enten ved å dele inn referansepersonene i aldersgrupper eller ved å bruke multivariate statistiske metoder, fordelingen av dataene må beskrives og skjev fordeling må tas hensyn til med adekvat statistisk metode, cut-off verdier bør beskrives som persentiler av fordelingen, prosentandelen av personer med manglende svar bør oppgis.
  7. Krav om adekvat presentasjon av normalverdiene i et forståelig format.

Etter å ha gjennomgått litteraturen fant de totalt 401 studier som oppfylte kravet om mer enn 100 friske referansepersoner. For hver sensoriske nerve var det imidlertid bare en studie som oppfylte samtlige kriterier, utenom n. peroneus superficialis der ingen studier oppfylte alle kriteriene. For de motoriske nervene var det også bare en studie som oppfylte samtlige kriterier, bortsett fra n. tibialis der det var to studier som oppfylte alle kriteriene.

Tabellene under viser de samlede referanseverdiene for sensoriske (tabell 3) og motoriske nerver (tabell 4) fra de få utvalgte studiene. Se originalartikkel fra Chen et al (2016) for detaljene rundt teknikken som er brukt i de forskjellige studiene.

Tabell 3. Sensoriske nevrografiverdier hos voksne (alle aldre) uten kjent patologi. Chen et al. Muscle Nerve 2016.

Nerve

Studie

Antall (n)

Amplitude (nedre grense, 3. percentil, i uV)

Latens (øvre grense, 97. percentil, i ms)

 

 

 

Onset-to-peak

Peak-to-peak

Onset

Peak

Radialis (antidrom, 10 cm)

Evanoff 2006

212

7

11

2.2

2.8

Medianus (antidrom til 2. finger, håndledd 14 cm, håndflate 7 cm)

Buschbacher 1999

258

11 (håndledd)

6 (håndflate)

13 (håndledd)

8 (håndflate)

3.3 (håndledd)

1.6 (håndflate)

4 (håndledd)

2.3 (håndflate)

Ulnaris (antidrom til 5. finger, 14 cm)

Buschbacher 1999

258

10

9

3.1

4.0

Cutaneus antebrachii mediale (antidrom, 10 cm)

Prahlow 2006

207

4

3

-

2.6

Cutaneus antebrachii laterale (antidrom, 10 cm)

Buschbacher 2000

213

5

6

-

2.5

Suralis (antidrom, 14 cm)

Buschbacher 2003

230

4

4

3.6

4.5

 

 

Tabell 4. Motoriske nevrografiverdier hos voksne (alle aldre) uten kjent patologi. Chen et al. Muscle Nerve 2016.

Nerve

Studie

Antall (n)

Amplitude (nedre grense, 3. percentil, i uV)

Ledningshastighet (nedre grense, 3. percentil, i m/s)

Distal latens (øvre grense, 97. percentil, i ms)

Medianus

Buschbacher 1999

249

4.1

49

4.5

Ulnaris

Buschbacher 1999

248

7.9

52 (under albue)/43 (gjennom albue)/50 (over albue)

3.7

Peroneus

Buschbacher 1999

242

Alle aldre: 1.3

19-39 år: 2.6

40-79 år: 1.1

Alle aldre: 38 (under kne)/42 (gjennom kne)

19-49 år <170: 43

19-49 år >170: 37

40-79 <170: 39

40-79 >170: 36

 

6.5

Tibialis

Buschbacher 1999

250

Alle aldre: 4.4

19-29 år: 5.8

30-59 år: 5.3

60-79 år: 1.1

Alle aldre: 39

19-49 år <160: 44

19-49 år 160-170: 42

19-49 år >170: 37

50-79 år <160: 40

50-79 år 160-170: 37

50-79 år >170: 34

 

6.1