Referanseverdier termotest

Temperaturterskel er unormal når utslaget fra basislinjen er forøket. Varmeterskel er da høyere enn forventet og kuldeterskel er lavere enn forventet målt som absolutt temperatur i °C. Dette er uttrykk for redusert funksjon i det perifere eller det sentrale termosensoriske systemet.

Unormal smerteterskel kan enten vise økt utslag i varmesmerteterskel fra basislinjen (redusert varmesmertesans) eller redusert utslag fra basislinjen for varmesmerte ("varmeallodyni") eller for kuldesmerte ("kuldeallodyni"). Det kan være langt mellom varmereseptorene i bena. Dersom en liten termode ligger over et hudområde som mangler reseptor vil pasienten rapportere smerte som første følelse. Det er derfor viktig å notere hva som egentlig kjennes.

Hvis ikke smerte kjennes ved 50°C anses dette som opphevet varmesmerte. Noen få friske vil allikevel angi en så høy smerteterskel for varme (>50°C) i enkelte hudområder. Nedre referansegrense for varmesmerte i arm ligger stort sett mellom 36 og 38°C og i ben mellom 38 og 41 °C i forskjellige studier. Terskelverdiene avhenger av hvordan spørsmålet stilles og hvordan undersøkeren definerer grensen for feiltrykk og akseptable svar, og det avspeiler den store spredning i subjektiv smerteopplevelse i en normalpopulasjon. Varme-nociceptorer starter vanligvis å fyre ved ca 42-43°C.

Det finnes ikke målbar normal nedre grense for kuldesmerte med Peltier-element som i praksis ofte ikke blir kaldere enn 3-5°C. Noen kjenner ikke smerte selv ved temperaturer ned mot 0°C. Kuldesmerteterskel undersøkes dog først og fremst for å oppdage kuldeallodyni (smerte ved høyere temperatur).

Varmeoppfattelse over nøytralt nivå og kuldeoppfattelse under nøytral baselinje bør angis som en differanse fra baselinjen.

Det finnes ingen allmenn aksepterte normalverdier. Avdelingene bør helst ha egne normalverdier eller bruke verdier fra litteraturen der metoden er godt beskrevet og identisk med den som en selv bruker. Det bør vises forsiktighet ved sammenligning av referanseverdier om man tester i andre områder en de områdene som referanseverdierne er hentet fra. Det er fordelaktig med alderskorrigerte normalverdier.

Sikker unormal deteksjonsterskel på fotryggen for 40-60 åringer basert på erfaringer fra Rikshospitalet (Ellen Jørum og medarbeidere) er:

  • Redusert kuldeterskel <25 °C
  • Økt varmeterskel >43 °C

 

Tabellen under viser verdier fra St.Olavs Hospital i Trondheim.

Flere studier inneholder normalverdier (Claus et al., 1987; Verdugo og Ochoa 1992; Yarnitsky et al.,1995; Hagander et al., 2000; Navarro et al., 1990, Meier et al.,2001,Ørstavik et al 2006, Hafner J et al 2015). Hafner et al. angir også regresjonskoeffisienter som gjør det mulig å korrigere for alder.

Tabeller for alderskorrigerte normalverdier er publisert av Hafner J et al (2015) og Magerl W (2010).

Tabell 1. Kontrollverdier termotest fra St.Olavs Hospital 2014.

Klikk her for å få tabellen i Pdf-format.

 

 

Varmeterskel

Kuldeterskel

 

 

Middel (sd)

Grenser (2 sd)

Sidediff (2 sd)

Middel (sd)

Grenser (2 sd)

Sidediff

(2 sd)

Kortform
(°C)

Sensorisk deteksjonsterskel

 

 

 

 

 

Thenar (n=101)

1.6 (0.5)

0.9 - 2.7 

0.9

1.2 (0.5)

0.5 - 2.4

0.5

34.7>29.6

Med mall* (n= 45)

6.1 (2.6)

2.3 - 13

4.8

1.7 (0.9)

0.6 - 3.5

1.6

45.0>28.5

 

 

 

 

 

 

 

 

Smerteterskel

 

 

 

 

 

 

 

Thenar (n=118)

12.8 (3.3)

6 – 19*

 

20.6 (5.8)

9 - 32*

 

38.0<23.0

Med mall* (n= 28)

12.9 (2.1)

9 – 18*

2.9

16.9 (5.5)

7 - 33*

12.1

41.0<25.0

Prosjekter 1996-2014: hodepine, rygg, mf1, mf3a, mf3b, diamant

 

Antall kontroll-personer totalt:

183

 

Somedic termotest MSA-II

*Imputert missing (22-(diamant) eller 27degC)

 

Alder middel (sd) spredning:

37.5 (11.8)

13-74

Method of limits, 1 grad per sek

 

Kvinner (%)

70 %

 

Terskler er differense fra baseline 32degC

 

*Note 1: "For høy smerteterskel" eksisterer ikke. Kun hyperalgesi/allodyni kan vurderes, med nedre terskel!

 

Note 2: For deteksjonsterskel er kun øvre grenseverdi relevant: Kun hypoesthesi kan vurderes

 

Note 3: Ekstreme sideforskjeller kan forekomme for CPT i ben, kan neppe anvendes klinisk (data sideforskjell ben kun diamant-prosjekt)

 

Note 4: Aldersrelasjoner er generelt svake, sikker relasjon kun for smerteterskel thenar. For få observasjoner i benet for tilstrekkelig pålitelighet om aldersvariasjon.

Note 5. Terskler basert på transformerte variabler ± 2 SD passer godt med øvre/nedre 2.5% percentil

Note 6. Mangler kontroll data for sideforskjell smerteterskel hånd.

Note 7. Like bak og over mediale malleol (Ikke på malleolen)

 

 

Tabell 2 Allodynigrense (nedre) i hånd (thenar) varierer med alder

 

 

alder

HPT thenar

CPT thenar

Student

25

5.4

7.8

Voksen

35

6.0

8.9

Middelalder

45

6.7

9.9

Senior

55

7.3

11.0

Pensjonist

65

7.9

12.0

Eldre

75

8.5

13.1

 

 

                     

 

 

 

Tabell 3: Supplerende kontrollverdier for termotest Nevrofys. avd. St.Olavs Hospital

 

Varmeterskel

Øvre grense

Kuldeterskel

 Øvre grense

 

Middel (sd)

Diff (°C)

Middel (sd)

Diff (°C)

Termisk deteksjonsterskel

 

 

 

Overekstremitet*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dorsal hånd

2.0 (0.7)

3.2 (35.2)

0.8 (0.3)

1.3 (30.7)

Ansikt (liten termode)

 

 

 

 

Mediale panne

1.6 (0.7)

2.7 (34.7)

0.9 (0.4)

1.6 (30.4)

Mediale kinn (maksille)

1.1 (0.3)

1.6 (33.6)

1.0 (0.6)

2.0 (30.0)

Underekstremitet#

 

 

 

 

L4 legg

4.2 (1.3)

13.4 (45.4)

1.4 (0.7)

3.8 (28.2)

L5 legg

6.5 (2.7)

13.5 (45.5)

2.0 (1.0)

5.2 (26.8)

S1 legg

8.1 (3.1)

11.6 (43.6)

2.2 (1.3)

5.7 (26.3)

L5 fot

6.1 (2.4)

11.7 (43.7)

2.0 (1.4)

7.2 (24.8)

S1 fot

7.3 (2.2)

18.5 (50.5)

2.2 (1.6)

2.7 (29.4)

Termisk smerteterskel: middelverdi (SD), grense for unormal økt smertefølsomhet 

 

 

Nedre grense

 

Øvre grense

Panne##

46.1 (3.6)

38.9

12.0 (7.6)

27.2

 

 

 

 

 

Fotrygg**

42.2-45.4

37.1-41.0

11.7-12

25.1-29.8

Øvre grense er 95% percentil for deteksjonsterskel og middel-2SD for smerteterskel. Deteksjonsterksel er deviasjon fra nøytral baselinjetemperatur. Smerteterskel er angitt i °C. Termode: 25x50 mm.  Liten termode 12.5x25 mm.

*Becser og Sand 1998 n=56 friske, 27 menn alder=34.9 (13-54) år.

#Zwart og Sand 2002, n=18, 10 menn (ensidig isjias, frisk side), alder=44 (19-74) år. Legg: 15 cm distalt for kneleddspalten (medialt, anterolateralt og dorsalt). Fot S1: under laterale malleol. Fot L5: medialt på fotryggen mellom 1. og 3. metatars,## Sand 2007, 31 friske kvinner og 3 menn alder =40 (19-64) år (stor termode).**Spredning i middelverdi og grenseverdier i 4 studier (Hagander 2000, Navarro 1990, Meier 2001, Yarnitsky 1995).