Bakgrunn

Autonome forstyrrelser kan ses ved sykdommer som omfattes av mange ulike medisinske spesialiteter (nevrologi, generell indremedisin, gastroenterologi, kardiologi, urologi, lungemedisin, fysikalsk medisin, psykiatri etc). De forskjellige kliniske spesialavdelinger har derfor etablert undersøkelsesmetoder for enkelte delfunksjoner innenfor det autonome nervesystem, avhengig av de enkelte avdelingers interessefelt.

Tverrfaglige enheter som gir et helhetlig undersøkelsestilbud for utredning av autonome funksjonsforstyrrelser har vist seg nyttig og er etablert i flere land. I Norge har vi ikke noen slik enhet. Flere KNF-laboratorier har dog et nokså bredt undersøkelsestilbud for utredning av funksjonssvikt i det autonome nervesystemet.

Målsetting og indikasjoner

Undersøkelser av det autonome nervesystem tar sikte på å avdekke autonom funksjonsforstyrrelse, og bestemme grad, lokalisasjon og type av funksjonsforstyrrelse (kardiovagal, sudomotorisk, sympatonevral etc).

Undersøkelsene er indisert:

  • ved mistanke om autonom funksjonsforstyrrelse (autonom svikt)
  • for å diagnostisere autonom nevropati
  • ved sympatikusbetingede smertetilstander

Det kan være indikasjon for undersøkelse av autonome funksjoner ved synkopeutredning og denne typen undersøkelser er en sentral del av utredningen ved mange synkopeenheter. Nytten av autonom testing ved mistanke om vasovagal synkope er omdiskutert. men anses som et nyttig supplement til anamnese for utredning av ortostatisk hypotensjon og autonom svikt (Moya, Sutton et al. 2009, Freeman, Wieling et al. 2011, Saal, Thijs et al. 2016).

Generelle forholdsregler

Alle undersøkelser av det autonome nervesystem må foregå ved standardiserte undersøkelsesforhold; behagelig temperatur, lite støy og et rolig avstresset miljø for å unngå situasjonsbetinget økning av sympatikustonus hos pasienten. Undersøkeren bør virke rolig og trygg, og ikke ha tidspress. Det tekniske utstyret bør være kontrollert og klargjort før pasienten kommer, slik at en unngår tekniske problemer ved undersøkelsen.

  • Pasienten bør slappe av i minst 10 minutter før undersøkelsen begynner.
  • Pasienten skal ikke spise, røyke eller drikke annet enn vann de siste to timene før undersøkelsen, men skal heller ikke være fastende med fare for hypoglykemi.
  • Medikamenter som kan påvirke det autonome nervesystemet bør om mulig seponeres før undersøkelsen etter samråd med pasientens lege.
  • Ved nevro-urologisk undersøkelse tas det spesielle forholdsregler med hensyn til vannlating, men ved andre autonome tester bør pasienten gå på toalettet før undersøkelsene begynner.