Cervikal rotlesjon

Nevrografi:

Undersøke motorisk og sensorisk nn. ulnaris, medianus og radialis. F-responsundersøkelsen kan gi informasjon (6). For å skille fra plexusaffeksjon kan det også være aktuelt å undersøke n.cutaneus antebrachii med., lat. og post. Det anbefales som hovedregel å undersøke begge armer for å sammenlikne med normal side (amplituder kan være reduserte, men fortsatt innen normalområdet). I de tilfeller der andre nerver er mer relevante, undersøkes disse (f.eks. n. thoracicus longus, n. suprascapularis, n. accessorius). Se også tabell 8.4.1

EMG:

Det bør undersøkes minst to muskler tilhørende den aktuelt mistenkte nerveroten, fra to ulike perifere nerver, samt minst en muskel tilhørende nerveroten ovenfor og nedenfor den aktuelle. En må være oppmerksom på at det er en viss overlapp mellom ulike myotomer, og at det kan være individuelle variasjoner. I tillegg er myotomene angitt ulikt i ulike kilder. Undersøkelse av dyp paraspinal muskulatur (eks. multifidus) kan gi tilleggsinformasjon. Affeksjon av paraspinal muskulatur indikerer rot(nær) lesjon siden disse innerveres av nerver fra dorsale rami, i motsetning til nerver fra ventrale rami som danner plexus brachialis.

Det er viktig å være klar over at man ved ren sensorisk rotlesjon vil ha normal nevrografi og EMG. (Sensorisk nevrografi er normal hvis skaden er utelukkende er proksimalt for dorsalrotganglion).

SEP:

Undersøkelsene har begrenset verdi i diagnostikk av funksjonen i enkelt-nerverøtter.


Eksempler:

C4 radikulopati:

En bør påvise nevrogene forandringer i C4-innervert muskulatur; mm. trapezius (C2-C4), evnt også i paraspinal muskulatur.

C5 radikulopati:

En bør påvise nevrogene forandringer i C5-innervert muskulatur; mm rhomboideus major, deltoideus, supra/infraspinatus, evnt. også, i m. biceps og paraspinale muskler.

C6 radikulopati:

En bør påvise nevrogene forandringer i C6-innervert muskulatur; mm. biceps brachii, brachioradialis, pronator teres, extensor carpi radialis, evnt. også i paraspinal muskulatur. Sensorisk ledningshastighet og amplitude av n. medianus til 1. finger, n. radialis til 1. finger og n. cutaneus antebrachii lateralis forventes å være normal dersom tilstanden ikke også affiserer det dorsale sensoriske ganglion.

C7 radikulopati:

En bør påvise nevrogene forandringer i C7-innervert muskulatur; mm. triceps brachii, flexor carpi radialis/pronator teres, latissimus dorsi/pectoralis major, extensor digitorum communis og paraspinal muskulatur. Sensorisk ledningshastighet og amplitude av n. medianus til 2. og 3. finger forventes å være normal dersom tilstanden ikke også affiserer det dorsale sensoriske ganglion.

C8 radikulopati:

En bør påvise påvise nevrogene forandringer i C8-innervert muskulatur; mm. extensor indicis proprius, interosseus dorsalis/abductor digiti minimi, abductor pollicis brevis og paraspinal muskulatur. Sensorisk ledningshastighet og amplitude av n.ulnaris til 5. finger er normal.

Th1 radikulopati:

En bør påvise nevrogene forandringer i Th1-innervert muskulatur; mm. opponens pollicis/abductor pollicis brevis og interosseus dorsalis I. Det er normal sensorisk ledningshastighet og amplitude i n. cutaneus antebrachii medialis.

 

Tabell 8.4.1 Sensoriske nerver vurdert undersøkt ved radikulopati. Utarbeidet av Eyvind Rugland som en syntese av ulike autorative kilder som tekstbøker og referanser funnet i disse.

Sensoriske nerveresponser

Rotnivå

N. cutaneus antebrachi lateralis

C5-C6

N. radialis til 1. finger

C6

N. medianus til 1. finger

C6

N. radialis til ”snusdåsen”

C6-C7

N. medianus til 2. finger

C6-C7

N. medianus til 3. finger

C7

N. medianus til 4. finger

C7-C8

N. ulnaris til 4. finger

C7-C8

N. ulnaris til 5. finger

C8

N. ulnaris cutaneus dorsalis

C8

 

 

Tabell 8.4.2  Oversikt over ”markør” muskler i o.ex sortert på rotnivå. Utarbeidet av Eyvind Rugland som en syntese av ulike autorative kilder som tekstbøker og referanser funnet i disse. Sensitivitet gradert som svært sensitiv (uthevet), sensitiv og lite sensitiv (i parentes).

 

C5

C6

C7

C8

Th1

M. infraspinatus (n.suprascapularis)

X

(x)

 

 

 

M. deltoideus (n.axillaris)

X

X

 

 

 

M. biceps (n. musculocut.)

X

X

 

 

 

M. pron. teres (n. medianus)

 

X

X

 

 

M. fl. carpi radialis (n. medianus)

 

X

X

 

 

M. flexor pollicis longus (n. med, inteross. ant) 

 

 

 

X

(x)

M. abduktor poll. brevis (n. med.)

 

 

 

X

X

M. flexor carpi ulnaris (n.ulnaris)

 

 

 

X

(x)

M. 1. dors. interosseous/digiti minimi (n.ulnaris)

 

 

(x)

X

X

M. triceps (n. radialis)

 

(x)

X

(x)

 

M. brachioradialis (n. radialis)

X

X

 

 

 

M. ekstensor indicis (n. radialis)

 

 

 

X

 

Paraspinale muskler. Svært sens C5 og C8, middels sens C6 og C7

 

X

X

X

X