Plexus brachialis nevropati

Nevrografi:

En bør undersøke motorisk og sensorisk n. medianus, ulnaris og n. radialis bilateralt, alle med F-responser. Undersøkelse av n. axillaris kan være nyttig. Det kan stimuleres opp til pleksusnivå (Erbs punkt). Sensorisk nevrografi av hver enkelt finger, samt sensorisk nevrografi av nn. cutaneus antebrachii lateralis, medialis evt. posterior kan gi nyttig informasjon.  

Ved plexusaffeksjon vil sensorisk nevrografi være unormal i området med sensibilitetsutfall, i motsetning til ved rotaffeksjon hvor skaden sitter proksimalt for sensorisk ganglion. (Sensorisk nevrografi er normal hvis skaden er utelukkende er proksimalt for dorsalrotganglion).

 

EMG:

EMG i utredning av pleksus brachialis nevropati:

En må generelt være oppmerksom på stor interindividuell anatomisk variasjon for pleksus brachialis.

Plexus brachialis, øvre del (øvre trunkus,C5,C6):

En bør påvise nevrogene forandringer i muskler innervert av øvre del av pleksus; mm. supraspinatus og infraspinatus, deltoideus, biceps brachii, brachioradialis og pronator teres. Funn i m. rhomboideus indiker C5 affeksjon proksimalt for pleksus. Det vil som hovedregel være unormale funn (lave amplituder) ved sensorisk nevrografi av n. medianus finger 1 og i n. radialis til finger 1 samt i n. cutaneus antebrachii lateralis.

En bør være oppmerksom på at lesjoner av øvre del av pleksus kan være kombinert med avulsjon av cervikale røtter ned til og med Th1, noe som kan være svært komplisert å tolke hvis man ikke tenker på denne kombinasjonen av affeksjon distalt og proksimalt for sensorisk ganglion. Dette vil gi normale sensoriske amplituder i andre deler av n medianus, n. ulnaris, men tap av følelse. Det vil ikke være noen motoriske responser i de samme nervene.

Plexus brachialis, midtre del (midtre trunkus,C7):

Skader av midtre trunkus er veldig sjelden. Siden midtre trunkus kommer direkte fra C7 roten, vil C7 plexopati likne C7 radikulopati. Det kan påvises nevrogene forandringer i muskler innervert av midtre del; mm. triceps brachii, flexor carpi radialis, latissimus dorsi og extensor digitorum. Det vil som hovedregel være unormale funn (lave amplituder) i sensorisk n. medianus finger 2 og 3. og n. cutaneus antebrachii posterior.

Plexus brachialis, nedre del (nedre trunkus,C8, Th1):

Det kan påvises nevrogene forandringer i muskler innervert av nedre pleksus; mm. extensor indicis proprius, interosseus dorsalis 1 og abductor pollicis brevis. Det vil være unormale funn (lav amplitude) i sensorisk n. ulnaris til 5 finger og n. cutaneus antebrachii medialis.

Plexus brachialis, laterale fasikkel (C5,C6,C7):

Det kan påvises nevrogene forandringer i muskler innervert av laterale del; mm, biceps brachii, pronator teres og flexor carpi radialis. Det vil være unormale funn i n. cutaneus antebrachii lateralis og sensorisk n.medianus finger 1-3.

Plexus brachialis, bakre fasikkel (C5,C6,C7,C8):

Det kan påvises nevrogene forandringer i mm. deltoideus, brachioradialis, triceps brachii, latissimus dorsi, extensor digitorum og extensor indicis proprius. Det vil være unormale funn i sensorisk n. radialis til finger 1 og n.cutaneus antebrachii posterior.

Plexus brachialis, mediale fasikkel (C8, Th1):

Det kan påvises nevrogene forandringer i muskler innervert av mediale fasikkel; mm. interosseus  dorsalis 1 og abductor pollicis brevis. Det vil være unormale funn i sensorisk n. ulnaris til 5. finger og n.cutaneus antebrachii medialis.

 

Diagnostiske holdepunkt:

  • Det er ofte normal motorisk nevrografi i n. medianus, ulnaris og radialis, disse registrerer alle fra C8/Th1 muskler og vil derfor bare være unormale ved affeksjon av nedre trunkus og mediale/posteriore fasikkel.
  • Noen få pasienter har unormale F-responser.
  • EMG fra relevant muskulatur er ofte unormal, men en må være oppmerksom på tiden mellom debut av sykdommen og EMG undersøkelsen.
  • Paraspinale muskler og andre muskler som innerveres direkte, før dannelsen av plexus kan være aktuelle å stikke i. Disse skal i utgangspunktet ha normale funn ved rene plexusskader.

 

Figure 8.5.1 Pleksus brachialis, skjematisk framstilt.

Plexus brachialis.  K. C. Toverud

 

Tabell 8.5.1 Sensoriske nerver vurdert undersøkt ved mistenkt skade/sykdom i pleksus brachialis. Utarbeidet av Eyvind Rugland som en syntese av ulike autorative kilder som tekstbøker og referanser funnet i disse.

 

SNAP

Fasikkel

Trunkus

(Nerverøtter)

N. cut. antebrachii lateralis

Laterale

Øvre

C5-C6

N. medianus til 1. finger

Laterale

Øvre

C6

N. radialis til 1. finger

Bakre

Øvre

C6

N. radialis til ”snusdåsen”

Bakre

Øvre/midtre

C6-7

N. medianus til 2. finger

Laterale

Øvre/midtre

C6-7

N. medianus til 3. finger

Laterale

Midtre

C7

N. medianus til 4. finger

Mediale

Midtre/nedre

C7-8

N. ulnaris til 4. finger

Mediale

Nedre

C7-8

N. ulnaris til 5. finger

Mediale

Nedre

C8

N. cut. antebrachii medialis

Mediale

Nedre

C8-Th1

 

 

Tabell 8.5.2  Oversikt over ”markør” muskler i o.ex sortert fasikkel, trunkus og rotnivå. Utarbeidet av Eyvind Rugland som en syntese av ulike autorative kilder som tekstbøker og referanser funnet i disse. De markerte (uthevede) musklene dekker til sammen alle trunkusnivåer og fasikler.

 

Muskel

Fasikkel

Trunkus

Nerverøtter

M. deltoideus (n.axillaris)

Bakre

Øvre

C5-C6

M. biceps (n. musculocut.)

Laterale

Øvre

C5-C6

M. triceps (n. radialis)

Bakre

Midtre

c6-C7-c8

M. fl. carpi radialis (n. medianus)

Laterale

Midtre

C6-C7

M. abd. poll. brevis (n. medianus)

Mediale

Nedre

C8-Th1

M. 1. dorsale inteross. (n. ulnaris)

Mediale

Nedre

c7-C8-th1

M. ekstensor indicis (n. radialis)

Bakre

Nedre

C8