N.peroneus

Skade av n. peroneus er en relativt hyppig lidelse fordi nerven ligger utsatt til ved kneleddet bak fibulahodet og lett påvirkes av trykk eller ved skade. Stort vekttap over kort tid er en særskilt risikofaktor for fokale lesjoner av n. peroneus i kneregionen (21). Nervus peroneus communis deler seg like under fibulahodet til en dyp (innerverer m. tibialis anterior, musculus peroneus tertius og dorsifleksorene av ankel og tær samt et lite sensorisk område mellom 1. og 2. tå) og en overfladisk gren (innerverer m. peroneus longus og brevis samt sensorisk område på lateralside av legg og dorsalside av fot). Pasienten kan ha svakhet for dorsalfleksjon av ankel og eversjon av fot og i tillegg ha nummenhet på dorsalside av foten (dersom overfladisk gren også er affisert). Det kliniske bilde ved skade av n. peroneus kan ligne symptomene man ser ved affeksjon av n. ischiadicus, påvirkning av lumbosacralplexus og L5-rotaffeksjon.

Nevrografi:

 • En bør undersøkelse begge siders n. peroneus med registrering over m. ekstensor digitorum brevis med stimulering ved ankel, under fibulahodet og lateralt i fossa poplitea. Registrering med elektrode på musculus tibialis anterior er ofte nyttig fordi en noen ganger ser konduksjonsblokk ved fibulahodet bare ved registrering over denne muskelen.
 • Sensorisk undersøkelse av n. peroneus superficialis bør utføres bilateralt. N suralis og n. tibialis bør undersøkes ipsilateralt, evt. bilateralt ved usikre funn.

EMG:

 • Undersøke m. tibialis anterior (n. peroneus profundus), m. peroneus longus (n.peroneus superficialis) og m. gastrocnemius (n. tibialis).
 • Utvidet EMG-undersøkelse kan vurderes:
 • For å utelukke L5-rotaffeksjon: eksempelvis m. tibialis posterior, m. gluteus medius eller  fleksor
 • For å utelukke affeksjon av n. peroneus proksimalt for kneledd: m. biceps femoris caput brevis

Diagnostiske holdepunkt:

 • Funn som tyder på entrapment av n. peroneus ved fibulahodet (3, 22):
  • Fall i motorisk nerveledningshastighet over fibulahodet ≥10 m/s.
  • Konduksjonsblokk ved proksimal stimulering av nerven i fossa poplitea.
 • Evnt. affeksjon av sensoriske gren og. EMG funn kan brukes til å vurdere lesjonens omfang, alvorlighet og prognose.