N.tibialis i tarsal-tunnelen

Tarsal tunnel syndrom er en sjelden tilstand og skyldes som regel entrapment av distale deler av tibialisnerven under flexor retinaculum medialt på ankelen. Årsaken kan være ytre påvirkning, anatomiske forandringer/ misdannelse eller skade av nerven etter gjennomgått operativt inngrep i regionen. Pasienten plages av smerter rundt mediale malleol og smerter og parestesier under fotsålen som kan forverres ved aktivitet/belastning. De kliniske og diagnosiske funn varierer fra ulike studier (24) og nevrofysiologisk utredning har erfaringsmessig svært begrenset verdi utover å utelukke annen patologi.

 

Nevrografi:

Undersøke distal motorisk del av n. tibialis bilateralt ved å stimulere nerven ved mediale malleol (over/proksimalt for flexor retinaculum) og registrere over m. abductor hallucis (mediale plantarnerve) og evt. m. abductor digiti quinti (laterale plantarnerve). Sammenligne med frisk side. Rutineundersøkelse av n. tibialis (stimulere nerven også i fossa poplitea) og n. peroneus på affisert side. Undersøke mediale og laterale plantarnerve sensorisk (stimulere medialt og lateralt under fotsålen og registrere bak mediale malleol proksimalt for flexor retinaculum). Sammenligne sider. Undersøke nervus suralis på affisert side.

 

EMG:

Nytten av en slik undersøkelse er uklar (24). M. abductor hallucis og m. abductor digiti quinti bilateralt. Dersom unormale funn bør mer proksimale muskler også undersøkes med tanke på differensialdiagnoser: proksimal n. tibialis eller n. ischiadicus nevropati, lumbosacral pleksopati, radikulopati eller polynevropati. Dersom en har mer proksimale funn kan en ikke eksplisitt vurdere tarsaltunnelen.

 

Diagnostiske holdepunkt:

  • Sammenligne motoriske og sensoriske distale latenser, nerveledningshastigheter og amplituder på begge sider.
  • Sensoriske (blandede) nervepotensialer fra plantarnervene kan være unormale eller ikke tilstede også hos friske personer slik at bare ved asymmetrier kan et slikt funn vektlegges.
  • Ved EMG-undersøkelse av m. abductor hallucis og m. abductor digiti quinti kan fibrillasjoner og funn forenlig med kronisk aksonal skade også forekomme hos personer uten symptomer, og vurdering av funnene kan således være vanskelig.