N.ulnaris ved albuen

Skade eller entrapment av nerven i albueområdet kan skje distalt ved inngangen til cubitalkanalen eller i sulcus ulnaris hvor nerven ligger mest overfladisk. Dette kan gi sensibilitetsforstyrrelser ulnart i håndflaten, over 4. og  5. finger og på håndryggen. En vil kunne få muskelsvakhet og atrofi av m. flexor digitorum profundus til 4. og 5. finger, m. flexor carpi ulnaris, m. adductor pollicis og de andre små ulnarisinnerverte håndmuskler (m. abductor digiti minimi (ADM), m. interossei palmaris og dorsalis, m. lumbricales (3. og 4.) og m. flexor pollicis brevis).

 

Nevrografi:

Undersøkelsen må tilpasses evnt. funn underveis, men følgende anbefales på generelt grunnlag som en standard:

  • Bilateral undersøkelse av motorisk del av n. ulnaris med registrering over ADM (evt. m. interosseus dorsalis I for å undersøke ledningsevnen i andre nervefasikler) og stimulering ved håndledd samt under og over albuen. Ytterligere fraksjonering med stimulering av n. ulnaris i sulcus kan øke sensitiviteten på undersøkelsen (15).
  • Bilateral undersøkelse av sensorisk del av n. ulnaris (ortodrom stimulering – helst både palmart og over 4. og 5. finger,evt. også dorsale hudgren).
  • Undersøke motorisk del av n. medianus med registrering over m. abductor pollicis brevis og stimulering ved håndledd og i albuen
  • Undersøke sensorisk del av n medianus
  • F-responser for n.ulnaris (bilateralt) og n. medianus 
  • Utvidet undersøkelse: fraksjonert undersøkelse (inching) over albueområdet på affisert side gjøres ved usikre funn over, eller ved ønske om å lokalisere evnt. funn nærmere. 

Diagnostisk treffsikkerhet er svært avhengig av stabilt leie og nøyaktig beregning av nervens lengde i albuen, og under hele undersøkelsen bør hånden være i samme posisjon og albuen være flektert i 90 – 135 graders stilling. Se også metodebeskrivelse for undersøkelse av n. ulnaris i kapitel 4

 

EMG:

Undersøkelse av ulnarisinnervert muskulatur i hånd og underarm på affisert side (m. interosseus dorsalis I evt. m. abduktor digiti minimi og m. flexor carpi ulnaris evt. m. flexor digitorum profundus finger V)

 

Diagnostiske holdepunkt:

  • Nedsatt nerveledningshastighet over albueleddet (> 10 m/s) sammenlignet med underarm (16, 17), eller konduksjonsblokk over albueleddet (15, 16).
  • Normal eller redusert motorisk amplitude for n. ulnaris med normal eller lett forlenget motorisk distal latenstid (3).
  • En kan se normal, redusert eller fraværende sensorisk  amplitude for n. ulnaris (3). Den dorsale ulnare hudgren er oftest affisert ved lesjoner i albuen, men denne kan også være spart (3, 15).
  • Fokalt avgrenset økning i latenstid mellom stimuleringspunktene ved inching (>0,5 ms ved 1 cm mellom stimuleringspunktene) (3, 16).

Ved beskjedne funn, eksempelvis kun lett redusert ledningshastighet (< 16 m/s) over albueleddet, bør en kreve at flere funn peker i samme retning (eks. redusert amplitude eller tydelig F-respons patologi).