N.radialis

Affeksjon av n.radialis ses oftest på bakgrunn av skade i sulcus spiralis, men kan også foreligge på grunnlag av skade i axillen, eller distale skader på nerveforgreninger; n.interosseus posterior (se eget avsnitt), eller av n. radialis superficialis (sensorisk). Ytre trykk mot nerven er vanligste skadeårsak, men radialisparese kan også foreligge på grunnlag av humerusfraktur, annen traumatisk vevs-skade, eller som følge av vaskulitt. Klinisk vil man ofte kunne vurdere nivå for skaden nokså presist: Affeksjon av m.triceps tilsier skade proximalt for sulcus spiralis, intakt funksjon i m.triceps og samtidig affeksjon av m.brachioradialis og radialisinnerverte muskler distalt for dette tilsier skade i sulcus spiralis.

 

Nevrografi:

Motorisk og sensorisk nevrografi av n.radialis, hvorav motorisk nevrografi bør utføres fraksjonert, dvs. både proksimalt og distalt for sulcus spiralis (se også kapitel 4). CMAP-amplituden kan normalt variere fra 2-5 mV (3, s 336) og sammenlikning mellom affisert og ikke-affisert side er ofte nyttig. Sensorisk nevrografi av n.radialis superficialis vil være normal ved ren demyeliniserende skade proksimalt for registrerings-segmentet, samt ved n.interosseus posterior-nevropati, mens proksimal aksonal skade kan føre til amplitude-reduksjon. N.radialis superficialis skades oftest i distale 1/3 av underarmen og man vil da kunne se både amplitude og ledningshastighet redusert. I tillegg til bilateral n.radialis bør også n.medianus og n.ulnaris undersøkes ipsilateralt.

 

EMG

EMG-undersøkelse bør innbefatte en muskel med innervering avgående proksimalt for sulcus spiralis (m.triceps eller m.anconeus), to radialisinnerverte muskler med avgang mellom sulcus spiralis og delingen i ramus profundus/n.interosseus posterior og ramus superficialis (f.eks m.brachioradialis, m.extensor carpi radialis, caput longus), samt to muskler innververt via n. interosseus posterior (alle muskler distalt for delingen). I tillegg bør man med utgangspunkt i eventuelle funn også vurdere undersøkelse av muskler som innerveres via hhv. posteriore fasikkel og C7-nerveroten (se avsnitt om rotlesjoner), men ikke via n.radialis.

 

Differensialdiagnoser:

  • Ved C7-radikulopati vil m.brachioradialis (innervasjon fra nerverøtter C5/C6) være spart og C7-innerverte muskler innervert via andre perifere nerver vil som regel være affisert.
  • Ved lesjon i posteriore fasikkel, plexus brachialis forventes også affeksjon av ikke-radialis innerverte muskler avgående fra denne fasikkelen: m.deltoideus og m.latissimus dorsi.
  • Klinisk erfaring tilsier i tillegg at sentrale lesjoner kan medføre distal parese med overveiende affeksjon av ekstensormuskulatur, men dette kan vanskelig vurderes nevrofysiologisk.