Referanseverdier for auditivt fremkalt respons

Norske referanseverdier

Tabell 14A:  Referanseverdier for auditivt fremkalt respons (rarefaction klikk) med absolutte latenser for de ulike bølgene, mellombølge latenser og amplituder.

Klinisk nevrofysiologisk laboratorium. Universitetssykehuset i Trondheim, 1987-2002

 

 

Latenstid (ms)

Amplitude (uV) eller amplituderatio

 

Antall sider

Middel (SD)

Middel
+3SD (99,5% percentil)

Spredning

Middel (SD)

#Middel-3SD (0,5% percentil)

Spredning

Forklaring amplituder

I

312

1,5 (0,2)

2,1
(2,3)

1,1 – 2,3

0,24 (0,13)

0,03 (0,04)

0,03 – 0,7

70 dB*

I

 

 

 

 

0,53 (0,24)

0,11 (0,1)

0,15 – 1,2

75 dB*

III

312

3,7 (0,2)

4,4
(4,4)

3,2 – 4,6

 

 

 

 

V

312

5,6 (0,3)

6,3
(6,2)

5 – 6,4

0,52 (0,18)

0,17 (0,2)

0,15 – 1,2

IV-V

I - V

312

4
(0,2)

4,7
(4,5)

3,5 – 4,6

2,19 (1,86)

0,24 (0,46)

0,42 – 17

I / IV-V

ratio

I - III

312

2,2  (0,2)

2,7
(2,6)

1,6 – 2,6

 

 

 

 

III - V

312

1,9  (0,2)

2,4
(2,3)

1,3 – 2,4

1,12 (0,27)

0,31   (0,64)

0,61 – 2,4

SR IV-V

se forklaring

      Latenstid (ms) Amplitude 

Side-forskjell

h - v

Antall sider

Middel (SD)

Middel
+3SD (99,5% percentil

Største verdi

Middel (SD)

#Middel-3SD (0,5% percentil)

Største verdi

Forklaring amplituder

I - V

155

0
(0,2)

0,7
(0,7)

0,8

27 % (19 %)

78 % (79 %)

81 %

I amp. sidef. i %

I - III

155

0
(0,2)

0,6
(0,5)

0,8

 

 

 

 

III - V

155

0
(0,2)

0,6
(0,6)

0,7

17 % (12 %)

55 % (54 %)

58 %

IV-V amp. sidef. i %

V

155

0
(0,2)

0,5
(0,6)

0,7

 

 

 

 

 

* = amplitude for bølge I er angitt i to undergrupper: henholdsvis for 70 dB og 75 dB gjennomsnittlig klikkstyrke;

# = logtransformerte verdier

N= 157, herav 98 kvinner. Alder= 36 år (SD=12), spredning 4-66 år. Klikk terskel (n=113): 39.6 (5.2) 30-57 dB SPL (“sound pressure level”). 17 friske kontroller undersøkt på Evomatic i 1994 og 47 på Medelec i 1987, 17 pasientkontroller på Keypoint i 1996 og 76 i 2002.

*N= 93, herav 59 kvinner, alder= 40 år (SD=11), spredning 10-66 år; gjennomsnittlig klikkstyrke 69.6 dB (7 med 65 dB); Pasientkontroller: 20 registrert på Keypoint i 1996 og 78 i 2002. Pasientkontroller: 1) Selektert etter diagnosekode ”Normal EP" og 2) Ingen organdiagnoser i sykehusjournal.

AEP metode: Det er benyttet rarefaction R klikk med 0,2ms varighet, 10 Hz repetisjonsfrekvens og stimulusstyrke mellom 70 og 75 dB SL/nHL (unntak: 7 personer med 65dB klikk, 3 med 78-84dB klikk). Vertex-positive bølger er målt i avledningen mellom ipsilateral øreflipp og vertex (Ai-Cz) med filter 200-2000 Hz. Det er hovedsak også registrert med avledningen fra kontralateralt øre (Ac-Cz) for å lette identifikasjon av bølgene V og II. Det er benyttet 2000 summeringer ´ 2.

 

Figur 15: Auditivt fremkalt respons: I amplituden i forhold til alder, samme materiale som i tabell 14A.

 

Figur 16: Auditivt fremkalt respons; VI-V/I amplituderatio i forhold til alder, samme materiarie som i tabell 14A

 

Tabell 14B: Referanseverdier for auditivt fremkalt respons (condensation klikk) med absolutte latenser for de ulike bølgene, mellombølgelatenser og amplituder.

Klinisk nevrofysiologisk laboratorium. Universitetssykehuset i Trondheim 1987-2002

 

 

Latenstid (ms)

Amplitude (uV)

 

antall sider

Middel (SD)

Middel+3SD
(99,5%
percentil)

Spredning

Middel (SD)

#Middel+3SD
(99,5%
percentil)

Spredning

Forklaring

amplituder

 I

127

1,6
(0,2)

2,1
(2,3)

1,3 – 2,4

0,46 (0,22)

0,07
(0,07)

0,05 – 1,3

I

 III

127

3,7
(0,2)

4,5
(4,4)

2,8 – 4,5

 

 

 

 

 V

127

5,7
(0,3)

6,5
(6,3)

4,9 – 6,4

0,54 (0,35)

0,17
(0,17)

0,15 – 4,1

IV-V 

I-V

127

4,1
(0,3)

5,0
(4,8)

3,3 – 5,0

1,51 (1,19)

0,22
(0,33)

0,28 – 8,5

I / IV-V

ratio

I-III

127

2,2
(0,2)

2,8
(2,7)

1,4 – 2,7

 

 

 

 

III-V

127

1,9
(0,2)

2,6
(2,5)

1,2 – 2,6

1,09 (0,29)

0,22
(0,57)

0,55 – 3,2

SR IV-V

 

 

# = logtransformerte verdier
N = 64, herav 39 kvinner. Gjennomsnittlig alder 31 år (SD=12), spredning 4-59 år.
17 friske kontroller registrert på Evomatic i 1994 og 47 på Medelec i 1987

AEP metode:  Condensation (C) klikk med 0.2 ms varighet og 10 Hz repetisjonsfrekvens med klikkstyrke 75 dB SL/nHL , registrert mellom Ai – Cz og filter 200-2000 Hz. Det er brukt 2000 summeringer ´ 2. 

Forklaringer til Tabell 14A og 14B 

”Shape ratio IV-V” (SR IV-V) er en parameter som uttrykker formen til IV-V komplekset som ett tall (ratio). SR IV-V er forholdet mellom amplituden (høyden) og bredden av IV-V komplekset. Den er lett å beregne: Ta kvadratroten av amplitude IV-V (i nanovolt) og del på 10 ganger forskjellen mellom IIIn og Vn (ms). En amplitude lik 0.4 uv (400 nV) og latensforskjell 2 ms gir f.eks. SRIV-V=20/20=1. Lave verdier er unormale. Lav SR IV-V betyr lavamplitudig og/eller langvarig ”desynkronisert” IV-V kompleks (altså typisk for pontin dysfunksjon). 

(Referanse: Sand T. BAEP amplitudes. Electoencephalogr Clin Neurophysiol 1991;78:291-6)

 

Andre referanseverdier

Tabell 15: Auditivt fremkalt respons, referanseverdier hos voksne fra tre ulike studier med absolutte latenser og mellombølgelatenser

Latenser
(ms)

Schwartz (1)
middelverdi (SD)
middel + 2,5 SD           

Joseph (2)
middelverdi (SD)
middel + 2,5 SD                

 Chiappa (3)
middelverdi (SD)
middel + 2,5 SD                      

 I

1,54 (0,1)
1,79

1,65 (0,14)
2

1,7 (0,15)
2,08

 II

 

 

2,8 (0,17) 3,23

III

3,7 (0,15)
4,08

3,80 (0,18)
4,25

3,9 (0,19)
4,38

IV

 

 

5,1 (0,24)
5,7

V

 

5,6 (0,19)
6,08

5,64 (0,23)
6,22

5,7 (0,25)
6,33

I - III 

2,2 (0,16)
2,6

2,15 (0,15)
2,53

2,1 (0,15)
2,48

III – V

1,84 (0,17)
2,27

1,84 (0,14)
2,19

1.9 (0,18)
2,35

I – V

4,04 (0,18)
4,49

3,99 (0,2)
4,49

4,0 (0,23)
4,58

Antall
Alder
Elektroder
Intensitet
Durasjon
Klikk/s
Filter

20
19-36 år
Cz-Ai
80 HT
 0,1 ms

100-1500Hz

 

786
75 dB HT
0,1 ms
13/s

50
15-51 år
Cz-Ai
60 dB ST
0,1 ms
10/s
50/150-3000Hz

HT = høreterskel; ST = sensitivitetsterskel

Referansene er hentet fra:
1:  Schwartz D.M, Pratt R.E and Schwartz J.A. Auditory Brain Stem Responses in Preterm Infants: Evidence of Peripheral Maturity. Ear and Hearing 1989; 10:1.

2:  Joseph JM, West CA, Thornton AR, Herrman BS. Nontumor (normative) statistics for ABR wave component latency parameters used in differentiation of cochlear versus eight-nerve pathology. I: Hall JW, red. Handbook of Auditory Evoked Responses. Boston: Allyn and Bacon, 1992: 734.

3:  K. H. Chiappa. Evoked potentials in clinical medicine. New Yorke: Raven Press, 2d ed.,1990: 196.

Tabell 16: Auditivt fremkalt respons; referanseverdier hos barn; absolutte latenser (ms)

 

Alder    (antall)      

 I

middelverdi (SD) middel +2,5SD

III

 middelverdi (SD)
middel +2,5 SD

V

 middelverdi (SD)
middel +2,5 SD

40 uker
ref.    1 (161)

  ”      2  (38)

 
”      3  (109)


2,0  (0,31)
2,78  

2,23 (0,28)
2,93

1,72 (0,23)
2,3

 4,84 (0,32)
5,64     


7,14 (0,43)
8,22

7,16 (0,44)
8,26

6,82 (0,38)
7,77

43/44 uker

1      (57)

2      (94)

3      (35)

 

1,8  (0,24)
2,4

2,24 (0,36)
3,14

1,65 (0,15)
2,04

 4,76 (0,3)
5,51

 

6,93 (0,37)
7,86

7,11 (0,26)
7,76)

6,53 (0,32)
7,33

46 uker

1      (57)

 

 

1,68 (0,19)
2,16

 

 

6,64 (0,26)
7,29)

3 måneder

1      (34)

 

 

1,69 (0,22)
2,24

 

 

6,4   (0,22)
6,95

6 måneder

1      (43)

 

 

1,7 (0,17)
2,13

 

 

6,15 (0,23)
6,73)

10 måneder

1      (35)

 

 

1,68 (0,24)
2,28

 

 

6,01 (0,26)
6,66

 

 

Tabell 17: Auditivt fremkalt respons; referanseverdier hos barn; mellombølger latenser 

 

Alder

I -III 

middelverdi  (SD) 
middel +2,5SD
  

III - V

middelverdi (SD)
middel +2,5SD
      

 I - V

middelverdi  (SD) 
middel +2,5SD
   

40 uker     
ref. 1

                   ”    2

                   ”    3

 
2,62 (0,3)
3,37

2,7   (0,27)
3,38

 

 

2,32 (0,23)
3,17

2,38 (0,25)
3,01


5,14 (0,4)
6,14

4,94 (0,39)
5,92

5,09 (0,36)
5,99

43/44 uker
ref. 1

ref. 2

 
ref. 3

 2,52 (0,28)
3,22

2,65 (0,26)
3,32,33 (0,24)
2,93

2,21 (0,21)


5,13 (0,35)
6,01

4,85 (0,3)
5,6

4,88 (0,31)
5,66

46 uker   ref. 1

 

 

4,96 (0,27)
5,64

3 mnd  ref. 1                         

 

 

4,71 (0,27)
5,39

6 mnd  ref.1

 

 

4,45 (0,21)
4,98

10 mnd ref. 1         

 

 

4,32 (0,2)
4,82

 

Referansene i Tabell 16 og 17 er hentet fra:

1.  Eggermont J.J og Salamy A. Development of ABR parameters in a preterm and a term born population. Ear and Hearing 1988; 9 (5): 283-9
2:  Jacobsen J.T., Morehouse C.R and Johnson M.J. Strategies for Infant Auditory Brain Stem Response Assessment. Ear and Hearing 1982; 3 (5): 263-70.
3:  Gorga MP, Reiland JK, Beauchaine KA, Worthington DW, Jesteadt W. Auditory brainstem responses from graduates of an intensive care nursery: normal patterns of response. J  Speech Hear Res 1987: 30; 311-18.

Brukte parametre i oppsett av auditivt fremkalt respons (tabell 16 og 17):

Elektroder: referanse 1 og 2: Cz/Fz-A1, referanse 3: Cz/Fz-Mi
Intensitet: referanse 1 og 2: 60 dB HL, referanse 3: 80 dB HL
Durasjon: hos alle: 0.1 ms
Filtere: hos alle 100/150-3000 Hz
Klikk/s: referanse 1: 15/s, referanse 2: 10,4/s, referanse 3: 13/s

 Tabell 18: Auditivt fremkalt respons; Gjennomsnittlige absolutte latenser i ms hos premature

Alder
uker

I (SD)

II (SD)

III (SD)

IV (SD)

 

Rotte-veel

Egger-mont

Krum-holz

Rotte-veel

Egger-mont

Krum-holz

Rotte-veel

Egger-mont

Krum-holz

Rotte-veel

Egger-mont

Krum-holz

25-27

4.33
(0.49)

 

 

6.05
(0.21)

 

 

7.80
(-)

 

 

11.50
(0.78)

 

 

28-29

4.16
(0.69)

 

3.10
(0.38)

5.04
(0.50)

 

6.95
(1.36)

7.39
(0.67)

 

 

10.70
(0.86)

 

10.11
(2.05)

30-31

3.61
(0.63)

 

2.76
(0.56)

4.85
(0.82)

 

5.84
(0.95)

6.94
(0.77)

 

 

9.45
(0.89)

 

8.94
(1.30)

32-33

3.25
(0.60)

2.57
(0.54)

2.29
(0.51)

4.44
(0.79)

 

5.40
(0.64)

6.35
(0.79)

5.68
(0.75)

 

8.76
(0.85)

8.21
(0.79)

7.81
(0.78)

34-35

3.15
(0.65)

 

2.25
(0.52)

4.13
(0.66)

 

5.11
(0.62)

6.14
(0.81)

 

 

8.40
(0.75)

 

7.46
(0.46)

36-37

3.00
(0.54)

2.41
(0.38)

2.19
(0.46)

4.02
(0.52)

 

5.09
(0.49)

5.79
(0.56)

5.35
(0.49)

 

8.05
(0.52)

7.83
(0.59)

7.24
(0.41)

38-41

2.74
(0.38)

2.00
(0.31)

1.86
(0.18)

3.74
(0.49)

 

4.62
(0.26)

5.56
(0.57)

4.82
(0.44)

 

7.65
(0.42)

7.14
(0.43)

6.80
(0.28)

 

Tabell 19: Auditivt fremkalt respons; Mellombølger-latenser i ms hos premature

Alder
Uker

I - III (SD)

III - V (SD)

I - V (SD)

 

Rotteveel

Eggermont

Krumholz

Rotteveel

Eggermont

Krumholz

Rotteveel

Eggermont

Krumholz

25-27

3.20

 

 

3.20

 

 

7.07 (1.19)

 

 

28-29

3.49 (0.49)

 

3.43 (1.14)

3.12 (0.50)

 

3.60 (0.74)

6.52 (0.30)

 

7.69 (1.23)

30-31

3.30 (0.46)

 

3.07 (0.97)

2.57 (0.45)

 

2.97 (0.93)

5.83 (0.47)

 

6.05 (0.93)

32-33

3.07 (0.34)

3.13
(0.56)

 

2.41 (0.44)

2.53
(0.48)

2.61 (0.37)

5.50 (0.48)

5.64
(0.70)

5.60 (0.35)

34-35

2.99 (0.50)

 

 

2.29 (0.44)

 

2.50 (0.31)

5.29 (0.42)

 

5.36 (0.48)

36-37

2.78 (0.32)

2.93
(0.45)

 

2.23 (0.24)

2.47
(0.46)

2.28 (0.25)

5.01 (0.31)

5.43
(0.55)

5.10 (0.42)

38-40

2.82 (0.40)

2.80
(0.38)

 

2.09 (0.40)

2.31
(0.44)

2.18 (0.27)

4.91 (0.31)

5.14
(0.40)

4.92 (0.29)

 

Tabellene 18 og 19 er omarbeidet fra referanser/tabell i læreboken: Gregory L. Holmes, Solomon L. Moshe’, H. Royden Jones Jr. Clinical neurophysiology of Infancy, Childhood and Adolescence, 1st edition, s 192-193.

 

Tabell 20: Auditivt fremkalt respons; Gjennomsnitlige absolutte latenser i ms fra termin til voksen

Alder

I (SD)

II (SD)

III (SD)

V (SD)

 

Eggermont

Mochizuki

Eggermont

Mochizuki

Eggermont

Mochizuki

Eggermont

Mochizuki

Termin

2.00
(0.31)

1.58
(0.15)

 

 

4.82
(0.44)

4.35
(0.19)

 

 

3 uker

1.80
(0.24)

 

 

 

4.50
(0.46)

 

6.93
(0.37)

 

4 uker

 

1.59
(0.14)

 

2.74
(0.34)

 

4.40
(0.22)

 

6.87
(0.33)

6 uker

1.68
(0.19)

 

 

 

4.32
(0.19)

 

6.64
(0.26)

 

8 uker

 

1.47
(0.07)

 

2.45
(0.11)

 

4.26
(0.24)

 

6.61
(0.27)

12 uker

1.69
(0.22)

1.49
(0.12)

 

2.45
(0.14)

4.12
(0.34)

4.12
(0.14)

6.40
(0.22)

6.46
(0.23)

6 mndr

1.70
(0.17)

1.49
(0.09)

 

2.42
(0.12)

4.03
(0.21)

4.05
(0.18)

6.15
(0.23)

6.37
(0.20)

9 mndr

 

1.48
(0.14)

 

2.53
(0.32)

 

3.93
(0.19)

 

6.16
(0.27)

12 mndr

1.82
(0.30)

1.47
(0.09)

 

2.56
(0.25)

3.99
(0.49)

3.88
(0.19)

6.15
(0.22)

6.06
(0.26)

18 mndr

 

1.41
(0.08)

 

2.54
(0.26)

 

3.76
(0.15)

 

5.90
(0.21)

2 år

1.66
(0.12)

1.51
(0.11)

 

2.60
(0.24)

3.84
(0.16)

3.80
(0.13)

5.86
(0.19)

5.86
(0.23)

3 år

1.66
(0.11)

1.42
(0.06)

 

2.74
(0.14)

3.81
(0.15)

3.81
(0.13)

5.81
(0.32)

5.83
(0.23)

4 år

1.67
(0.15)

1.42
(0.06)

 

2.69
(0.15)

3.83
(0.22)

3.68
(0.14)

5.80
(0.25)

5.72
(0.62)

5-8 år

1.66
(0.09)

1.42
(0.08)

 

2.67
(0.14)

3.85
(0.17)

3.62
(0.14)

5.60
(0.21)

5.53
(0.19)

10-20 år

 

1.37
(0.06)

 

2.67
(0.13)

 

3.59
(0.14)

 

5.51
(0.21)

Voksen

1.70
(0.16)

 

 

 

3.72
(0.72)

 

5.66
(0.23)

 

 

Tabell 21: Auditivt fremkalt respons; Mellombølger-latenser i ms, fra termin til voksen

Alder

I - III (SD)

Eggermont

III - V (SD)

Eggermont

I - V (SD)

Eggermont

Termin

2.80 (0.38)

2.31 (0.44)

5.14 (0.40)

3 uker

2.73 (0.36)

2.35 (0.45)

5.13 (0.36)

6 uker

2.70 (0.28)

2.24 (0.24)

4.96 (0.27)

12 uker

2.49 (0.44)

2.22 (0.42)

4.71 (0.27)

6 måneder

2.36 (0.19)

2.10 (0.23)

4.45 (0.21)

12 måneder

2.18 (0.37)

2.16 (0.45)

4.33 (0.50)

2 år

2.19 (0.17)

2.02 (0.16)

4.21 (0.21)

3 år

2.14 (0.16)

2.00 (0.31)

4.16 (0.29)

4 år

2.15 (0.17)

1.97 (0.15)

4.14 (0.21)

5-8 år

2.19 (0.21)

1.83 (0.24)

4.02 (0.16)

Voksne

2.13 (0.21)

1.83 (0.24)

4.08 (0.25)

 

Tabellene 20 og 21 er omarbeidet fra referanser/tabell i læreboken: Gregory L. Holmes, Solomon L. Moshe’, H. Royden Jones Jr. Clinical neurophysiology of Infancy, Childhood and Adolescence, 1st edition, s 192-194.