Referanseverdier for somatosensorisk respons

Referanseverdier for medianus-SEP

Norske referanseverdier

Tabell 1: Referanseverdier for medianus-SEP med absolutte latenser, mellombølgelatenser og amplituder. Klinisk nevrofysiologisk laboratorium, Universitetssykehuset i Trondheim 1994-2002

 Latenstider (ms)

antall sider

Middelverdi (SD)

Middelverdi+ 3 SD (99.5% persentil)

Spredning

Kommentar

N9

198

10,1 (0,8)

12,5 (12,8)

8,2 – 13,1

 

N13

198

13,4 (0,9)

16,2 (16,4)

 11,6 – 17

 

P15

186

14,8 (1,0)

17,8 (18,2)

12,5 – 18,4

Ikke tilstede i 14 tilfeller

N20

198

19,2 (1,1)

22,5 (22,6)

16,5 – 22,9

 

P25

198

24 (2,7)

    32,2 (32)

19,2 – 32,2

 

N9-13

198

3,3 (0,4)

4,4 (4,3)

2,4 -  4.5

 

N13-20

198

5,9 (0,6)

      7,5 (7)

4,1 – 7,1

 

N20 abs.

sideforskjell

99

0,1 (0,5)

1,5 (1,3)

0 – 1,5

 

N13 – 20 abs. ledningstid sideforskjell

99

-0,1 (0,5)

1,4 (1,5)

0 – 1,6

 

Amplituder (mV)

 

Middelverdi (SD)

#Middelverdi- 3SD

(99,5% percentil)

Spredning

 

N20 - P25

198

4,2 (2,3)

0,7 (0,8)

0,8 – 12,1

 

Sideforskjell N20 amplitude %: største – minste ampl/største

99

25 % (17 %)

73 % (70 %)

0-78 %

 

# = logtransformerte verdier.

N = 99, herav 69 kvinner. Gjennomsnittlig alder 39 år (SD=10), spredning 10-60 år. Gjennomsnittlig høyde 171 cm (SD=8), spredning 151-190 cm. 16 friske kontroller registrert på Evomatic 1994, 12 pasientkontroller registrert på Keypoint 1996 og 71 i 2002. Pasientkontroller: 1) Selektert etter diagnosekode "Normal EP" og 2) Ingen organdiagnoser i sykehusjournal (DocuLive).

Medianus-SEP metode: Stimulering ved håndledd med elektrisk firkantpuls av 0.2 ms varighet og 3 Hz repetisjonsfrekvens. Det er benyttet 4-kanals registrering med avledningene: kontralateral centroparietal C3(4)+ mot Fz referanse. For P15 er kontralateral øreflipp benyttet som referanse; A1(2). Filtersettingen er  1-2000 Hz for cephale og 20-2000 Hz for cervical (Cervical 6-Fz) og Erbs punkt (Erb-Fz). Det er summert 500 responser 2 ganger.

Figur 2:   Medianus-SEP, N13, samme materiale som i tabell 1

 

Figur 3: Medianus-SEP, N20, samme materiale som i tabell 1

 

Andre referanseverdier

Tabell 2: Latenser (ms) for medianus –SEP. De oppgitte latensverdier er middelverdier. Tall i parentes er standardavvik. Omarbeidet fra Boor et al.

Alder

Høyde

N9

N11

N13a

N13b

P13

P14

N20

4-6 år
(n=12)

113
(8,1)

7,1
(0,7)

8,3
(0,7)

9,4
(0,8)

9,4
(0,7)

9,4
(0,8)

11,0
(0,9)

15,7
(0,8)

7-9 år
(n=15)

135
(5,9)

7,7
(0,4)

9,0
(0,5)

10,2
(0,7)

10,3
(0,7)

10,3
(0,6)

11,6
(0,5)

16
(0,6)

10-12 år
(n=16)

155
(9,7)

8,8
(0,8)

10,3
(0,8)

11,4
(0,8)

11,6
(0,8)

11,7
(0,8)

13,0
(0,8)

17,4
(1,0)

13-15 år
(n =12)

166
(6,6)

9,1
(0,4)

10,8 
(0,4)

12,1
(0,6)

12,3
(0,5)

12,3
(0,5)

13,6
(0,6)

17,8
(0,6)

Voksne
(n=18)

171
(11,3)

9,5
(0,7)

11.2
(0,9)

12,6
(0,9)

12,7
(0,9)

12,8
(0,9)

14,0
(0,9)

18,3
(1,0)

 

Tabell 3: Interpeak latenser (ms) for medianus-SEP.De oppgitte latensverdier er middelverdier. Tall i parentes er standardavvik. Omarbeidet fra Boor et al. 

Alder

N9-13a

N9-13b

N9-P13

N9-P14

N13a-N20

4-6 år

2,3 (0,3)

2,3 (0,3)

2,4 (0,4)

3,9 (0,3)

6,3 (0,6)

7-9 år

2,5 (0,2)

2,6 (0,4)

2,7 (0,3)

3,9 (0,3)

5,8 (0,3)

10-12 år

2,7 (0,3)

2,8 (0,4)

2,9 (0,2)

4,2 (0,3)

6  (0,5)

13-15år

3  (0,2)

3,2 (0,3)

3,1 (0,2)

4,5 (0,2)

5,7 (0,3)

Voksne

3,1 (0,4)

3,2 (0,4)

3,3 (0,3)

4,5 (0,3)

5,7 (0,4)

 

Boor et al, Subcortical somatosensory evoked potentials after median nerve stimulation in children . European Journal of Paediatric Neurology 1998; 2; 137-143

Alle undersøkelser ble gjort med våkne personer uten bruk av sedasjon. Stimulusvarighet 0,2 ms, frekvens 4 Hz og summering av 500 responser. Filter: bandpass 10-3000 Hz. Det ble brukt 8 kanalers system slik at flere komponenter er med inkludert far field potensialer (P13, P14). Registreringselektroder: Erbs punkt (ref kontralaterale Erbs punkt), C7 (ref jugular fossa), C2 (ref kontralaterale Erps punkt), kontralaterale sensorisk korteks C3`/C4`(ref kontralaterale Erbs punkt og Fz),Fz (ref kontralaterale Erbs punkt og A1).

  

Figur 4: Fremkalte responser fra nervus medianus for ulike aldersgrupper.

Hentet fra: Doria-Lamba et al, 2009: Short latency evoked somatosensory potentials after stimulation of the median nerve in children: Normative data

240 friske ble undersøkt. Testpersonene var våkne under undersøkelsen, med unntak av 10% av barna under 3 år som ble testet sovende og under sedering. Stimulusvarighet 0,2 ms, frekvens 2,1 Hz, summering av 250 stimuli i 2 serier. Filterbandpass 30-3000Hz. Det ble brukt 4 kanalers system. Registreringselektroder: Erbs punkt (ref. kontralaterale Erbs punkt), C7 (ref. Fz), Kontralateral sensorisk korteks C3`/C4`(ref Fz og mastoid kontralateralt).

Tabell 4: Latenser (ms) for medianus-SEP. De oppgitte latensverdier er middelverdierverdier. Tall i parentes er øvre grenseverdi (middelverdiverdi + 2,5 SD). Omarbeidet fra Taylor MJ.

Alder

N

N13

N20

P22

N13 - N20

4-8 mnd

19

8,3 (9,6)

17,7 (19,9)

24,1 (26,4)

9,6 (12)

9-15 mnd.

14

8 (9,3)

15,7 (18,1)

21,3 (24,5)

7,9 (10.3)

16-22 mnd

11

7,8 (8,6)

15,4 (17)

20,4 (22,6)

7,8 (8,9)

2-3 år

8

7,8 (8,5)

14,9 (17,2)

19,3 (21,6)

7,1 (9,7)

3-5 år

16

8,6 (9,7)

15,3 (16,7)

19,1 (20,7)

6,7 (7,9)

6-8 år

13

9,6 (10,7)

15,5 (16,9)

18,5 (20,5)

5,7 (6,9)

9-11 år

18

10,7 (11,6)

16,5 (18)

19,4 (20,9)

5,8 (6,9)

12-16 år

18

11,6 (13,4)

17,2 (19)

20,1 (22)

5,6 (6,6)

14-18 år

19

12,2 (14,4)

17,7 (19,7)

20,9 (23,2)

5,6 (6,8)

Voksne

50

12,7 (14,4)

18,4 (20,6)

21,9 (24)

5,6 (6,7)

 

Taylor MJ, Fagan, ER. SEPs to median nerve stimulation: Normative data for paediatrics. Electroenceph clin Neurophysiol 1988; 71: 323-30Alle undersøkelsene ble gjort med våkne personer og uten bruk av sedasjon. Stimulusvarighet 0,2 ms, frekvens 4,1 Hz og summering av 256 responser. Filtere: 30 Hz og 3 kHz. Gull registreringselektroder ble plassert på  C7 og kontralateral sensorisk cortex (C3¢ og C4¢) med referanse i Fpz.

  

Figur 5: Fremkalte responser fra nervus medianus for ulike aldersgrupper. Gjennomsnitt for latenser fra spinalt nivå registrert fra C7 (N12 og N13) og kortikalt nivå registrert fra C3´ og C4´ (N 20 og N22). Omarbeidet fra Taylor MJ.

Tabell 5: Latenser (ms) og  mellom topplatenser for fremkalte responser fra nervus medianus.

De oppgitte latensverdier er middelverdier. Tall i parentes er øvre grenseverdi (middelverdi + 2,5 SD). Omarbeidet fra  Laureau E.

Alder

N

N9

N13

N20

P22

N9 - N13

N13 - N20

 

Neonatal

18

6,3 (8,2)

10 (11,8)

25 (32,3)

34,8 (44,9)

3,7 (5,2)

15,1 (21,8)

 

2 mnd

16

6 (7,4)

9 (10,3)

20,4 (23,3)

28,5 (31,6)

3 (4,6)

11,4 (14)

 

3 mnd

14

6 (7,5)

8,6 (9,6)

19,2 (21,9)

26,8 (31,9)

2,6 (3,6)

10,6 (12,7)

 

6-7 mnd

28

5,3 (6,4)

7,7 (9,1)

17,5 (19,5)

23,6 (26,2)

2,4 (3,6)

9,8 (12,2)

 

Laureau E, Majnemer A, Rosenblatt B, Riley P. A longitudinal study of short latency somatosensory evoked responses in healthy newborns and infants. Electroenceph clin Neurophysiol 1988; 71: 100-108.

Undersøkelsene ble gjort med rolig eller sovende barn, og begge medianusnervene ble stimulert separat ved håndleddet. Stimulusvarighet 0,2 ms, frekvens 4 Hz og summering av 512 responser. Filtere: 30 Hz og 3 kHz. Registreringselektroder: Erb's punkt, C2 og over kontralateral sensorisk cortex (C3'og C4') med referanse i Fpz. 

 

Tabell 6: Latenser (ms) og interlatenser for fremkalte responser fra nervus medianus.

De oppgitte latensverdier er gjennomsnittsverdier. Tall i parentes er øvre grenseverdi (gjennomsnittsverdi + 2,5 SD). Omarbeidet fra Gibson NA.

Alder

N

N13

N20

N13 - N20

Termin nyfødte

37

10,2 (12)

30,1 (47,1)

19,9 (36,2)

 

 

Stabil form og latens

Svært variabel form og latens

 

 

Gibson NA, Brezinova V, Levene MI. Somatosensory evoked potentials in the term newborn. Electroenceph clin Neurophysiol 1992; 84: 26-31.

Barna ble undersøkt etter mating og ingen fikk sedativa. Stimulusvarighet 0,1 ms, frekvens 5 Hz og summering av 1024 responser. Filtere: 10 Hz og 3 kHz. Gull registreringselektroder ble plassert på C2, og kontralateral sensorisk cortex (C3' og C4') med referanse i Fpz.

   

Figur 6: Utvikling av interlatenser for fremkalte responser fra nervus medianus. Konseptuell alder er angitt som gestasjonsalder pluss kronologisk alder. Omarbeidet fra Levy SR. SEPs in pediatrics. I: Chiappa KH, red. Evoked Potentials in Clinical Medicine. New York: Raven Press, 1990:473.

 

Tabell 7: Normalverdier fra medianus-SEP fra 50 individer.

Amplituder (mV) ble målt fra basislinjen til topp for Erb's punkt potensialene (EP), P/N13 og N19. P22 amplitude ble regnet fra N19 toppen til P22 toppen. Verdien  for P/N13 amplituder (-0,1) er middelverdi - 3 DS. Omarbeidet fra Chiappa KH.

Variabler

Middel-verdi

SD

Middel
± 3 SD

Min

Maks

Absolutt latens (ms)

 

 

 

 

 

  EP (Erbs punkt)

9,7

0,76

          12

7,9

11,2

  P/N13

13,5

0,92

16,3

11,5

15,6

  N19

19,0

1,02

22,1

16,7

21,2

  P22

22,0

1,29

25,9

19,1

25,2

Mellombølge latens

 

 

 

 

 

  EP - P/N13

3,8

0,45

5,2

2,7

4,5

  EP - N19

9,3

0,53

10,9

7,8

10,4

  EP - P22

12,3

0,86

14,9

10,0

15,0

  P/N13 - N19

5,5

0,42

6,8

4,7

6,8

Venstre-høyre latens forskjeller

 

 

 

 

  EP

0,2

0,20

0,8

0,0

0,9

  EP - P/N13

0,2

0,17

0,7

0,0

0,6

  EP - N19

0,2

0,21

0,8

0,0

0,8

  EP - P22

0,3

0,24

1,0

0,0

1,1

  P/N13 - N19

0,3

0,25

1,1

0,0

1,1

Amplituder

 

 

 

 

 

  EP

3,0

1,86

 

0,5

8,6

  P/N13

2,3

0,87

 

0,8

4,4

  N19

1,0

0,56

 

0,1

2,7

  P22

2,2

1,10

 

0,5

5,5

Venstre-høyre amplitude forskjeller (%)[(abs(a-b))/((a+b)/2)] x 100

 

 

 

  N19

41,7

33,14

141,1

0,0

144,4

  P22

25,7

21,23

89,4

0,0

80,4

 

Chiappa KH. Short-latency somatosensory evoked potentials: Methodology. I: Chiappa KH, red. Evoked Potentials inClinical Medicine. New York: Raven Press, 1990:345.

Stimulusvarighet  0,2 ms, frekvens 5 Hz.

 

Figur 7: Medianus-SEP; gjennomsnittlige topplatenser, sentral ledningsstid , amplituder  og amplitude ratio  for hver dekade (gjennomsnittsalder) mellom 10 og 79 år. Sentral ledningstidstid er differansen i topplatens mellom N20 og N14 og ble registrert uavhengig for hvert individ før gjennomsnittet ble kalkulert. Amplituderatio (N14/N20) ble utregnet på samme måte. De vertikale linjene representerer ±1 SD. Omarbeidet fra Hume AL, Cant BR, Shaw NA, Cowan JC. Central somatosensory conduction time from 10 to 79 years. Electroenceph clin Neurophysiol 1982; 54: 49-54.

 

Figur 8: Medianus-SEP med øvre normalverdi for N19 (p=0,01) for kvinner i ulike aldre samt gjennomsnitt for kvinner som funksjon av høyde. Omarbeidet fra Mervaala E, Pekkonen A, Partanen JV. The influence of height, age and gender on the interpretation of median nerve SEPs. Electroenceph clin Neurophysiol 1988; 71: 109-113.

 

Figur 9: Medianus-SEP med øvre normalverdi for N19 (p=0,01) for 40-årige kvinner og menn samt gjennomsnitt for kvinner og menn som funksjon av høyde. Omarbeidet fra Mervaala E, Pekkonen A, Partanen JV. The influence of height, age and gender on the interpretation of median nerve SEPs. Electroenceph clin Neurophysiol 1988; 71: 109-113.

 

Referanseverdier for tibialis-SEP hos barn og voksne

Norske referanseverdier

Tabell 8: Referanseverdier for tibialis-SEP. Klinisk nevrofysiologisk laboratoriumUniversitetssykehuset i Trondheim 1987-2002.

 Latenstider (ms)

antall sider

Middelverdi (SD)

Middelverdi
+ 3 SD (99.5% persentil)

Spredning

Kommentar

N22

155

23,7 (1,9)

29,5 (30,5)

19,4 - 31

Ikke registrerbar i 41 av 196

N37

196

34,9 (2,6)

42,9 (43,8)

27,6 – 45,7

 

P40

196

41,6 (2,8)

50 (51,8)

34,9 – 52,9

 

P60

103

63,3 (4,2)

75,9 (75,6)

53,8 – 76,1

Ikke målt systematisk

N22 - P40

155

17,5 (1,5)

22 (21,7)

13,5 – 21,7

 

P40 abs. sideforskjell

98

0,1 (1,5)

4,5 (6)

0 – 7,6

 

N22-P40 ledningstid, abs. sideforskjell

76

0,0 (1,6)

4,9 (6,1)

0 – 7,7

 

Amplituder (mV)

 

 

#Middelverdi -3SD (99,5% percentil)

 

 

N37 - P40

196

1,9 (1)

0,3 (0,4)

0,4 – 6,6

 

Sideforskjell %: største - minste ampl./største ampl.

98

31 % (18 %)

80 % (75 %)

77 %

 

# = logtransformerte verdier.

N= 98, herav 68 kvinner. Gjennomsnittlig alder 39 år (SD=10), spredning 10-60 år. Gjennomsnittlig høyde 171 cm (SD=8), spredning 151-190 cm. 16 friske kontroller registrert på Evomatic i 1994, 12 pasientkontroller registrert på Keypoint i 1996 og 70 i 2002. Pasientkontroller: 1) Selektert etter diagnosekode "Normal EP" og 2) Ingen organdiagnoser i sykehusjournal (DocuLive);

Tibialis-SEP metode: Stimulering bak mediale malleol med elektrisk firkantpuls av 0,2 ms varighet og 3 Hz repetisjonsfrekvens. Det er benyttet 4-kanals registrering med avledningene: centroparietal midtlinje Cz+ mot Fz referense. Som kontrollavledning brukes ipsilateral C3(4)+mot Fz referense. Filtersettingen er  1-2000 Hz for cephale og 20-2000 Hz for thoracolumbal avledning (N22; Thoracal 12-Fz) og fossa poplitea mot Fz-referense. 1000 potensialer ble oppsummert to ganger.

 

Figur 10: Tibialis-SEP, N22, samme materiale som vist i tabell 8.

 

Figur 11: Tibialis-SEP, P40, samme materialet som vist i tabell 8

 

Andre referanseverdier

Tabell 9: Latenser (ms) for tibialis-SEP  hos barn. De oppgitte latensverdier er middelverdier. Tall i parentes er standardavvik. Omarbeidet fra Boor et al.

Alder

N8

N20

N22

P30

P40

4-6 år (n=10)

5,4

(0,5)

11,2

(1)

13,9

(0,8)

20,6

(1,4)

33,3

(3,3)

7-9 år (n=13)

6,2

(0,2)

13,3

(!)

16,1

(0,8)

22,7

(1,6)

33

(2,5)

10-12 år (n=13)

7,5

(0,9)

16,4

(1,7)

19,1

(1,5)

26,7

(2,2)

35,9

(3,1)

13-15 år (n=11)

8,1

(0,8)

16,9

(1,2)

20,7

(1)

29,1

(1,6)

37,7

(2,3)

 

 

Tabell 10: Interpeak latenser (ms) for tibialis-SEP hos barn. De oppgitte latensverdier er middelverdier. Tall i parentes er standardavvik. Omarbeidet fra Boor et al. 

Alder

N8-N22

N8-P30

N22-P30

N22-P40

P30-P40

4-6 år

8,5 (0,6)

15,3 (1)

6,7 (1,2)

19,4 (3,2)

12,6 (2,7)

7-9 år

9,8 (0,5)

16,5 (1,3)

6,6 (1)

16,9 (2,5)

10,3 (2,4)

10-12 år

11,7 (0,8)

19,3 (1,4)

7,6 (1)

16,7 (1,9)

9,2 (1,6)

13-15 år

12,6 (0,6)

21 (1,1)

8,3 (0,8)

16,9 (1,7)

8,6 (0,9)

 

Boor et al. Somatosensory evoked potentials after posterior tibial nerve stimulation-normaltive data in children. European Journal of Paediatric Neurology 1998; 2; 145-152.

Alle undersøkelser ble gjort med våkne personer uten bruk av sedasjon. Stimulusvarighet 0,2 ms, frekvens 4 Hz og summering av 500 responser. Filter  bandpass 10-3000 Hz. Det ble bruke 8 kanalers system slik at flere komponenter er med inkludert far field potensialer (P30). Registreringselektroder: Fossa poplitea (ref kontralaterale fossa poplitea), L5 (ref Crista iliaca), L1 (ref Crista iliaca), Fz (ref kontralaterale Erbs punkt), Cz`(ref kontralaterale Erbs punkt, A1 og Fz).

 

Tabell 11: Referanseverdier for tibialis-SEP hos voksne. Gjennomsnittslatenser (ms) og/eller spredningsmål er oppgitt

 

Høyde:

Alder:

Verroust*

165 - 175

30 - 50

Lastimosa

156 - 201

10 - 30

Chiappa

145 - 184

21 - 51

Ziegler

173 ± 4,4

39,3 ± 2,0

Dorfman

163 ± 10

74,1 ± 7,5

Gjennomsnittlige topplatenser (ms)  ±1 SD. Tall i parentes er gjennomsnitt +2,5 SD. For Zieglers studie er spredningen angitt

N8;

8,9±0,7  (10,7)

8,4±1 (10,9)

 

9,7 (7,2-11,5)

 

L3, L4

23,0±1,3 (26,2)

19,1±1,9 (23,9)

 

 

 

L1

 

22.1±2,2 (27,6)

19,9±1,8 (24,4)

23,4 (19,9-27,1)

 

P37

 

37,5±2,9 (44,8)

36,3±2,4 (42,3)

 

38,2±3,8 (47,7)

P40

39,1±1,6 (43,1)

 

 

41,8 (36,1-50,2)

 

N45

 

45,5±2,8 (52,4)

 

 

 

Mellomtopp latenser (ms)

L1-P37

 

15,4±1,3 (18,7)

16,5±1,4 (20,0)

 

 

L1-N45

 

23,3±1,2 (26,3)

 

 

 

Venstre – Høyre differanse  (ms)

L1

 

0,17±0,7 (1,9)

0,42±0,3 (1,12)

 

 

P37  

 

0,47±1,1  (3,2)

0,62±0,4 (1,55)

 

 

N45 

 

0,39±1,3  (3,6)

 

 

 

Topp til topp amplituder (mV)

P37 –

N22

2,5±1,6  (6,5)

 

 

 

V - H

differanse

0,01±1,4 (3,5)

 

 

 

N45 –

N22

3,1±1,9 (7,7)

 

 

 

V - H

differanse

0,32±1,5 (3,9)

 

 

 

 

*se for øvrig tabell 12; V = venstre; H = høyre; høyde = cm; alder = år.

N8 målt ved fossa poplitea; L1, L3, L4 = lumbale registreringspunkter. I Zieglers studie er tall i parentes absolutt høyeste eller laveste nivå. (P37 og P40 er samme bølge)

Verroust J, Blinowska A, Vilfrit R. Couperie D, Malapert  D, Perrier M. Somatosensory evoked potentials from posterior tibial nerve; normative data.  Electromyogr  clin Neurophysiol 1989; 29: 299-303.

Undersøkt 123 personer (45 menn, 78 kvinner). Høyre og venstre n. tibialis undersøkt hos alle. Alder: 18 - 70 år. Høyde: 145 - 199 cm.

Stimulering bak mediale malleol. Stimulusvarighet 0,2 ms, frekvens 3,1 Hz

Filtere for fossa poplitea kanalen 160 Hz til 1,6 kHz; for L3 kanalen 16 Hz til 3 kHz; for N33 og P40 kanalen 3 Hz til 3 kHz.

Registrering :

 • Fossa poplitea med referanse ved fibulahodet (ikke tatt med i tabellen)
 • L3 - referanseTh12
 • Cz¢ - referanse Fz (P40)

Utstyr: fire kanalers Basis E.P.M (O.T.E Alvar)

 

Lastimosa ACB, Bass NH, Stanback K, Norvell EE.
Lumbar spinal cord and early cortical evoked potentials after tibial nerve stimulation:  effect of stature on normative data.  Electromyogr clin Neurophysiol  1982; 54: 499-507. 

Undersøkt 33 personer. Høyre og venstre side undersøkt hos alle. Alder: 10 - 30 år (gjennomsnitt 23 år). Høyde: 156 - 201 cm. Stimulering bak mediale malleol, stimulusvarighet 0,2 ms, frekvens 5 Hz. Filtere 30 Hz til 1,5 kHz.

Registrering:

 • Fossa poplitea  - Th6  (N8) 
 • (L4 - Th6  (N19)                              
 • L1 - Th6 (N22)         
 • Cz¢ (2 cm bak Cz) - Fz (P37 og N45)

 

Chiappa KH. Evoked potentials in clinical medicine. New York: Raven Press, 1990: 347.

Undersøkt 33 personer.  Høyre og venstre side undersøkt hos alle. Alder: 21 – 55 år. Høyde: 145 - 184 cm, gjennomsnitt 166 cm. Stimulering bak mediale malleol, stimulusvarighet 0,2 ms,  frekvens 2 - 5 Hz. Filtere: anbefaler videre filtere enn 25 Hz til 2,5 kHz, men angir ikke spesifikt hva som er brukt i denne undersøkelsen.

Registrering:          

 • Lumbalt:  første negative peak ved IC (crista iliaca) - L1
 • Fz - Cz :   P 37

 

Ziegler D, Muhlen H, Dannehl K, Gries FA. Tibial nerve somatosensory evoked potentials at various stages of peripheral neuropathy in insulin dependent diabetic patients.  J Neurol Neurosurg Psychiatry 1993; 56: 58-64.

Undersøkt 51 personer. Alder:  21 - 71 år. Høyde: 173 cm (SD 4,4). Stimulering av høyre n. tibialis ved ankelleddet, stimulusvarighet 0,1 - 0,3ms, frekvens 2Hz. Filtere: 1 Hz til 3kHz .

Registrering:          

 • Fossa poplitea (N8)
 • Lumbalt nivå L1 med abdominal referanse (N22)
 • Cervicalt nivå C2 (N30)
 • Skallen Cz-Fz (P40, N50)

Utstyr: Mistral EP system (Medelec, Woking)

 

Dorfman LJ, Bosley TM. Age-related changes in peripheral and central nerve conduction in man. Neurology 1979: 29; 38-44.

Undersøkt  15 friske personer, alder 74,1 ± 7,5 år, høyde 163,4 ± 9,9 cm (høyre og venstre side undersøkt hos alle). Stimulering ved ankelen. Registrering: Cz- Fz.  

Tabell 12 Tibialis-SEP korrelert til alder og høyde 

 

18 – 30 år

30 – 50 år

50 – 70 år

Høyde 

L3

P40

L3

P40

L3

P40

145-155

19,7 (22,9)

34,6 (38,6)

20,4 (23,6)

35,6 (39,6)

21,1 (24,3)

36,7 (40,7)

155-165

21,0 (24,2)

36,3 (40,3)

21,7 (24,9)

37,4 (41,4)

22,4 (25,6)

38,4 (42,4)

165-175

22,3 (25,5)

38,1 (42,1)

23,0 (26,2)

39,1 (43,1)

23,7 (26,9)

40,1 (44,1)

175-185

23,6 (26,8)

39,8 (43,1)

24,2 (27,4)

40,8 (44,8)

25,0 (28,2)

41,9 (45,9)

185-195

24,8 (28,0)

41,5 (45,5)

25,5 (28,7)

42,6 (43,6)

26,2 (29,4)

43,6 (47,6)

Gjennomsnittlige latensverdier og (middelverdi + 2,5 SD)

Fra Verroust

 

  

Figur 12: Sammenheng mellom høyde og absolutte latenser (N22 og P37) (fra Lastimosa)

 

Tabell 13: Tibialis-SEP, normalverdier hos barn (Middelverdi og (middelverdi + 2,5 SD)

 

Cindro

Gilmore

Laureau

Alder

nyfødte, 1 år

1 – 8 år

nyfødte

Latenser (ms)

N5

 

5,0 (6,7) 

 

N8

 

 

7,8 (10,8)

Lumbalt

 

13,7 (17)

13 (17,5)

P37 (nyfødte)

37,5 (43,8)

27,7 (35,7)

32,5 (40,3)

P37 (1 år)

32,0 (41,5)

 

 

N45

 

 

46,4 (62,9)

Mellomtopp latenser (ms)

Lumbalt - P37

16,4    (36,3)

13,6    (18,1)

24,6    (32,4)

 

Cindro L, Prevec TS, Beric A. Maturation of cortical potentials evoked by tibial-nerve stimulation in newborns, infants and children aged four and eight years.  Developmental Medicine & Child Neurology 1985; 27: 740-45.

Undersøkt 24 barn; 13 nyfødte og 11 barn mellom 10 - 14 måneder.

De nyfødte ble undersøkt sovende, de øvrige barna ble undersøkt i våken tilstand.

Stimulering bak mediale malleol, stimulusvarighet 0,2 ms, frekvens 1,7 Hz, med stimulusstyrke like over motorisk terskel.

Kortikal registrering med overflateelektroder av sølv, plassert over primære somatosensoriske område for underekstremiteten. Referanse Fz etter 10/20 systemet for elektrodeplassering.

 

Gilmore RL, Bass NH, Wright EA, Greathouse D, Stanback K, Norvell E. Developmental assessment of spinal cord and cortical evoked potentials after tibial nerve stimulation: Effects of age end stature on normative data during childhood. Electroenceph clin Neurophysiol 1985; 62: 241-51. 

Det ble undersøkt 32 friske barn, 17 jenter og 15 gutter. Alder: 1 - 8 år (gjennomsnitt 4,7 år). Høyde: 82 - 130 cm. Stimulering bak mediale malleol, stimulusvarighet 0,2 ms, frekvens 5 Hz, stimulusstyrke over motorisk terskel. Filtere 30 Hz til 1,5 kHz.

Registrering med gullelektroder: Fossa poplitea (Fp), L1, T6, C7 og Cz¢, referanse Fz. Fp - T6  (N8) ; L1 - Th6 (N22); Cz¢ (2 cm bak Cz) - Fz (P37 og N45)

 

Laureau E, Marlot D. Somatosensory evoked potentials after median and tibial nerve stimulation in healthy newborns. Electroenceph clin Neurophysiol 1990; 76: 453-58.

Det ble undersøkt 41 friske nyfødte, 18 gutter og 23 jenter. Testen ble utført mellom 1 og 9 levedøgn. Middels kroppslengde 49,3 ± 2,2 cm. Stimulering av høyre n. tibialis ved fossa poplitea, stimulusvarighet 0,2 ms, frekvens 2 - 5Hz. Filter: 20 Hz til 2 kHz.

Registrering med gullelektroder over lumbalt nivå L2 (referanse i L4), og over somatosensorisk cortex svarende til området for underekstremiteten (referanse i Fz)  (10/ 20 systemet). Jordingselektoden ble plassert mellom stimuleringselektrode og registreringselektrode. Minimum 500 responser ble oppsummert, og gjentatt minst 1 gang. Lengden mellom stimuleringspunkt og registreringspunkt i lumbalavsnittet ble målt.

Spinalt svar etter stimulering av n. tibialis ble sett hos 98%. Ledningshastigheten ble beregnet ut fra distansen mellom stimulus og registreringssted og latens til N8, og gav en gjennomsnittlig verdi på 27 m/s.

Gjennomsnittlig topp til topp amplitude mellom N10 og P16 ved stimulering av n. tibialis  var signifikant større enn verdier for n. medianus; N8 til P13.

Hos 73% av alle de nyfødte klarte man å registrere kortikale svar med stimulering av n. tibialis (30 av 41 undersøkte).

 

  

Figur 13: Sammenheng mellom høyde og kortikalt fremkalt respons (P28 hos barn og P37 hos voksne. A: Hos barn 1 - 8 år.  B: Voksne: 18 - 40 år (fra Gilmore).