Funn ved Myastenia gravis (postsynaptisk affeksjon)

Ved myastenia gravis ser en det største fall i amplitude mellom første g andre potensial og et ytterligere fall til fjerde eller femte potensial. Potensialene jevner seg deretter ut, eller amplituden tar seg opp igjen (de repeterte potensialene lager en U-form)51.
Et signifikant unormalt dekrement skal være på >10 %, og være målt mellom første og det fjerde (noen bruker femte) potensialet51. Dekrementet skal kunne reproduseres. Et normalt resultat i distal muskulatur utelukker ikke at det kan finnes unormale dekrement i proksimale muskler og ansiktsmuskler (eller omvendt). Et usikkert dekrement kan øke etter aktiv bruk av muskelen.
Etter maksimal voluntær kontraksjon av en muskel i 50-60 sekunder kan det første stimuleringstoget vise redusert eller opphevet dekrement (fasilitering). Ved lengre kontraksjon opp mot 60 sekunder, blir fasiliteringen mindre53. Ved nye lavfrekvente repetetive stimuleringer etter 1, 2 og 3 minutter, ses igjen dekrement og eventuelt en ytterligere økning i dekrement som uttrykk for uttretting (”postexercise exhaustion”).
Fasilitering og uttretting er ikke nødvendigvis tilstede.