NFRAMseminar 2010

I tilknytning til årsmøtet ble det arrangert fagseminar Fredag 26. november kl 10.00 - 15.00 i LAR-Øst bygget (bygg 45) på Ullevål sykehusområdet, inngang Tåsenveien

På fagseminaret var det fokus på legens oppgaver i TSB, krav til kunnskap og ferdigheter, rolleforståelse og ansvarforhold for overleger i et fagfelt uten spesialitet og hvordan denne spesialist-rollen forvaltes i forhold til veiledningsplikt i overfor annen spesialisthelsetjeneste, førstelinjen og allmennlegene etc.

Det er interessant å få beskrevet hvilke forventninger helsemyndighetene har til offentlig/privat tjenesteyter for å sikre medisinskfaglig kunnskap og forsvarlighet, både i forhold til kompetanse men også med tanke på bemanning som sikrer forsvarlig legetjeneste gjennom hele døgnet.

Vi har inviterert Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet, Legeforeningen, Østfoldklinikken og Stiftelsen Kirkens Bymisjon til å delta med innledninger og være med på diskusjonen om: Hvilken rolle har legen innenfor Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbrukere, en spesialisthelsetjeneste uten spesialitet.