Komiteer og interessegrupper

search

Periode

  • År: Måned:

9 sider. Side 1 av 1

Rekkefølge:

FUNG - Foreningen Unge Norske Gastroenterologer

Interimstyret i FUNG- Foreninngen Unge Norske Gastroenterologer

Endelig valg på NGFs årsmøte på Lillehammer 2019

- Sigurd Breder (Gjøvik --> OUS Rikshospitalet nå) - mobil: 41456298

- Elisabeth Steinsvik (Haukeland) - mobil: 41616114

- Vibeke Strande (OUS, Ullevål) - mobil: 95720744

- Sveinung Molnes (St. Olavs Hospital) - mobil: 93223361

- Kristin Randel (Kreftregisteret) (meldt seg hovedsakelig som vara) - mobil: 95998465

 

NGFs Interessegruppe for inflammatoriske tarmsykdommer per 01.01.18

Petr Ricanek (Akershus universitetssykehus) 2014 - Leder

Hilde Von Volkmann (Haukeland universitetssykehus) 2014 -

Marte Lie Høivik (Ullevål universitetssykehus) 2014-

Erik Skogestad (Lillehammer sykehus) 2014 -

Kristin Kaasen Jørgensen(Akershus universitetssykehus) 2015 -

Ann Elisabet Østvik (St. Olavs Hospital) 2015 –

Tore Grimstad (Stavanger universitetssykehus) 2017-

Christine Olbjørn (Akershus universitetssykehus) 2017 -

 

Spesialitetskomitéen i fordøyelsessykdommer

Endret sammensetning i spesialitetskomiteen i fordøyelsessykdommer for perioden 2014 - 2018 

 

Kristine Wiencke (leder)

Lars Normann Karlsen (medlem)

Drude Taran Søberg (medlem)

Kjetil Kjeldstad Garborg (LIS)

Tone Søberg (medlem)

Magne Buset (varamedlem)

Peder Lefstad Dalsbø (vara LIS)

NGFs interessegruppe for funksjonelle magetarmlidelser (FGID) 2015-2018

Jostein Sauar (leder)

Trygve Hausken

Jan Hatlebakk

Odd Helge Gilja

Magdy El-SahlyArnold Berstad

Jørgen Valeur

Arne Røseth

Eivind Ness-Jensen

Per Farup

NGFs Forskningsfond 2017-2019

Reidar Fossmark (leder) reidar.fossmark@ntnu.no 

Kay-Martin Johnsen (nestleder) Kay-Martin.Johnsen@unn.no

Johannes R Hov

Arne Christian Mohn

Roald Havre

Ann Elisabet Østvik (statens representant)

 

Varamedlemmer: 

Olav Sandstad

Tom Glomsaker

Georg Dimcevski

Helge Waldum (vara for statens representant)

NGFs Interessegruppe for GI ultrasonografi 2015-2018

Kim Nylund (leder) kimnylund1@gmail.com

Ragnar Eriksen ragnar.eriksen@helse-mr.no

Lars Aabakken lars.aabakken@medisin.uio.no

Odd Helge Gilja odd.gilja@helse-bergen.no

Kim Ånonsen kim@kanonsen.no

Tom Christian Martinsen tom.christian.martinsen@stolav.no

Trygve Hausken trygve.hausken@helse-bergen.no

NGFs interessegruppe for gastrointestinal endoskopi 2015-2018

 Thomas de Lange, leder t.d.lange@medisin.uio.no

Ellen Melsom

Gunnar Qvigstad

Christian Rushfelt, representant i SADE-styret

Lars Aabakken lars.aabakken@medisin.uio.no

Truls Hauge uxhtru@ous-hf.no

Khanh Do-Cong Pham

Birgitte Seip    seib@siv.no

NGFs Interessegruppe for pancreassykdommer 2015-2018

Georg Dimcevski ( leder) georg.dimcevski@helse-bergen.no

Truls Hauge uxhtru@ous-hf.no

Dag Hoem dag.hoem@helse-bergen.no

Trond Kvamme Jan MagnusJan.Magnus.Kvamme@unn.no

Engjom trond.engjom@helse-bergen.no

Anne Waage anne-w2@online.no

Dag Hoem dag.hoem@helse-bergen.no 

Tom Glomsaker tom@glomsaker.no

NGFs Interessegruppe for leversykdommer 2015-2018

Mette Vesterhus (leder) – mette.namdal.vesterhus@haraldsplass.no  

Øystein Rose - Bærum sykehus

Hans Lannerstedt – Lovisenberg Diakonale Sykehus

Morgen Hagness – OUS, Rikshospitalet (kirurg)

John Willy Haukeland   OUS, Ullevål

Siri Martinsen – St. Olavs hospital

Lars Karlsen – Stavanger universitetssjukehus

  

 

Veileder: Utredning og behandling

9 sider. Side 1 av 1