Forskningsstipend

Med utgangspunkt i erstatningssaker i gynekologi

Søknadsfrist 1. oktober 2013

Søker veileder og stipendiat

Forskningsstipend

FORSKNINGSSTIPEND MHP ERSTATNINGSSAKER I GYNEKOLOGI.

HVA KAN VI LÆRE I ET KVALITETS- OG SKADEFOREBYGGENDE PERSPEKTIV?

NGF har tidligere samarbeidet med NPE om et prosjekt som evaluerte pasientskadesakene i obstetrikk. Nå vil vi initiere tilsvarende prosjekt mhp gynekologisakene. Det er søkt finansiering hos NPE og Legeforeningens kvalitetssikringsfond tilsvarende 50% stipendiatstilling i 3 år.

Prosjektet omfatter en systematisk gjennomgang av alle saker i gynekologi som har vært behandlet hos Norsk Pasientskadeerstatning siden oppstart 1988. Først få en total oversikt over panoramaet av saker som oftest vil dreie seg om vevsskader, funksjonsforstyrrelser, blødning, infeksjon eller forsinket eller feil diagnose.

Deretter karakteriserer medholdsakene i hht type sak, hvilket nivå i helsetjenestekjeden svikten oppstod, se etter sammenheng med svikt i retningslinjer/rutiner/veiledning, utilstrekklig kompetanse / utstyr / kommunikasjon / journalføring. 

Det trengs både kandidat og veileder(e) for å gjennomføre et slikt prosjekt. Det er en fordel om veileder har erfaring fra NPE saksbehandling (sakkyndigvurdering).

Interesserte kan få tilsendt mer utfyllende prosjektbeskrivelse ved henvendelse til vitenskapelig sekretær NGF: jone.trovik@helse-bergen.no eller se:

Prosjektbeskrivelse >>

Søknadsskjema >>

Søknad (med CV til søker og veileder) sendes elektronisk til vitenskapelig sekretær NGF innen 1.10.13