Veileder i fødselshjelp 2008


I veilederen har vi oppfordret å følge anerkjente definisjoner av kvalitative krav til dokumentasjon. Alle referansene er vurdert etter dokumentasjonsnivå fra Ia til IV i henhold til tabellen og er angitt direkte i teksten. Behandlingsanbefalingene bygger på dokumentasjonsnivå. I denne rapporten bruker vi kun dokumentasjonsnivå som vurdering av kildematerialet.


Nivå   Krav til dokumentasjon

Ia   Dokumentasjon fra metaanalyser av randomiserte kontrollerte forsøk
Ib Dokumentasjon fra minimum ett randomisert kontrollert forsøk
IIa Dokumentasjon fra minst ett kontrollert forsøk med god metodisk kvalitet uten randomisering
IIb Dokumentasjon fra minst ett annet eksperimentelt vitenskapelig forsøk med god metodisk kvalitet
III Dokumentasjon fra ikke-eksperimentelle deskriptive studier slik som komparative studier, korrelasjonsstudier og case-control studier
IV Dokumentasjon fra ekspertgrupper eller meninger og/eller erfaring fra respekterte autoriteterGradering av anbefaling av behandling


Gradering   Nivå av dokumentasjon   Anbefaling på basis av...

A. Sterk anbefaling   Ia, Ib
Krever metaanalyse eller minst en kontrollert studie av god kvalitet
  meget god dokumentasjon

B. Moderat anbefaling   IIa, IIb, III
Krever godt gjennomførte kliniske studier, men ikke randomiserte forsøk
  god dokumentasjon

C. Svak anbefaling   IV
Gjenspeiler mangel på studier som grunnlag for den aktuelle behandling (manglende dokumentasjon)
  enighet i ekspertgrupper eller blant faglige autoriteter