Forord

Det er et stort arbeid som er fullført når den reviderte utgaven av Veileder i fødselshjelp foreligger. Revisjonen er utført etter en evidensbasert mal, i et fagområde der kunnskapen ofte er basert mer på erfaring og konsensus. I tillegg oppsto det midt i prosessen hendelser i fagområdet som krevde deltagelse i en nasjonal dugnad. Dette har gjort arbeidet ennå mer krevende, og resultatet som foreligger er desto mer imponerende.

Norsk Gynekologisk Forening har vært en pioner i det norske medisinske miljøet ved arbeidet med de faglige veilederne. Dette har Legeforeningen innsett og støttet og brukt som eksempel. Arbeidet har historisk sett beskjeftiget store deler av foreningens medlemmer, og derved har det også blitt spredd inn i avdelingene i løpet av prosessen og har påvirket avdelingenes faglige retningslinjer. Etter utgivelsene er kapitlene blitt diskutert og blitt brukt i den systematiske internundervisningen, og har blitt belyst ut fra lokale forhold og dertil tilpasset. Dette har bidratt til en kontinuerlig kvalitetsforbedring ved landets avdelinger. Er en på ukjent territorium eller på et ukjent fagområde er det alltid mulig å gå til Veilederen!

Mange vil savne at det ikke foreligger en trykket utgave, men dagens muligheter for elektronisk distribusjon og raffinerte forminskningsmuligheter gjør at frakkelommene fortsatt bør være store nok til å ha den med seg.

Det er viktig å påpeke at en veileder aldri kan bli annet enn en faglig rettesnor. En veileder er verken et faglig eller juridisk bindende bindende dokument. Det var engstelse for at det ville bli oppfattet slik da foreningen begynte med dette arbeidet på 90-tallet, parallelt med at det nasjonale kvalitetsarbeidet tok til, men det er blitt avkreftet gang på gang. Veilederen er en hjelp; når solid faglig kunnskap, god kommunikasjon med pasienten og riktig og komplett dokumentasjon foreligger, vil både de faglige og juridiske aspektene være tilfredsstilt. 

På den andre siden må vi ikke glemme å bruke veilederen og de metodene som anbefales i de forskjellige kapitlene. Ved evalueringsundersøkelser viser det seg at avdelingenes ansatte ikke alltid bruker de metodene som avdelingene selv har inkorporert fra veilederen, og kanskje forekommer det at avdelingenes faglige retningslinjer ikke alltid er oppdaterte i forhold til de reviderte veilederne. Våre avdelingsledere har ansvar for at avdelingene ajourfører egne faglige retningslinjer, og enkeltmedlemmene har i dag et selvsagt ansvar for kontinuerlig etterutdanning og egen oppdatering.

Foreningens veiledere har dannet mal for faglige retningslinjer på det nasjonale plan, og det er gledelig at dette gagner NGF også opp mot helsemyndighetene. I den grad arbeidet med nasjonale faglige veiledere tar til, er Norsk Gynekologisk Forening blant de aktørene som involveres først. Dette må tas som en overveldende ros først og fremst til Kvalitetsutvalget og redaksjonen for veilederen i tillegg til alle kapittelmedarbeiderne, men vil lar den gå vider til hele foreningen.

På grunn av inntrufne omstendigheter ble den endelige ferdigstillelsen av veilederen sterkt forsinket, slik at vi nå skriver 2008. Mye ekstra tid og krefter gikk med til dette siste arbeidet, slik at det må være lov å takke Line Bjørge, Knut Hordnes, Pål Øian og Tore Henriksen spesielt. At arbeidet etter hvert blir såpass omfattende gjør at foreningen sammen med legeforeningen også må se om prosessarbeidet kan forandres og forbedres.

På vegne av styret, takk til alle medarbeidere!

Rolf Kirschner
Leder, Norsk Gynekologisk forening
27.09.2008
____________________________________________________

En av Legeforeningens hovedoppgaver er å sikre et godt medisinsk faglig grunnlag for helsetjenesten. Våre fagmedisinske foreninger er særlig viktige her.

I den nye veilederen for fødselsomsorg har Norsk gynekologisk forening laget en svært grundig veileder med godt dokumentert innhold innen et bredt spekter av områder som berører svangerskapsomsorgen. Mange av våre fremste fagfolk har bidratt til et omfattende produkt med rikelige kildehenvisninger. Her finner man lett veiledning både om svangerskapskontroller, fødselsovervåking og sykdommer hvor det er særskilte hensyn å ta i svangerskapet.

En god kvalitet på fødselsomsorgen er av stor betydning for befolkningen. Vi ser stadig at dette er et tema som engasjerer. Jeg er sikker på at veilederen blir et nyttig og viktig verktøy i fødselsomsorgen slik at gravide og fødende får god hjelp på et solid faglig grunnlag.

Slike arbeider er også inspirerende for andre fagmiljøer og viser de store mulighetene vi har til å utvikle og bidra til en god helsetjeneste.

Torunn Janbu
President
Den norske legeforening