Innledning

Den første utgaven av Veileder i Fødselshjelp ble utgitt i 1995. 3 år senere kom første reviderte utgave. Tilsvarende veiledere finnes i fagområdene Gynekologisk Onkologi - 2002 og Generell Gynekologi - 2004.

2. reviderte utgave av Veileder i fødselshjelp forligger nå i endelig versjon. Styret i Norsk Gynekologisk Forening(NGF) har besluttet at denne veilederen kun skal foreligge i elektronisk versjon på legeforeningens nettsider og ikke trykkes i papirutgave som de tidligere veilederne.

Arbeidet med denne utgaven av Veilederen har pågått de siste 5 år. Alt arbeidet er basert på frivillig innsats fra våre medlemmer. 48 arbeidsgrupper med til sammen mer enn 200 medarbeidere har bidratt og muliggjort et flott produkt. Tusen takk til alle sammen!

Arbeidet har vært ledet av en redaksjonskomité opprinnelig bestående av Line Bjørge, Tore Henriksen, Sverre Sand(leder) og Pål Øian, senere utvidet med Knut Hordnes.

I utvelgelsen av kapittelmedarbeiderne tilstrebet vi en balansert geografisk og faglig sammensetning. Vi ønsket at leger under utdannelse skulle være representert i hver kapittelredaksjonsgruppe. Det ble gjort en kritisk gjennomgang av eksisterende kapittelstruktur som resulterte i sammenslåing av noen kapitler og opprettelse av nye. På denne bakgrunn ble det sendt ut ut forespørsel til potensielle kapittelredaktører og responsen var overveldende positiv.

Kapittelredaktørene ble konstituert og opprettet egne kapittelredaksjonsgrupper. Det ble utarbeidet en mal for arbeidet med blant annen en standardisert struktur for kapitlene med ICD-koder, definisjoner/ klassifikasjoner, forekomst/ epidemiologi, etiologi/ patogenese/ risikofaktorer, diagnostikk, behandling, komplikasjoner, emneord og kildehenvisning. Videre ble det lagt føringer for dokumentasjonsnivå (se senere). Kapittelgruppene har hatt ulike arbeidsformer. Noen har samarbeidet pr mail mens andre grupper har hatt møter. Redaksjonsgruppen har hatt jevnlige møter der hvert kapittel har vært revidert 2 eller flere ganger. I slutt revisjonen har redaksjonsgruppen foretatt mindre endringer i noen kapitler. I sluttføringen av arbeidet med standardisert oppsett av kapitlene og korrektur har Turid Bakkevoll bidratt med uvurderlig hjelp.

Revisjonen av Veileder i Fødselshjelp har vært krevende. Vi har på bakgrunn i våre erfaringer med dette arbeidet, lagt føringer sammen med Kvalitetsutvalget i NGF, for hvor ofte og hvordan fremtidige revisjoner skal skje. Dette gjelder både den kontinuerlige revisjonen som vil måtte skje siden veilederen er nettbasert og hoved revisjon. Videre har vi lagt føringer for hvem som har revisjonsansvar, både på kapittelnivå og på overordnet nivå. Vi håper at dette vil bidra til å lette fremtidig revisjonsarbeid.

For Kvalitetsutvalget i Norsk Gynekologisk Forening

Line Bjørge
Bergen, september 2008

Sverre Sand (leder), Tore Henriksen, Knut Hordnes og Pål Øian, medlemmer redaksjonskomiteen.