Svangerskapsomsorg

Kjell Å. Salvesen
Kenneth Johansen
Hans Andreas Sande
Lisbeth Sætre


ICD-10

Z34.0    Kontroll av normalt førstegangssvangerskap
Z34.8 Kontroll av senere normalt svangerskap
Z31.9 Veiledning og tiltak i forbindelse med reproduksjon


Definisjoner
Friske kvinner med normale graviditeter og antatt friske fostre. Kvinner med høy risiko for svangerskapskomplikasjoner dekkes av andre kapitler i veilederen.

Forekomst/epidemiologi
Norske data (IV) viser at ca 50 % av kvinner kan føde på fødestuer og ca 70 % av kvinner kan føde på modifiserte fødestuer1, 2. Man kan derfor anta at ca 70 % av norske kvinner bør tilbys svangerskapsomsorg som dekkes av dette kapittelet.

Tiltak/behandling/forløp/oppfølging
NGFs anbefalinger følger norske og engelske retningslinjer3, 4, som bygger på en kunnskapsbasert medisinsk litteraturgjennomgang (I-II). 

Omsorg til gravide kvinner med normale svangerskap bør gis av jordmor eller allmennlege, eller gjennom et samarbeid mellom dem. Kvinner bør selv få velge om hun vil gå til lege eller jordmor eller begge. Svangerskap med behov for utvidet oppfølging bør henvises til vurdering hos spesialist eller svangerskapspoliklinikk. Det bør være kontinuitet gjennom svangerskap, fødsel og barseltid med færrest mulig helseaktører. "Helsekort for gravide" skal benyttes, og kvinnen bør selv ta hånd om helsekortet.

Norske retningslinjer for svangerskapsomsorgen anbefaler et basisprogram med syv kontroller til og med uke 40 for kvinner med normale svangerskap3. Basisprogrammet skiller ikke mellom første- og flergangsfødende.

Første svangerskapskontroll bør skje hos lege. Ved første kontroll ved 7-10 uker informeres kvinnen om levevaner og graviditet, svangerskapsomsorgen i kommunen, trygderettigheter og screeningtester slik at hun er i stand til å fatte informerte beslutninger. Kvinner med behov for utvidet oppfølging identifiseres, og individuell oppfølging planlegges (se andre kapitler i veilederen).

Ved første kontroll tas det Hb, blodtyping og Rhesus status. Det orienteres om screening for rubella, HIV og syfilis samt hepatittprøver til utvalgte kvinner. Kvinner som har hatt gjentatte urinveisinfeksjoner, bør screenes for asymptomatisk bakteriuri ved urindyrkning. Man måler KMI (kroppsmasseindeks), blodtrykk og undersøker for proteinuri. Gynekologisk undersøkelse (GU) gjøres ikke rutinemessig. Grunner for GU kan være behov for å ta chlamydiaprøve (f.eks. kvinner <25 år), behov for cervixcytologi (hvert 3. år) eller kliniske indikasjoner.

Kvinnen orienteres om tilbudet om rutineultralyd ved 18 uker. Behov for tidlig ultralyd ved ca 12 uker fattes i samråd med kvinnen (se Kapittel 4 "Ultralydundersøkelser i den alminnelige svangerskapsomsorgen"). Kvinner som er over 38 år ved tidspunkt for fødselen bør få tilbud om tidlig ultralyd før eller i forbindelse med genetisk veiledning.

Friske kvinner med normale svangerskap har ikke behov for flere kontroller før rutineultralyd ved 18 uker. Kvinner med utvidet behov får individuell oppfølging.

Tredje kontroll hos friske normale gravide bør være ved 24 uker. Man bør måle symfyse-fundusmål (SF-mål), BT og teste for proteinuri. De fleste vil auskultere fosterlyden, selv om dette ikke er nødvendig dersom kvinnen kjenner normalt med liv. Kvinner veies i henhold til nasjonale retningslinjer.

Ved 4. kontroll (28 uker) måles SF-mål, blodtrykk, proteinuri og eventuelt auskultasjon. I tillegg tas Hb og antistoffer av Rhesus negative kvinner (se Kapittel 15 "Immunisering" ). Ved 5. kontroll (32 uker) måles SF-mål, blodtrykk, proteinuri og eventuelt auskultasjon. Ved 6. kontroll (36 uker) gjentas undersøkelsene. I tillegg må fosterets leie bestemmes ved Leopolds håndgrep eller ultralyd. Rhesus negative kvinner screenes for antistoffer. Ved kontrollene ved 32 og 36 uker er det viktig med informasjon (amming, fødselsforberedelse, seleksjon av fødende til differensiert fødselsomsorg).

Ved 7.- 9. kontroll (38, 40 og 41 uker) gjentas SF-mål, blodtrykk, proteinuri, auskultasjon og leiebestemmelse. Ved 41 uker henvises kvinnen til overtidskontroll i henhold til fødeavdelingens rutiner.

Differensiert fødselsomsorg
Friske kvinner med normale svangerskap og antatt normal fødsel tilbys fødsel ved lavrisikoenhet. Differensiert fødselsomsorg bør også tilbys innad i fødeavdelinger som ikke har egen lavrisikoenhet tilknyttet avdelingen. Det pågår for tiden utprøving av ulike modeller. Prinsipielt bør slike fødsler være jordmorledet uten bruk av teknologiske overvåkningsmetoder (se Kapittel 19 "Overvaking under fødsel (CTG, føtale blodprøvar, ctg + st-analyse av foster-ekg")).

Pasientinformasjon
Retningslinjer for svangerskapsomsorg med pasientinformasjon er tilgjengelig på
www.shdir.no

Retningslinjer om ernæring, fysisk aktivitet og vektøkning vil bli tilgjengelig (2005-06) på www.shdir.no

Emneord

  • Normale svangerskap
  • Svangerskapskontroll

Kilder
Det er ikke gjort litteratursøk utover de søk som er gjort av NICE/RCOG (4).

  1. Schmidt N, Abelsen B, Øian P. Deliveries in maternity homes in Norway: results from a 2-year prospective study. Acta Obstet Gynecol Scand 2002; 81: 731-7

  2. Holt J, Vold IN, Backe B, Johansen MV, Øian P. Childbirths in a modified midwife managed unit: selection and transfer according to intended place of delivery. Acta Obstet Gynecol Scand 2001; 80: 206-12

  3. Faglige retningslinjer for svangerskapsomsorgen. Sosial- og helsedirektoratet. 2004. ISBN IS-1179. www.shdir.no

  4. Antenatal care: Routine care for the healthy pregnant woman. London, RCOG Press, Royal College of Obstetricians and Gynaecologists. 2003. www.nice.org.uk