Neonatal alloimmun trombocytopenisk purpura (NAITP)

Harm-Gerd Karl Blaas
Anne Husebekk
Line Bjørge
Ilka Clemens


ICD-10

O36.8     Omsorg for og behandling av mor ved andre spesifiserte fosterproblemer


Definisjon
Neonatal alloimmun trombocytopenisk purpura (NAITP) er en medfødt immunbetinget trombocytopeni som skyldes maternelle alloantistoffer mot føtale trombocytter.

Forekomst/epidemiologi
NAITP forekommer i 1:1000/2000 svangerskap. NAITP (blodplater <50x109/l) er påvist hos 28 % av de nyfødte der mor har anti-HPA 1a antistoff.

Etiologi/patogenese
NAITP skyldes overføring av maternelle IgG alloantistoff mot antigener på føtale trombocytter, og antistoffdekkede blodplater brytes ned. I 80 % av tilfellene skyldes NAITP immunisering med blodplateantigenet humant plateantigen 1a (HPA 1a. Antistoff mot HPA 5b og HPA 3a er de mest vanligste antistoffspesifisitetene ved NAITP. Ved HPA 1a immunisering er mor homozygot for HPA 1b. Fosteret har arvet HPA 1a antigenet fra far. Hos de som danner antistoff (10 % av HPA 1bb gravide), kan anti-HPA 1a antistoff oftest påvises rundt 20. svangerskapsuke. Antistoffkonsentrasjonen i mors plasma vil vanligvis øke i første svangerskap. I senere svangerskap, ser det ut til at antistoffnivået synker til tross for ny uforlikelig graviditet. Det er god korrelasjon mellom antistoffnivå og alvorlighetsgraden av trombocytopeni hos fosteret.

Risikofaktorer
Risikogravide er først og fremst kvinner med blodplatetypen HPA 1bb som har vevstypeantigenet HLA DRB3 0101.

Tiltak/oppfølging og diagnostikk
Spesifisitetsbestemmelse av antistoffet: Trombocytt autoantistoff hos moren (ITP) og anti-HLA antistoffer (relativt hyppig hos kvinner som har vært gravide) gir vanligvis ikke alvorlig trombocytopeni hos fosteret. Hos kvinner som har gjentatte spontanaborter, senabort eller dødfødsel eller hvis den nyfødte har trombocytopeni, anbefales utredning med tanke på NAITP. Laboratoriet trenger EDTA blodprøve fra mor, barn og far (barn og far er ikke obligatorisk). Hos kvinner med påvist HPA 1bb geno- og fenotype skal det utføres anti-HPA 1a antistoffundersøkelse i 20. og 32. svangerskapsuke. Hos kvinner som har høyt antistoffnivå (>100AU), anbefales klinisk oppfølging av svangerskapet i spesialavdeling. Ultralydundersøkelser utføres for å diagnostisere/utelukke intrakranielle blødninger (ICH). Blodstrømsmålinger gir ikke ekstra informasjon. Chordocentese ansees som en risikofylt prosedyre (blødninger med dødelig utfall er beskrevet) og utføres som regel ikke i Norge. Hos gravide som tidligere har født barn med ICH, kan man vurdere for behandling med ivIg 1g/kg/uke. Elektivt keisersnitt i 38. svangerskapsuke med forlikelige blodplatekonsentrat i beredskap anbefales. Forlikelige trombocyttkonsentrat kan høstes fra HPA 1bb giver uten antistoff eller fra mor. Hvis mor velges som giver, må blodplatene vaskes før transfusjon slik at anti-HPA 1a antistoffene fjernes.

Mor følges opp med antistoffmålinger i påfølgende svangerskap. Hun skal ved behov, transfunderes med blodplater fra HPA 1bb blodgivere.

Komplikasjoner
Blodplatemangel kan gi risiko for blødning. Intrakranielle blødninger (ICH) kan føre til fosterdød eller overlevelse med nevrologiske sekveler. Det er tidligere rapportert at 10-30 % av foster/nyfødt får ICH og ca 50 % av barna med ICH dør.

Differensialdiagnoser
Bakterielle eller virale infeksjoner, disseminert intravaskulær koagulasjon, og medikamentbruk hos moren kan føre til trombocytopeni hos den nyfødte. Autoimmun trombocytopeni (ATP) utløser som regel mindre uttalt føtal trombocytopeni. Mer sjeldne årsaker er hemangiom/trombocytopeni (Kasabach-Merritt) syndrom, kongenital amegakaryocytisk hypoplasi, trombocytopeni ved manglende radius (TAR) syndrom, kongenital leukemi, histiocytose og Wiscott-Aldrich syndrom.

Pasientinformasjon
Brosjyre finnes som eget vedlegg.

Universitetssykehuset Nord-Norge (Tromsø) har landsfunksjon på "Avansert trombocyttimmunologi" (Helsedepartementet, Rundskriv I-19/2003).

Emneord

  • Blodplater
  • Alloantistoff
  • Neonatal alloimmun trombocytopeni, NAITP

Kilder

  1. Williamson LM, Hackett G, Rennie J et al. The natural history of fetomaternal alloimmunization to the platelet spesific antigen HPA-1a (PlA1, Zwa) as determined by antenatal screening. Blood 1998; 92: 2280-87

  2. Jægtvik S, Husebekk A, Aune B, Øian P, Dahl LB, Skogen B. Neonatal alloimmune thrombocytopenia due to anti-HPA 1a antibodies; the level of maternal antibodies predicts the severity of thrombocytopenia in the newborn. BJOG 2000; 107: 691-4

  3. Murphy MF, Williamson LM, Urbaniak SJ. Antenatal screening for fetomaternal alloimmune thrombocytopenia: should we be doing it? Vox Sang 2002; 83: 409-16

  4. Radder CM, Roelen DL, van de Meer-Prins EM, Claas FH, Kanhai HH, Brand A. The immunologic profile of infants born after maternal immunoglobulin treatment and intrauterine platelet transfusions for fetal/neonatal alloimmune thrombocytopenia. Am J Obstet Gynecol 2004; 191: 815-20

  5. Porcelijn, L, Kanhai HH. Fetal thrombocytopenia. Current Opinion in Obstretrics and Gynecology 1998; 10: 117-22

  6. Radder,CM, Brand, A, Kanhai, HHH. A less invasive treatment strategy to prevent intracranial hemorrhage in fetal and neonatal alloimmune thrombocytopenia.Am J Obstet Gynecol 2001;185: 683-688